جهان

پيك

                         

 

 

روسيه درصورت لزوم از حق وتو

 در شورای امنيت استفاده مي‌كند.ا
 

ايگور ايوانف، وزير امور خارجه‌ روسيه، گفت «روسيه در شورای امنيت سازمان ملل دارای حق وتو است و زمانی كه احساس كند به نفع ثبات و منافع بين‌المللی است از آن استفاده خواهد كرد به نوشته‌ روزنامه‌ تايمز، وی افزود: «هنگام استفاده از حق وتو بايد كاملا به مسووليت‌های استفاده از آن واقف باشيد. اين حق فقط برای صلح و ثبات بين‌المللی استفاده مي‌شود وی ادامه داد: «اما روسيه طرفدار قطعنامه‌ جديدی كه اجازه‌ استفاده از زور را به طور مستقيم يا غيرمستقيم برای حل مساله‌ عراق بدهد نيست اين در حالی است كه ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه پيشتراعلام كرد كه طرح گام به گام خلع سلاح عراق مورد حمايت فرانسه، آلمان و روسيه خواهد بود. چين نيز حمايت خود را از طرح آلمان، فرانسه و روسيه اعلام داشته است. شيراك با اشاره به اين كه هنوز راه‌های صلح آميز و شيوه‌های مسالمت آميز به طور كامل به انتها نرسيده گفت كه هدف از اين طرح تسهيل بازرسي‌ها و دادن كارآيی بيشتر است. وی پس از ديدار با گرهادر شرودر، صدراعظم آلمان گفت: « البته ما خواهان خلع سلاح عراق هستيم؛ چرا كه وی خطری برای منطقه و شايد جهان است. اما معتقديم كه اين خلع سلاح بايد به طور مسالمت آميز انجام شود

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی