ايران

پيك

                         

نامه سرگشاده به هاشم آقاجری

هيچ ايرانی انقلابی

چنين روزهائی را حدس نمی زد

 

 در اين نامه آمده است :هاشم عزير!
ترديدی نيست برای كسی كه عمر خويش را در مبارزه عليه بيداد و ستم و مجاهدت فكری و نظری در دفاع از حقانيت تعاليم وحی صرف كرده است اتهام ظالمانه ارتداد و حكم ناروای اعداد، آنهم به جرم يك سخنرانی تا چه حد سنگين و تحمل ناپذير است. ‌سنگين‌تر و تحمل ناپذيرتر برای همه ما مشاهده اين بدعت زشت در نظامی اسلامی و برآمده از انقلابی بزرگی است كه آزادی، جمهوريت و معنويت و دينداری اصلی‌ترين آرمانهای آن بوده است. آن زمان كه مصمم و استوار عليه رژيمی ضد مردمی و آزادی كش و برای تحقق عدالت و برابری و ارزشهای متعالی دينی مبارزه می‌كرديم، برای تو و ما و هيچ كس ديگری حتی تصور اينكه پس از پيروزی شاهد روزی باشيم كه نه مبارزان و نه مجاهدان بلكه انسانی عادی به جرم سخن گفتن و انتقاد به بند كشيده شود بسيار مشكل، بلكه محال می‌نمود.
اين حكم چنان فضاحت بار و رسوا بود كه روسياهان در ميان خلق خدا نيز جز در نهان قادر به دفاع از آن نيستند. اكنون آن حكم عليرغم فشارهای پنهان باند رسوا نقض شده است، نقض حكم اعدام توسط ديوانعالی كشور بی‌پايگی بازداشت موقت و غير قانونی شش ماهه تو را بيش از پيش آشكار ساخته است. در اين ميان آنچه بيش از هر چيز بر فاصله‌ رای سنگين و بی‌سابقه دادگاه، با قضاوت عمومی می افزايد رفتار متين و سنجيده و مواضع اصولی و منطقی تو در برابر اين اجحاف آشكار است.
اطلاعيه‌ای كه در دفاع از امام و در پاسخ به آن روزنامه ترك دادی و نيز عدم ابراز تمايل به ديدار با گروه كاری كميسيون حقوق بشر كه اخيرا برای رسيدگی به بازداشتهای خودسرانه به ايران آمدند و همچنين پيامها و نامه‌های تو همگی شاهد گويايی بر ديدگاه معتدل و اصولی و ثبات در عقيده و عمل تو و بيانگر كذب و بطلان تمامی افتراها و تهمتها و تبليغات سوء و ناجوانمردانه‌ای است كه طی اين مدت از تريبونهای مختلف عليه تو جريان داشته است. مردم آگاه و فهيم ما وقتی می‌شنوند بر خلاف آنكه دين را بازيچه هوا و مطامع حقير خويش كرده‌اند و به خاطر دستمالی حاضرند قيصريه‌ای را به آتش بكشند، دكتر سيدهاشم آقاجری عليرغم تمامی جفاها و برخوردهای غيراخلاقی و غيرانسانی اين جماعت حتی يك تحليل ناروا عليه امام(ره) را برنمی‌تابد و يا در حالی كه آقايان مدعی اصول و ارزشها در برابر مراجع ناظر بين‌المللی به سادگی تمكين می‌كنند، وی چنان به عزت و سربلندی ملت خويش پايبند است كه حتی برای رفع ظلم و ستم عليه خويش مرجعيت بيگانگان را نمی‌پذيرد، به ماهيت آن گزافه‌گويی‌ها و اسلام‌پناهی‌ها و مقدس‌مآبی‌ها و شعارهای ضد امپرياليستی پی می‌برند.
اين استواری و عزت‌طلبی و پايبندی به اصول، اگر مخالفان تو را به خشم نياورد موجب شگفتی خواهد بود. لذا مطمئنيم همچون ما از اعمال باندهای پنهان برای تنفيذ حكم اعدام و اكنون برای تمديد حكم بازداشت موقت تعجب نخواهی كرد.
در چنين شرايطی تداوم حكم بازداشت و اهانت ناجوانمردانه احتمال عدم تعادل روانی و معرفی به پزشكی قانونی مفهومی جز تلاش خشم‌آگين برای شكستن تو و وادار كردنت به واكنش‌های افراطی و عصبانيت آلود ندارد.
برادرانت در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن تبريك به تو به خاطر وزانت و متانت در گفتار و عمل و مقاومت قهرمانانه‌ای كه تاكنون از خود به نمايش گذاشته‌ای از تو می‌خواهند در اين محنت به پيروی از مولا و جد خود خار در چشم و استخوان در گلو همچنان صبوری پيشه كنی كه مولای موحدان علی (ع) فرمود: بشر نفسك اذا صبرت بالنحج و الظفر (خويشتن را بشارت ده كه صبر و پايداری به گشايش و پيروزی خواهد انجاميد).
پس بر اين رنج محنت‌بار صبر كن كه خداوند با صابران است. برادرانت در سازمان با افتخاربه تو درود می‌فرستند و رهايی تو را از بند لحظه‌شماری می‌كنند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی