اخبار

پيك

                       

دركارگزاران محمد هاشمي

 و كرباسچی در برابر هم قرار دارند

خطای گذشته ديگر در شوراي

 شهر تهران تكرار نخواهد شد

اقبال مردم از ملی – مذهبی ها هم درسی خواهد بود براي

مشاركتی ها و هم درسی برای جناح راست مخالف اصلاحات

حميدرضا جلايی پور، عضو دفتر سياسی جبهه‌ مشاركت ايران اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی ايسنا گفت:
جامعه‌ كنونی ما جامعه‌ای است كه برخی قدرتمندان، نظرسنجی و نامه نوشتنبه مسئولين را توطئه و گناه كبيره تلقی مي‌كنند و حتی مرتكبين اين عوامل را عامل اجنبی مي‌دانند! جلائی پور گفت: در چنين جامعه‌ای انتخابات مهم است. چون همه مي‌فهمند كه مردم چه مي‌خواهند. حتی حضور 30 درصدی مردم در اين انتخابات نيز بهترين نمونه‌گيری برای دريافت نظر مردم است.جلايي‌پور گفت: چنانچه كرسي‌های شورای شهر تهران به دست اصلاح‌طلبان پي‌گير بيفتد، بيانگر ناكارآمدی شگردهای جناح راست خواهد بود.( ملی - مذهبي‌ها)، علي‌رغم اين كه اين جناح‌ها امكانات تبليغاتی، رسانه‌ای و حزبی ندارند، ولی در اين انتخابات خواهند توانست ميزان نفوذشان را تخمين بزنند. چنانچه 5 كرسی از شورای شهر تهران به اين نيروها تعلق بگيرد مشخص خواهد شد كه تمام اقدامات و فشارهای محافظه‌كاران  بي‌تأثير بوده است. حتی چنانچه اين گروه بيش از 5 كرسی بيابند، مشخص مي‌شود كه از نفوذ نيروهای اصلاح‌طلب معروف دوم خردادی كاسته شده است.عضو دفتر سياسی جبهه‌ مشاركت، دست‌يابی به اكثريت نسبی كرسي‌های شورای شهر توسط اين حزب را پيروزی در رديف پيروزي‌های گذشته‌اش دانست و افزود: اين امر بيان‌گر آن است كه سياست‌های كنونی مشاركت و ليست محتاطانه‌ای كه بسته است، در جامعه‌ ايران و تهران، دارای پايگاه اجتماعی است.وی افزود: چنانچه اكثريت نسبی توسط اين حزب كسب نشود، بيانگر آن است كه جبهه‌ مشاركت نيز بايد ارزيابی جديدی نسبت به سياست‌هايش داشته باشد تا برای انتخابات مجلس هفتم آماده شود، مضاف بر اين كه بايد مراقب باشد، ضربه‌ای را كه كارگزاران در انتخابات مجلس پنجم به علت اتخاذ سياست‌های دو پهلو خورد به مشاركت وارد نشود.وی با بيان اين كه كارگزاران طی چند سال گذشته به صورت يك حزب نيمه تعطيل در آمده است، آن را دارای دو ديدگاه و جريان داخلی دانست كه با يكديگر در چالشند.به اعتقاد جلايي‌پور، يكی از اين دو ديدگاه؛ ديدگاه محتاط محمد هاشمی و ديگری جريان مترقی كرباسچی است.
وی با اشاره به اين كه اين حزب هنوز بر اين چالش مسلط نشده است، گفت: بالاخره در اين انتخابات شاهد بوديم كه حزب كارگزاران ليستی ارايه داد كه در آن از سرمايه‌ اجتماعی كرباسچی استفاده كرده و شعار توسعه‌ اقتصادی داده است.جلايي‌پور متذكر شد: چنانچه كارگزاران 5 كرسی از شورای شهر را به دست آورد، بيانگر آن است كه شعار توسعه‌ اقتصادی از سوی مردم تهران پذيرفته شده است. در غير اين صورت (حضور كم‌تر از 5 نفر در شورای تهران) بيانگر آن است كه تاريخ مصرف شعار توسعه‌ اقتصادی گذشته است. بنابراين كارگزاران نيز نيازمند بازنگری بنيادی خواهد بود.وی در خصوص گروه‌های سياسي‌ای كه تمامی توان‌شان را برای ابراهيم اصغرزاده صرف كرده‌اند، ورود اصغرزاده به شورای شهر تهران را نشان‌گر آن دانست كه افشاگري‌های سياسی كاربرد دارد و عده‌ای را تحت تأثير قرار مي‌دهد، ولی اگر اصغرزاده به شورای شهر راه نيابد، مشخص مي‌شود كه افشاگري‌های سياسی كاربرد د.وی در ادامه با خنده‌دار خواندن عدم حمايت اعضای سابق شورای شهر تهران از شهردار منتخبشان گفت: شوراها معمولا بايد در برابر دولتمشكلاتی داشته باشند و نه در برابر شهرداری كه خودشان برگزيده‌اند.جلايی پور به ناهماهنگي‌ها، حداقل انسجام در شورای سابق شهر تهران، ضرباتی كه شورا در آن دوره خورده بود ( دستگيری نوری، ترور حجاريان، استعفا ) اشاره كرد و افزود: شرايطی در آن زمان به وجود آمد كه بخش اعظم بحث شورا را به دعوا با شهردار متعلق كرد. بنابراين در دور دوم شورا، شهرداری را بر‌گزينند كه از سوی شورا مورد حمايت باشد.به اعتقاد وی خطاهای گذشته‌ شورای شهر ديگر تكرار نخواهد شد.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی