اخبار

پيك

                       

به رای مردم گردن بگذاريد

تا در انتخابات شركت كنند!

حسين انصاری راد رييس كميسيون اصل نود مجلس در گفت و گو با ايسناابرازكرد: شرط مشاركت، آزادی، فضای باز و عدم دخالت مراكزی است كه به عنوان مصلحت انديشی و توليت و حق فوق‌العاده، آزادی مردم در انتخابات را محدود مي‌كنند و اجازه تحقق اراده مردم را به آنها نمي‌دهند. هيچ چيزی خطرناك‌تر، مضرتر و آسيب رسان‌تر از “احساس عدم آزادی در انتخابات”، در مشاركت مردم و مايوس كردن و عدم حضور مردم در انتخابات نيست. اگر آزادی انتخابات به معنای واقعی كلمه وجود داشته باشد، مردم بدون ترديد در انتخابات شركت مي‌كنند و اگر مردم احساس كنند مي‌توانند در سرنوشت جامعه و اداره‌ كشور خود تاثير داشته باشند، از شركت در انتخابات خودداری نخواهد كرد. اين آرزو و خواسته‌ هر انسانی است كه در شان خود و جامعه‌اش كه مربوط به اوست دخالت و مشاركت كند، مگر آن كه احساس كند ديگران عرصه را محدود كرده‌اند و اراده و رای او در اداره جامعه تاثير ندارد. وی يكی از آسيب‌های مشاركت مردم در انتخابات را عدم وجود احزاب بابرنامه دانست و گفت: برای دست يافتن به اهداف مديريت صحيح جامعه به صورت دموكراتيك و آزاد، كشور نيازمند به احزابی با برنامه‌های مشخص در همه شئون فرهنگی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و سياست خارجی است.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی