سخن روز

پيك

                         

خطبه ای

ويژه امريكا

 

هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران مدعی شد كه در دوران رياست جمهوری وی مردم بيشتر در انتخابات شركت می كردند و دلسردی مردم برای شركت در انتخابات شوراها حاصل سياه جلوه دادن دوران سازندگی اوست! هاشمی رفسنجانی بدون آنكه اشاره كند، اگر اين واقعيت است، چرا مردم در انتخابات مجلس ششم در تهران به او رای ندادند و نفر سی و پنجم ليست تهران شد، آشكارا عليه اصلاحات، اصلاح طلبان و حتی شخص محمد خاتمی موضع گيری كرد.

هاشمی رفسنجانی كوشيد خود را از زير آوار آن شكست - كه همگان يقين دارند اگر ده بار ديگر هم در ايران تكرار شود، نتيجه آن اگر بدتر نباشد بهتر نيست - ييرون آورد. اين تلاش به گونه ای بود كه همگان استنباط انتقام از آن كردند. گرچه اين انتقام از فردای انتخابات مجلس ششم نه بصورت سخنرانی، بلكه بصورت عملی پيگيری شده است، كه زندانی شدن عباس عبدی يك نمونه آنست!

اين موضع گيری هاشمی رفسنجانی كه در واقع استفاده از فرصت پيش آماده برای توجيه شكست خود در انتخابات مجلس ششم بود، همزمان شده است با بحث های بسيار جدی كه در جبهه اصلاحات برای مقابله جدی با برنامه تعديل اقتصادی (با عنوان سازندگي) آغاز شده است. حضور كارگزاران سازندگی در كابينه خاتمی و در جبهه دوم خرداد، اكنون بيش از هر زمان ديگری زير علامت سئوال قرار گرفته است، زيرا فقر و تبعيض، بحران اقتصادی و حضور مافيای اقتصادی در كشور، مانند همه كشورهای ديگری كه برنامه تعديل اقتصادی و خصوصی سازی را پياده كرده اند، درايران نيز، از جمله حاصل همين برنامه است.

كليدی ترين كارگزاران برنامه تعديل اقتصادی اكنون در مجمع تشخيص مصلحت حضور دارند و اين درحالی است كه در دولت نيز، كه دولتی ائتلافی با كارگزاران است، مجريان همين برنامه حضور قاطع دارند. اكنون و با شركت مستقل كارگزاران سازندگی در انتخابات شوراها كه شكست سنگين آنها را به همراه داشت، بحث بسيار جدی در جبهه اصلاحات، جدائی و پالايش دولت و جبهه دوم خرداد از كارگزاران سازندگی است.

هاشمی رفسنجانی در بخش ديگری از سخنرانی خود در نماز جمعه تهران، در يك پيام آشكار به امريكا گفت: شما روی چندتا جوان حساب كرده بوديد و ديديد كه حساب بی خودی بود!

اشاره او به امثال عبدی، ميردامادی، تاج زاده و ديگرانی بود كه وابستگان به جبهه منتخبين محسوب می شوند و در برابر جبهه انتصابيون در جمهوری اسلامی قرار دارند.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به شكست جبهه مشاركت در انتخابات شوراها در تهران، آشكارا امريكا را دعوت به پذيرش قدرت جبهه انتصابيون و حساب كردن روی آن كرد.

اين اظهارات هاشمی رفسنجانی كه تائيدی است بر ادامه اجرای برنامه خانمان برانداز تعديل اقتصادی در جمهوری اسلامی، ادامه سازش با امريكا و دادن همه نوع امتياز برای پذيرش آن از امريكا بعنوان نيروی برتر و قدرتمند در جمهوری اسلامی تاكنون هيچ واكنشی از سوی رهبر كه شعار مقابله با امريكا و مبارزه با فقر و تبعيض را ميدهد همراه نداشته است، اما از سوی برخی چهره های شناخته شده مخالف برنامه تعديل اقتصادی و نقش مهره های كليدی و راست كارگزاران سازندگی در پياده كردن اين برنامه واكنش هائی را در پی داشته است، كه در همين شماره و بويژه از قول افرادی نظير حجت الاسلام قوامی، رئيس كميسيون قضائی مجلس ششم می خوانيد.  

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی