اخبار

پيك

                       

دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضا

سومين جلسه‌ محاكمه‌ "ناصرواعظ طبسي" آقازاده آيت الله واعظ طبسی با نمايش قدرت وی و پدرش در جمهوری اسلامی پايان يافت و ختم دادگاه اعلام شد. نه تنها احتمال تبرئه متهم بسيار زياد است، بلكه متهم شاكی نيزقرار است بشود! ناصر واعظ طبسی وعده داد كه بزودی عليه مطبوعاتی كه خبر مربوط به اختلاف يكصد ميليارد تومانی او از بانك ملی كشور را فاش ساخته اند به دادگاه خواهد كشيد. اين مطبوعات جسارت كرده و نوشته بودند " يكی از آقازاده ها" ، "ناصر. ف" و از اين نوع اشاره ها!!

پرونده ای كه برای اين اختلاس بنام پرونده شركت "المكاسب" تشكيل شده بود، بين چند قاضی دست به دست شد و سرانجام با اين ادعا كه شركت المكاسب بدهی ها و حساب خرده هايش را با بانك ملی و بقيه جاهائی كه هرگز اعلام نشد كجاها بوده صاف كرده و ديگر موردی برای رسيدگی نيست!

شايد اوج رسيدگی به يك قلم يكصد ميلياردتومانی حساب سازی و اختلاس ناصرواعظ طبسی چند ساعت دعوت از وی  برای حضور در تهران و قدم رنجه به قوه قضائيه بود. قاضی اوليه كه بعدها بدنبال كارش فرستاده شده و پرونده را از او گرفتند يك قرار بازداشت 5 ميليارد تومانی برای ناصر واعظ طبسی صادر كرد. از اين مرحله به بعد يك پرونده ديگر در افكار عمومی مردم ايران باز شد و آن خانه ای بود كه به مبلغ 5 ميليارد تومان وثيقه اين قرار بازداشت شد و ناصر واعظ طبسی برای بركناری قاضی آزاد شد و به نزد پدرش در خراسان بازگشت.

گفتند اين خانه متعلق به ناطق نوری رئيس مجلس پنجم، كانديدای شكست خورده انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري، مشاور عالی كنونی رهبر و عضو فعلی مجمع تشخيص مصلحت بود. دفتر وی پس از مدت ها سكوت يك اطلاعيه صادر كرد و مدعی شد وثيقه 5 ميليارد تومانی متعلق به ايشان نبوده است. تعلق داشتن اين خانه به ناطق نوري، عليرغم اين اطلاعيه همچنان در پرونده ناطق نوری ماند، بويژه آنكه همزمان با صدور آن وثيقه ناطق نوری راهی خراسان شده و به دربار آيت الله واعظ طبسی در خراسان شرفياب شد. او حامل پيامی از رهبر برای  توليت مادام العمر آستانقدس بود. حكم بی سابقه ای كه رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله پس از رسيدن به اين مقام برای آيت الله طبسی صادر كرد و عملا سلطنت امام رضا بر ايران را احياء كرده و آيت الله واعظ طبسی را توليت آن اعلام داشت.   

ناطق نوری در اين شرفيابی قول داد كه پرونده المكاسب و ماجرای قرار بازداشت ناصر واعظ طبسی جمع و جور خواهد شد و رهبر خواهان كمی وقت برای اين كار شده است.

ناصر طبسی كه بزرگترين دفتر تجاری را در شيخ نشين دوبی دارد و نام او اعتبار بانك های دوبی است نه تنها به كسب و كار خود ادامه داد، بلكه برای  رفع و دفع اين ماجرا و كدورت ناشی از آن برای زايمان همسر خود، همراه وی راهی امريكا شد. تولد نوه آيت الله واعظ طبسی در امريكا عملا به معنای شهروندی قانونی و حقوقی نوزاد و والدينش در امريكا بود و راه های پس از سقوط جمهوری اسلامی و يا تحولات اساسی در ايران و اقامت دائم در امريكا را باز كرد. تحولاتی كه بموجب آن بتوان گريبان غارتگران 10-13  سال رهبری علی خامنه ای را گرفت.

صدور قرار بازداشت برای آقازاده واعظ طبسي، بدنبال فرامينی كه رهبر برای مبارزه با رشوه و اختلاس صادر كرده بود تا اصلاحات بجای توسعه سياسی از اين توسعه آغاز شود اجتناب ناپذير شده بود و رهبر همين نكته را توسط ناطق نوری برای  توليت سلطنت امام رضا توضيح داده بود.

در جريان صدور بيانيه 8 ماده ای رهبر برای مبارزه با اختلاس و رشوه و اصلاحاتی كه بايد جانشين اصلاحات سياسی خاتمی می شد، چند فرمانده سپاه پاسداران كه ستاد پيگيری فرمان رهبر را برعهده گرفته بودند، علاوه بر سرك كشيدن به پرونده مالی خانواده هاشمی رفسنجاني، در خراسان هم به سراغ آيت الله واعظ طبسی رفته بودند تا به حساب های آقازاده ايشان هم نگاهی بياندازند. در ساختمان و دفتر پيشكار ناصر واعظ طبسی در خراسان برخوردی بين اين فرماندهان و وی پيش آمد كه حاصل آن افشای اخبار بسيار ناچيز و اندك مربوط به اختلاس يكصد ميليارد تومانی بود و مطبوعات به آن اشاره كردند. اشاره ای كه اكنون ناصر واعظ طبسی وعده به محاكمه كشيدن آن اشاره كنندگان را می دهد.

آن برخورد يك برخورد لفظی بين فرماندهان مامور پيگيری فرمان رهبر با ناصر واعظ طبسی بود كه حتی شايع است به گريبان گيری و اخراج آن فرماندهان از دفتر ناصر واعظ طبسی انجاميده بود. فرماندهان مامور پيگيری فرمان رهبر، كه ساده لوحانه ماجرا را جدی تلقی كرده بودند نسبت به انتظار طولانی خود در دفتر ناصر واعظ طبسی برای ملاقات با وی معترض بودند. آنها پس از پرخاش های ناصر واعظ طبسی به اعتراض نسبت به ظاهر غير اسلامی و غير مكتبی ناصر واعظ طبسی نيز معترض شدند. گردن بند بسيار گرانقيمت طلای ناصر واعظ طبسي، موهای بلند او و شمايل مايكل جكسونی ناصر واعظ طبسی در اين برخورد و مشاجره مطرح شده بود!!

فرماندهان اخراج شده از اتاق كار ناصر واعظ طبسی روز بعد برای گله و شكايت نزد آيت الله واعظ طبسی رفتند و نسبت به ظاهر غير اسلامی او اعتراض كردند. آيت الله واعظ طبسی آب پاكی را روی دست آنها ريخت و با اين جمله راهی تهران شان كرد:{ در آن دنيا كسی بجای ديگری حساب پس نمی دهد}

فرماندهانی كه از خراسان اخراج شده بودند در تهران به بيت رهبری مراجعه كردند و شكايت به نزد رهبر بردند. ماجرای نمايش بازگشائی پرونده المكاسب و احضار به تهران و بازداشت نمايشی ناصر واعظ طبسی پيش آمد و سفر ناطق نوری برای همين توضيح و اجتناب ناپذير بودن اين بازداشت و رسيدگی برای جلوگيری از بی اعتبار بودن فرمان رسيدگی به اختلاس و رشوه و اصلاحات مورد نظر رهبر بود.

شايد توضيحات ناطق نوری قانع كننده بود و واعظ طبسی رهبر را بخشيد، اما اين بخشش شامل حال قاضی صادر كننده حكم بازداشت ناصر واعظ طبسی نشد. قاضی بدنبال كارش فرستاده شد و آيت الله شاهرودی و حجت الاسلام عليزاده رئيس دادگستری تهران در شرفيابی های مكرر خود در خراسان و ارائه گزارش كارشان در مورد مقابله با مطبوعات، دولت خاتمي، برپائی سازمان امنيت موازي، مجلس و احزاب و شخصيت های سياسی در اين مورد نيز هر بار قول دادند كه ماجرا را همزان با بستن مطبوعات و خط قرمزهای مكرری كه برای سردبيران و مديرمسئولان تعيين می كنند، آنقدر كش خواهند داد تا شامل مرور زمان و فراموشی افكار عمومی شود. البته بهتر است آقازاده هم ته مانده پول بانك ملی را كه به بانك های دوبی برده به بانك ملی برگرداند كه هم بانك ورشكست نشود و هم مورد حقوقی اختلاف المكاسب و بانك ملی منتفی شود.

چقدر از حساب بانك ملی برگشت داده شد؟ كسی نمی داند اما قاضی جديدی كه بر سر اين پرونده گذاشتند از اين بازگشت و آشتی بانك ملی با المكاسب ابراز رضايت حقوقی كرد! و گفت كه ديگر نيازی به پيگيری ماجرا نيست چون خرده حساب ها پاك شده است.

به اين ترتيب آقازاده ای كه هنوز در دهه 30 عمر خود است و بر بزرگترين خزانه طلا و جواهرات كشور تكيه زده و اگر بزرگترين طرف تجاری در جمهوری اسلامی نباشد جزو 5 طرف بزرگ تجاری در كشور است، برای فرمان رهبر و شكايت فرماندهان سپاه و قوه قضائيه تره هم خرد نكرد. نه تنها چنين نكرد بلكه وعده محاكمه مديران و سردبيران چند نشريه را هم به جرم انتشار نام نيمه تمام و خبراختلاس المكاسب داده است

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی