ايران

پيك

                         

خود سانسوری و خطوط قرمز

موجب سقوط تيراژ مطبوعات شده

 

 

عيسی سحرخيز، نماينده مديران مسؤول در هيات نظارت بر مطبوعات به خبزگزاري ايسنا گفت: فضای مطبوعات در سال 81 جدا از فضای عمومی كشور نبود. وی با تقسيم‌بندی مطبوعات به 3 طيف مطبوعات تخصصی، مستقل و اصلاح‌طلب و مطبوعات وابسته به جريان اقتدارگرا و محافظه‌كار، گفت:

به نظر من تحولی كه سبب دلسردی مردم از روند اصلاحات در سال 81، شد؛ بر فضای مطبوعات اثر گذاشت و از ميزان مطالعه مطبوعات توسط مردم كاست (كاهش شمارگان نشريات، ميزان فروش و افزايش برگشتی مطبوعات گويای اين امر است).
مدير مسؤول ماهنامه آفتاب گفت: در سال 81 شاهد توقيف روزنامه‌هايی بوديم كه كمتر از يك ماه انتشار يافتند و حتی از انتشار يا انتشار مجدد برخی روزنامه‌ها پيش از فعاليت مجدد آنها جلوگيری شد. مضاف بر اينكه دستگيری، بازداشت و محاكمات روزنامه‌نگاران به شكل مستقيم (نظير اشراقي) و به شكل غيرمستقيم (نظير اقدامی كه با روزنامه‌نگاران در رابطه با موسسه نظرسنجی آينده شد) همچنان ادامه يافت.
وی ابراز عقيده كرد: مطبوعات اقتدارگرا به علت نوع مطالبی كه ارائه می‌دهند كه با خواست مردم هماهنگ نيست و به علت رقابت درونی‌اشان، مخاطبينشان را از دست داده‌اند. مطبوعات اصلاح‌طلب نيز به علت فاصله از نسل اول مطبوعات اصلاح‌طلب و عدم برآورد انتظارات كامل مردم و رقابت درونی‌اشان در جذب مخاطب چندان موفق نبوده‌اند و در مواردی بسياری با تيراژ اندك و برگشتی‌های بالا مواجه شده‌اند.
نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات به عدم انتشار برخی مطبوعات به علت عدم اقتصادی بودن فعاليت مطبوعاتی آنها، اشاره كرد و ادامه داد: برخی مطبوعات نيز به علت انتشار نامنظم براساس ماده 16 قانون مطبوعات از طريق هيات نظارت، تعطيل شدند. البته محدوديتهايی نيز برای صدور مجوز روزنامه‌ها به ويژه نشريات سياسی اعمال ‌شد كه مانع برطرف شدن نيازهای جامعه گرديد. با اين وجود از حجم متقاضيان مجوز كاسته نشد.
وی با هوشمند خواندن مردم بيان كرد: چنانچه مردم ببينند كه مطبوعات در حوزه‌های مورد نياز جامعه، عمل نمی‌كنند از آنها دوری می‌گزينند. به عبارت ديگر اقدام به خود سانسوری را به منزله محروم كردن مردم از اطلاعات مورد نيازشان می‌دانند.
به اعتقاد وی، تمامی مطبوعات بايد شجاعت داشته باشند و آنچه به عنوان خط قرمز آنان را خارج از قانون اساسی و قانون مطبوعات مجبور به خود سانسوری می‌كند، كنار بگذارند. چنانچه مطبوعات به فضای گذشته باز گردند، موفق خواهند بود ولی اگر نتوانند خودشان را با خواست مردم وفق دهند، طرد خواهند شد.
وی افزود: برای مقابله با اين نقيصه و بازگشت به جايگاه ايده‌آل، مطبوعات بايد به سوی روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و مستقل حركت كنند و تنها در چارچوب قانون اساسی، ملاحظات را اعمال نمايند، اينگونه احتمالا بار ديگر شاهد اعتماد مردم به مطبوعات و اعتبار روزنامه‌نگاران خواهيم بود.
سحرخيز در پايان يادآور شد كه فضای سياسی و عمومی جامعه بر عرصه مطبوعات كشور همچنان به عنوان يك عامل مستقيم، اثرگذار است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی