اخبار

پيك

                       

اآزادی و پيشرفت جامعه

پيشرفتی نه چندان بايسته برای احقاق حقوق زنان

ترجمه فريبا – س 

برگرفته از اطلس لوموند ديپلماتيك


 

برای اكثر زنان حق تعيين سرنوشت خود، حق تسلط بر جسم و روح و زندگی آزاد و مستقل هنوز در سرزمين روياها باقی مانده است .بطور قطع، مبارزه برای احقاق حقوق زنان در بسياری از كشورها به يك  سلسله از پيروزی های سياسی و اجتماعی و خانوادگی دست يافته است . چهارمين كنفرانس جهانی زن در پكن در سال 1995، درنهايت برنامه عملی را برای رهايی زنان صادر كرد. ليكن نه تنها در اجرای اين برنامه پيشرفتهای چشمگيری بدست نيامده است، بلكه از برخی جهات عقب نشينی هايی نيزمشاهده گرديد.

خشونت بر عليه زنان به فاجعه ای تحمل ناپذير تبديل شده و بسيار گسترش يافته است. مردم دنيا به هنگام جنگ در بوسنی، روندا و الجزاير مشاهده كردند كه خشونت و تجاوز نيز می تواند مانند يك سلاح جنگی بكار گرفته شود . مافيای تجارت انسان نيز ابزار خشونت را برای در خدمت گرفتن زنان و مجبور كردن آنان به خودفروشی به كار می گيرد. سازمان دهندگان جنبش راه پيمايی جهانی زنان اعلام كرده اند كه در سال 2000، اكثريت 9 ميليون تنی كه نامشان در سطح جهان بعنوان روسپی ثبت شده است  به اين كار وادار شده اند. سالانه چهار ميليون دختر بچه و زن خريد و فروش ميشوند، تا چونان برده، روسپی و يا حتی همسر در اختيار مردان قرار داده  شوند .در اكثر مواقع، پشت درهای بسته خانواده نيز عرصه خشونت پدر يا شوهر برعليه زنان است. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی 10 تا 15 درصد زنان كل قاره ها گرفتار اينگونه خشونت های خانگی هستند. از جمله 20% در امريكا،40% در اروپا، 42%‌ در غنا و بنگلادش و 58% در تركيه .لازم به ذكر است كه اين آمار فقط بر مبنای داده های رسمی می باشد . خشونت هايی از اين دست می تواند حتی به مرگ زنان منتهی شود تا حدی كه آن را به مرتبه پنجم علل مرگ و مير زنان رسانده است. طبق اعلام بانك جهانی، پاره ای دولتها اين جنايتهای جنسی را نه تنها تحمل، بلكه تشويق ميكنند و به شوهران و يا برادران، اجازه ميدهند تا زنانی را كه به آبرو و شهرت آنان لطمه وارد می آورند، به قتل رسانند. اين دست جنايتهای ناموسی در كشورهای هند، پاكستان ، اردن ، سوريه و عربستان سعودی بسيار رايج می باشد .

پسرفت در آموزش

از ديگر لطمه ها و آسيب هايی كه به تماميت زنان وارد می شود عبارت است از قطع اعضای تناسلی ( ختنه كردن ). با وجود انكه مبارزه برای جلوگيری از اينگونه اقدامات بتدريج در كشورهايی مانند سنگال و بوركينا فاسو، به نتايجی دست يافته است، همچنان هر ساله 2 ميليون دختر جوان تنها در افريقا (‌ مالی، سومالی،‌اريتره و مصر )‌ قربانی اينگونه سنتها ميشوند.  در بسياری كشورها قدرت و اختياری كه قبلا در دست پدر بود پس از ازدواج در انحصار شوهر قرار ميگيرد، شوهری كه غالبأ تحميلی نيز می باشد. در بنگلادش، گينه، نيجريه و چاد، بيشتر از 25%  دختران قبل از رسيدن به سن 15 سالگی و  25% دختران افريقايی بين 15 تا 19 سالگی ازدواج می كنند .در آسيا 13% دختران، در امريكای لاتين 11% و در امريكای شمالی و اروپا 4% دختران در اين سنين ازدواج می كنند . برای پسرانی كه در كشورهای ثروتمند و يا كشورهای در حال توسعه زندگی می كنند، اين نسبت به طور يكسان 4% می باشد. همچنين دختران نوجوان مجبور به ترك تحصيل می شوند. آنان در شرايطی غالبأ غم‌انگيز و به نحوی زودرس باردار ميشوند و روش های جلوگيری از بارداری به جز در كشور چين كه دولت آن، زنان را بعد از اولين بچه مجبور به نازائی می كند، به صورت حاشيه ای باقی مانده است .در اكثر كشورهای فقير سقط جنين ممنوع شده و در كشورهايی ديگر مانند اسپانيا و پرتقال مقررات ان بسيار سخت است. شمار سقط جنين هايی كه توسط پزشك صورت ميگيرد به 26 ميليون سرميزند در حاليكه 20 ميليون ديگر نيز بدون كمك پزشك فرزندان خود را سقط كرده اند.

" سقط جنين در دنيا "

        سقط جنين غير قانونی است مگر صرفأ‌ زمانی كه باعث نجات جان مادر شود .ا

 

سقط‌جنين‌غيرقانونی‌است‌مگرزمانی‌كه‌باعث‌نجات‌جان‌مادرشودويادرمواردتجاوزوزناي‌بامحارم

 
سقط جنين به منظور حفظ سلامتی مجاز است .ا  

سقط جنين قانونی است (بعضی كشورها مانند حدود 30  ايالت امريكا يك سری محدوديت هائی برای اين قانون قائل شده اند ).

 

اطلاعی در دسترس نيست . ا

 

منابع:  

A word of difference: Sexual and  reproductive sex and AIDS, PAI report card 2007,Washington DC, 2001; The worlds abortion laws, 1999(www.crlp.org/pub_fc_abor1icpd.html).

با وجود اينكه آموزش و پرورش و تربيت نقشی اساسی و بنيادين در جهت رسيدن به استقلال زنان به عهده دارد، تحصيلات زنان در كشورهای كمتر توسعه يافته  به طور شرم آوری ابتدايی و ضعيف باقی مانده است. به زحمت بيشتر از 60% دختركان به مدارس ابتدائی و كمتر از 15% آنان به دبيرستان می روند. بنا به نظر يونسكو هيچ تعجب آور نيست كه دراين كشورها نسبت زنان به مردان بيسواد 62% در مقابل 40%        می باشد . بدتر اينكه باز هم به گفته يونسكو ،در 10 كشور از 33 كشور افريقای سياه، 7 كشور از 11 كشور آسيايی با احتساب هنگ كنگ، 6 كشور از 26 كشور امريكای لاتين و كارائيب و در 6 كشور از 9 كشور اروپای شرقی، روند تحصيل همچنان در حال پسرفت است . سر منشأ‌ اين پسروی ها در آموزش و پرورش از سويی نتيجه برنامه های تعديل اقتصادی است كه نهادهای بين المللی به اين كشورها تحميل كرده اند كه نتيجه ان كاهش هزينه های دولتی است و از سويی ديگر پيامد سياست تعديل كار در مؤسسات خصوصی است كه كاركنان زن را در اختيار كامل خود ميخواهند. دختران خيلی زود مجبور به ترك تحصيل می شوند تا در غياب مادر به انجام وظايف خانوادگی بپردازند ( از جمله نگهداری و مراقبت از بيمارانی كه توسط مراكز درمانی پذيرفته نمی شوند ).  

" ميزان تحصيل كردگی دختران "

     از 0 تا 40 درصد  
     از 40 تا 60 درصد  
     از 60 تا 80 درصد  
1-     از 80 تا 95 درصد  
     خيلی نزديك به 100درصد  
     اطلاعی در دسترس نيست.  

منابع :  

گزارش جهانی در مورد  آموزش سال 2000 : حق آموزش، به سوی آموزش برای همه، در تمام طول زندگی،    

Unesco, Paris; Shanty R. Conly, Educating girls : gender gaps and gains, Population Action International, Washington DC.                               

 

آری، بر اساس گزارش سال 2000 صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان جهانی شدن چشم اندازی جديد برای زنان تحصيل كرده در بازار آزاد كار ايجادمی كند و در مقابل موقعيت بی ثبات و متزلزل زنان فقير را تشديد می كند. در واقع تنها در يك زمينه است كه زن بودن  پيشرفت كرده  و آن سرزمين فقر و تنگدستی است .

"مقايسه تحصيل كردگی دختران "

     دختران خيلی كمتر از پسران تحصيل كرده اند.  
     دختران و پسران به يك نسبت تحصيل كرده اند.  
دختران بيشتر از پسران تحصيل كرده اند.  
اطلاعی در دسترس نيست   

     منابع :

گزارش جهانی در مورد  آموزش سال 2000 : حق آموزش، به سوی آموزش برای همه، در تمام طول زندگی،   

Unesco, Paris; Shanty R. Conly, Educating girls : gender gaps and gains, Population Action International, Washington DC.

 

روی تارنما :ا

 

Statistiques de la banque mondiale

genderstats.worldbank.org

 

United Nations Development Fund for Women

unifem.org

 

Encore feministe!

encorefeministe.free.fr

 

Womens human rights Watch net

whrnet.org  

 

Marche mondiale des femmes 2000

ffq.qc.ca/marche2000/fr/

 

Nouvelles questions feministes

Unil.ch/liege/nqf

 

Institut de recherche sur les societes contemporaines

www.iresco.fr

 

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی