ايران

پيك

                         

 
اعتراض به حكم اعدام هاشم آغاجری همچنان ادامه دارد
محسن آرمين عضو ارشد سازمان مجاهد ين انقلاب اسلامی
اين حكم قرون وسطائی ياد آوردوران تاريك
عمر بشروعصرخردستيزی است

محسن آرمين، نماينده تهران و عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، امروز در مجلس شوراي اسلامی در زمانی كه به نطق وي اختصاص يافته بود، بيانيه‌ي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را قرائت كرد.

در اين بيانيه گفته ميشود: دادگاه شعبه 14 همدان طی حكمی كه در تاريخ قضايی كشور بي‌سابقه است، دكتر سيدهاشم آغاجری جانباز جنگ تحميلي، برادر شهيد و جانباز و استاد دانشگاه را به اعدام محكوم كرد. حكمی كه هيچكس حتی تندروترين افراد و محافل حاضر به دفاع از آن نيست و از نظر صادركنندگان آنچنان بي‌مبنا و غيرقابل دفاع است كه به هنگام ابلاغ و عليرغم درخواست و اصرار دكتر سيدهاشم آغاجری از تحويل نسخه‌ای از آن به وی خودداري كردند.

9 صفحه از اين حكم 12 صفحه‌ای تكرار سطر به سطر ادعاهاي نماينده مدعي‌العموم عليه دكتر آغاجری است و طی آن قاضي، اين مجاهد خستگی ناپذير و جانباز انقلاب را كه اسلام خواهی و ظلم ستيزی و مؤانست با قرآن و عشق به ائمه اطهار، تمام عمر پرافتخارش را تشكيل مي‌دهد به صراحت، بي‌اعتقاد به اسلام و دارای حقد و كينه و دشمنی مكتبی و استراتژيك با انقلاب اسلامي دانسته است و در 3 صفحه باقيمانده وی را به بهانه اهانت به اسلام و مقدسات و ... به اعدام و به بهانه اهانت به ائمه اطهار به 5 سال حبس در گناباد و به بهانه اهانت به علما به يك سال حبس در طبس و 74 ضربه شلاق و به بهانه برهم زدن نظم و آرامش به 2 سال حبس در زابل و به عنوان تتميم مجازات به 10 سال محروميت از تدريس در دانشگاه محكوم كرده است.

اين حكم قرون وسطايی كه يادآور دوران تاريك عمر بشر و عصر خردستيزی است حاصل محاكمه‌ای كه براي يك سخنراني آشكار در جمعی محدود و رسيدگی به اتهاماتی آشكارتر كه بيش از يك ماه در هر كوری و برزن و از هر منبر و تريبونی جار زده شده، پشت درهای بسته برگزار گرديد و طی آن نه دفاعيات 160 صفحه‌ای متهم در دفاع از خود در برابر افتراها و تهمت‌ها و هتاكي‌هاي ناجوانمردانه مطرح شده از تريبونهای رسمی و غير رسمی اجازه انتشار يافت و نه به نظرات صريح آيات عظام و مراجع بزرگوار عالمان و مجتهدانی كه قولشان براي مردم حجت است، مبني بر عدم نفی ضروريات دين و مذهب در سخنرانی موضوع محاكمه وقعی نهاده شد.

تقارن عجيب، عبرت آموز و نمادين صدور حكم اعدام عليه دكتر سيدهاشم آغاجري دانشجوی خط امام 23 سال پيش همزمان با دستگيري همرزم وی مهندس عباس عبدی به اتهام جاسوسی براي آمريكا در ايام بزرگداشت 13 آبان، سالگرد تسخير لانه جاسوسی و يكی از صحنه‌هاي تراژدی و تلخ و غمباری است كه در بيست و چهارمين سالگرد
انقلاب به تماشای آن نشسته‌ايم. قاعدين ديروز كه حتي يك اطلاعيه يا موضع گيری در حمايت از امام و انقلاب در كارنامه گذشته خود ندارند امروز به دفاع از اسلام و ارزشهاي انقلاب و ستيز با آمريكا گريبان چاك مي‌دهند و ياران و فرزندان امام و مجاهدان ديروز يا به حاشيه رانده مي‌شوند و يا روانه زندان و يا محكومت به اعدام.

ملت صبور و مقاوم ايران؛

اگر خاتمی در دوره اول رئيس جمهوری خود هر 9 روز با يك بحران مواجه بود امروز هر روز شاهد بحران سازي هستيم. تشديد بحرانها پس از آغاز رسيدگی مجلس شورای اسلامی به لوايح تقديمي رئيس جمهوری به وضوح از تلاشهاي مستمر برای برخورد با رئيس جمهور خبر مي‌دهد. هدف از تشنج آفريني‌های مستمر چيزی جز ارعاب اصلاح طلبان و وادار كردن رئيس جمهوری به پس گرفتن لوايح تبيين اختيارات رئيس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات و دست برداشتن آقای خاتمی از پيگيری تعهداتش در قبال ملت و انصراف مجلس از تصويب آن نيست.

صدور حكم غير قانونی اعدام عليه دكتر سيدهاشم آغاجری به جرم و گناه ناكرده و مجازاتهايی كه هيچ مبناي قانونی ندارد، خود بهترين دليل بر حقانيت اقدام رئيس جمهوری در تقديم لوايح مذكور به مجلس است. نقض مستمر حقوق شهروندي، صدور پي‌درپی احكام مغاير با اصول قانون اساسی و بي‌ارزش شمردن جان و عرض و آبروی مردم بود كه رئيس جمهوری را پس از يك دوره تلاش ناموفق 5 ساله برای قناع همگان به تمكين در برابر قانون، ناگزير از ارائه اين دو لايحه كرد.

ملت آگاه ايران؛

حكم اعدام دكتر سيدهاشم آغاجری در شرايطی صادر مي‌شود كه تحولات منطقه و جهان، منافع و مصالح كشور و نظام را با سخت‌ترين چالش‌های دوران پس از انقلاب مواجه ساخته است. اين حكم قرون وسطايی اسلام را به عنوان دينی خشن و ضدآزادی در جهان معرفی مي‌كند و صدور آن در آستانه رسيدگی مجمع عمومی سازمان ملل به وضعيت حقوق بشر در ايران، در زمره اقدامات نابخردانه‌ای است كه نظامی را كه رئيس جمهوری آن طراح گفت‌وگوی تمدنهاست و ايده تلفيق اسلام و دموكراسی وی اكنون شعار احزاب مسلمان جهان از جمله حزب عدالت و توسعه تركيه قرار گرفته است به عنوان نظامي خردستيز، مستبد و ضدحقوق و آزادی بشر در افكار عمومی جهان معرفی مي‌كند و به اين ترتيب زمينه‌هاي اجرای تهديد عليه ايران را در شرايط حساس كنونی منطقه فراهم‌تر از پيش مي‌سازد. از اين رو اعتراض ما به اين حكم ناعادلانه تنها دفاع از يك همرزم، مجاهد، جانباز و برادر شهيد نيست، اين همه هست اما مهمتر از آن دفاع از انقلاب و نظام برآمده از مبارزات آزاديخواهانه و عدالت طلبانه شما ملت رشيد است كه تحقق عدالت و آزادي در سايه تعاليم حياتبخش اسلام سمحه و سهله، اصلي‌ترين شعارتان بوده است. ما اين حكم و اقدامات مشابه اخير را ناخواسته دعوتی آشكار از آمريكا براي حمله به ايران و تلاش برای همراه ساختن افكار عمومی جهان با اين اقدام ارزيابي مي‌كنيم. درخواست عفو و بخشش در كار نيست. اين حكم وهن اسلام، ننگ نظام جمهوري اسلامی است و بايد هر چه زودتر كان لم يكن اعلام شود. ما مي‌دانيم اين حكم هرگز قابل اجرا نيست. آنها مي‌خواهند ما را به زندان آغاجری راضی كنند. لذا مي‌گوييم آغاجری بايد آزاد شود. ما از همه جوامع و عالمان و سنگربانان راستين دين مصرانه مي‌خواهيم در برابر اقدامی كه اسلام را در جهان به عنوان دينی بي‌منطق، خشن و ضد انسانی معرفي كند ساكت ننشينند.

از بزرگوارانی كه ديروز به دليل برخی عبارات و تعابير در سخنرانی دكتر سيدهاشم آغاجری و نگرانی از برداشتهای سوء احتمالي از آن اتخاذ موضع را به حق وظيفه خود ديدند، انصاف دهند سخنان دكتر آغاجری وهن اسلام و روحانيت و مرجعيت و نظام اسلامی است يا اين حكم؟ لذا صراحتی بيشتر از ايشان انتظار مي‌رود.

در پايان به آنان كه به نام اسلام و روحانيت و به كام دنيا و منافع حقير خويش با ناداوری فضا را چنين آلودند و كسانی كه گمان مي‌برند با ارعاب و نشان دادن داغ و درفش، خواب‌های خوش جاه طلبی و استبداد خواهي‌شان تعبير خواهد شد، به صراحت مي‌گوييم فرزندان امام هنوز زنده‌اند.