جهان

پيك

                         

  کوشش کشورهای اروپائی

برای مهار امريکا در پيمان ناتو

کميسيون سفراي کشورهای عضو ناتو، در آستانه اجلاس مهم ناتو در جمهوری چک با هم ديدار کردند تا بصورت همآهنگ در اين اجلاس حضور يابند. اين اجلاس در بروکسل تشکيل شد و مهم ترين تصميمی که در آن اتخاذ شد تشکيل يک نيروي 20 هزار نفره واکنش سريع بود. اين نيرو بنا به ادعاي سفرای ناتو قادر خواهد بود درعرض يک هفته به سراسر جهان گسيل شود.

مصوبه فوق، آشکارا پيشنهاد و تصميمی است که براي جلوگيری از تک روی و يکه تازی امريکا برای لشکر کشی به نقاط مختلف جهان اتخاذ شده تا به اجلاس ناتو ارائه شود. کشورهای اروپائی عضو ناتو، از اين طريق می کوشند امريکا را مهار کرده و تحرکات نظامی امريکا را در چارچوب ناتو محدود کنند.

 

ترکيه و ناتو

همزمان با اين اخبار؛ شبکه تلويزيونی سی ان ان اطلاع داد که امريکا خواهان پذيرش ترکيه در بازار مشترک اروپا شده است. اين نخستين بار است که امريکا چنين صريح خواستی را با بازار مشترک اروپا در ميان می گذارد. از آنجا که ترکيه عضو ناتو و داراي مناسبات وسيع اقتصادي-سياسي و نظامی با ترکيه است؛ خواست امريکا برای حضور ترکيه در بازار مشترک عملا امتيازی است که امريکا برای ترکيه مي خواهد از اروپا کسب کند! از سوي ديگر با توجه به مناسبات و قراردادهای دو جانبه نظامي-اقتصادي ترکيه با اسراييل؛ حضور ترکيه در بازار مشترک موجب تقويت اسراييل در اين اتحاديه اقتصادی نيز مي شود.

ناظران سياسی همچنين عقيده دارند، با توجه به بيم و هراس ترکيه از عوارض و تبعات اقتصادی ناشی از حمله نظامی امريکا به عراق؛ امريکا از اين طريق مي کوشد با داخل کردن ترکيه به بازار مشترک اروپا امتيازي اقتصادی برای ترکيه بگيرد و خواست ديرينه ترکيه را برای حضور در کنار کشوری اروپايی تحقق بخشد. اين درحالی است که تنها پنج در صد خاک ترکيه در اروپاست. براي ورود ترکيه به بازار مشترک آلمان کمتر از  فرانسه مخالف است. محاسبه ديگری که امريکا برای ورود ترکيه به بازار مشترک می کند آنست که با توجه به بحران اقتصادی ترکيه؛ چنانچه باز هم ترکيه پشت در بازار مشترک بماند؛  باز هم بانک جهانی و صندوق بين الملل بايد وام در اختيار ترکيه قرار دهند؛ در حاليکه اگر وارد بازار مشترک اروپا شود از گرديت های اين بازار می تواند استفاده کند و فشار کمتری به بانک جهانی و صندوق بين الملل که سرمايه اصلی آن متعلق به امريکاست وارد می شود.

تمامی اين فعل و انفعالات سياسی و اقتصادی همزمان شده است با طرح های استراتزيک نظامی امريکا و عزمی که اين کشور برای ورود نظامي به عراق از خود نشان می دهد.

  
 


 

ي