ايران

پيك

                         

 

در آستانه تشكيل كنگره فوق العاده جبهه مشاركت
ديدار و سخنرانی رهبران مشاركت
در حضور آيت الله طاهری
  
 


 

  ی