ايران

پيك

                         

 

گزارش خبرنگار پيک از جنبش اعتراضي دانشجويان

 هشدار دانشجويان و استادان متحصن در مسجددانشگاه تهران

شعارهای انحرافی ندهيد وبا پليس وانصاردرگيرنشويد

 

همکاران گرامی در روزنت " پيک" شما را در جريان اخبار و گزارش های تحصن اعتراضات دانشجوئي قرار می دهم تا هر طور صلاح می دانيد آن را منعکس کنيد. من هر آنچه ديده و شنيده ام به اطلاع شما مي رسانم.

ديروز20/8/81 در تجمع جلوی دانشگاه تربيت معلم حدود 10 دانشجو توسط نيروهای پليس دستگير شدند که از وضعيت آنها خبري در دسترس نمی باشد. بموجب گزارش ديشب، قرار بود امروز ساعت 10:30 تحصنی در مسجد دانشگاه تهران انجام شود، که بنا به اطلاع رسيده  اين تجمع در ساعت 9:30 در محل مسجد انجام شد. جمعيتی حدود 5000 نفر از دانشجويان واساتيد دانشگاه تهران در اين  محل جمع شدند. اين جلسه تا ساعت 12:30 ادامه يافت که هنوز از جزئيات مباحث سخن رانان اطلاع دقيقي در دسترس نمي  باشد اما موضوعات  حول اين محور بود که دانشجويان نبايد با نيروهای پليس و انصار درگير شوند و همچنين نبايد اجازه دهند  که اين بار حرکت دانشجوئی شروع شده به انحراف کشيده شود چون معتقد هستند که اين انحراف ميتواند حرکت دانشجويان را با شکست مواجه کند.  طي چند روز گذشته حضور اساتيد دانشگاه در کنار دانشجويان بر خلاف حرکتهای قبلی اعتراضي چشمگير و بسيار تاثير گذار  ميباشد و به اعتراضات کيفيت سنجيده بخشيده است.

از ساعت 12:30 که حرکت دانشجويان به صورت گروهی به سمت درب اصلي دانشگاه تهران شروع شد نيروهای پليس که زياد هم بودند ( در محدوده دانشگاه تهران ) باند شمالی خيابان انقلاب را حد فاصل خيا بان وصال تا خيابان 16 آذر بسته بودند و از تردد خودروهای شخصی به سمت درب اصلی دانشگاه خودداري می کردند و فقط تاکسيهاي حامل مسافرين را، آن هم تا تقاطع خيابان ضلع شرقی دانشگاه ( خيابان قدس ) اجازه حرکت مي دادند. حضور افسران رده بالاي نيروی پليس در جلوی درب اصلی دانشگاه چشمگير بود( سرتيپ دوم نوروزی فرمانده راهنمائی و رانندگی تهران بزرگ و ديگر افسران ارشد اين نيرو)، در خيابانهاي فرعی منتهی به ضلع جنوبي خيابان انقلاب( خيابانهاي 12 فروردين و ....... ) کاميونهای بنز 911 مخصوص حمل افراد شورشی با پنجره هاي توری دار و همچنين اتوبوسهای حامل نيروهای ضد شورش (موسوم به يگان ويژه ) نيروی پليس هم حضور داشتند. درساعت 12:30 که دانشجويان متحصن قصد خروج از درب اصلی دانشگاه را داشتند تعدادی از مرم هم که از ساعتی قبل در جلوی درب دانشگاه منتظربودند شروع به شعار دادن کردند که نيروهای انصار و بخشی از نيروهای پليس درب دانشگاه را بستند و اجازه خروج از اين درب را به دانشجويان ندادند و سعی در متفرق کردن مردمی که در خيابان انقلاب جمع شده بودند کردند که زياد هم در اين کار موفق نشدند،( جماعت درون خيابان در ضلع جنوبی و پياده روهای خيابان انقلاب باقی ماندند. در اين زمان دانشجويان پشت درب دانشگاه ايستاده و شروع به سوت زدن، دست زدن وشعار دادن کردند از جمله : جنتی جنتی تو دشمن ملتی _ هاشمی شاهرودی اين آخرين پيام است- خطيب ورشکسته، برگرد به باغ پسته( رفسنجانی ) _ خواسته هردانشجو ، رهبری پاسخگو _ مرگ بر طالبان ، چه کابل چه تهران. جمعی از دانشجويان پشت دربهای بسته دانشگاه نيز از نرده های در بالا آمده بودند و همچنان شعار می دادند.  درهاي شمالی و شرقی دانشگاه باز بودند.

طبق قرار قبلی قرار بود اين تحصن تا اذان مغرب ادامه پيدا کند،  در پايان جلسه مسجد نيز خواست دانشجويان اين بود که دکتر آغاجری بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود.

حدود ساعت 15:30 وقتی که نيروهاي پليس ديدند که دانشجويان حاضر به ترک محل نيستند به وسيله چند دستگاه اتوبوس در داخل پياده رو ديوار بلندي جلوی محل تحصن دانشجويان کشيدند که ظاهرا" براي پنهان کردن تحصن بچه ها از ديد مردم عبوری اين عمل را انجام دادند و جالبتر اينکه هر بار که صدای شعار دادن بچه ها بلند تر ميشد فورا" آژيرهاي خودروهای پليس مستقر در جلوی درب دانشگاه را روشن کرده و توسط بلندگوهاي ماشينهايشان فرامين راهنمائی را صادر ميکردند (راننده خودرو پيکان شماره .............. حرکت کن و ............. ) و با ايجاد سر و صدای اضافی سعی در محو کردن صدای دانشجويان داشتند ( حرکتی کودکانه ) .

اين تحصن امروز در دانشگاه تهران و طبق خبر رسيده همزمان در دانشگاه بهشتی هم انجام شد و باز هم طبق اخبار رسيده توسط هم دانشگاهيان قرار است فردا هم عين همين تحصن توسط دوستان دانشجو در دانشگاه امير کبير هم اجرا بشود که با پوزش امکان تهيه گزارش عينی از آن محل برايم ممکن نيست ولی سعي خواهم کرد اطلاعات واقعی بدست آمده را برای شما ارسال کنم .

در تمام طول مدت تحصن در جلوی درب اصلی توسط چندين نفر عکاس و فيلم بردار از بچه ها فيلم برداری و عکس برداری ميشد که همه لباس شخصی بودند که يکی از هم دانشگاهی ها از نرده ها عبور کرد و با يکی از عکاسان درگير شد.

از ساعت 14:00 توسط نيروهای حراست دانشگاه از ورود افراد غير دانشجو به داخل دانشگاه به شدت جلوگيری ميشد و فقط دانشجويان دانشگاه تهران با ارائه کارت شناسائی مجاز به ورود بودند .

در پايان تحصن دانشجويان در ابتدا با دادن صلوات و سپس با خواندن سرود ای ايران اي مرز پر گوهر محل تحصن را ترک کردند.  اقدام بی سابقه ای که مسئولين دانشگاه  در پايان تحصن انجام دادند جالب بود. به همت آنها و براي پرهيز از درگيری هاي خياباني، در پايان تعدادی اتوبوس و مينی بوس دانشگاه تهران در جلوی درب ورودی دانشکده فنی آماده بودند تا دانشجويان ساکن در کوی دانشگاه را به محل کوي دانشگاه واقع در خيابان امير آباد شمالی منتقل کنند .

در طی اين چند روز آقايان بسيج دانشجوئی اقدام به پخش يک اگهی 4 صفحه ای در بين دانشجويان می کنند تحت عنوان بيانيه تحليلی بسيج دانشجوئی دانشگاه تهران پيرامون وقايع اخير که با عدم استقبال دانشجويان مواجه شده و در مقابل عزيزان انجمن اسلامی دانشگاه نيز اقدام به تکثير و پخش متن کامل سخنراني دکتر آغاجری نمودند که با استقبال گرم دانشجويان روبرو شد.

-------------------------------- 

  خوابگاهی که در گزارش ديشب قبلي  ذکر شده بود( تقاطع بزرگراه جلال و شيخ فضل ال..... ) خوابگاه دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس ميباشد، که لطفا ذکر کنيد.