پيك

                         

نماينده خوي در مجلس :ا

مايه تاسف است كه با يك  سخنراني
بر خوردی شود تا دنيا را به ما بخنداند

 

دكتر علی تقي‌زاده خويي، نماينده خوی در مجلس شورای اسلامي ضمن بيان مطلب فوق به ايسنا افزود: امنيت ملی كه مقدمه حفظش وفاق ملی است، امر مهمي مي‌باشد كه در دوره فعلی بيشتر از هر زمان ديگری مورد نياز است، اما با اين حكم اين امنيت به شدت زير سؤال رفته است.
وي برخوردهای اينگونه را به شدت بر هم زننده‌ی فضای كشور ارزيابی كرد و گفت: در سالم بودن افكار بر هم زننده وفاق ملي بايد ترديد جدی داشت، اينها به چه اعتقادي‌اند كه اين چنين با امنيت ملی بازی كرده و تماميت نظام را زير سؤال مي‌برند؟
دكتراي حقوق و كارشناسی مسايل قضايي، صدور حكم اعدام برای آغاجري در ادامه دستگيری عباس عبدی و ساير اقدامات انجام گرفته را در راستای برخورد با لوايج پيشنهادی دولت ارزيابي كرد و گفت: اين اقدمات زنجيره‌اي نوعی تحت فشار قرار دادن جناح اصلاحات است تا لوايح دولت تحت‌الشعاع قرار گيرد.
وي با بيان اينكه متن سخنرانی آغاجری در همدان در اختيار همگان قرار گيرد تا مشخص شود دشنام به معصوم(ع) در سخنرانی وی دريافت مي‌شود يا نه؟ افزود: محكوميت صادر شده از سوی قاضي دادگاه همدان، هيچ تناسبی با سخنرانی اتفاق افتاده در همدان ندارد و بيشتر يك برخورد سياسی است.
وي ادامه داد: خصوصيت آدمهای دانشگاهي اينست كه تا حدی جلوتر از جامعه مسايل را حلاجی كرده و احيانا اگر خطايی شده، نمي‌بايست برخورد اين چنين صورت مي‌گرفت.
تقي‌زاده مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی با رويه حاكم بر دستگاه قضايی هيچ چيز را قابل پيش بينی ندانست و اظهار اميدواری كرد در دور آتی پرونده به قضات بي طرف سپرده شود تا منجر به صدور حكم قضايی شود نه حكم سياسي.
وي حكم اعلام شده را غيرقابل اجرا و قطعا شكسته شده ارزيابي كرد.
نماينده‌ي خوی در پايان از رسانه‌های گروهي خواست كه نظرات گوناگون را منعكس كنند تا دنيا بينند كه روال غالب در كشورها اين طور نيست كه هر نفر هر حكمي كه مي‌خواهد صادر كند و فكر كند در كشور همه كاره است.
انتهاي پيام

  
 


 

ي