ايران

پيك

                         

 

برای اعتراض به اعدام‌هاي اخير در كردستان ايران

حضور دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران

در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل

 

نشريه كُوردستان، ارگان حزب دمكرات كردستان ايران، در آخرين شماره خود از ديدار دبيركل اين حزب و يك هيات همراه با مسئولان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر كرده‌است0 در اين گزارش نوشته شده كه هيات كرد ايراني  ضمن ارائه اسنادی در ارتباط با نقض حقوق بشر و اعدام‌های اخير در كردستان ايران، خواهان نظارت اين سازمان بر حقوق بشر در ايران شد.

نشريه كوردستان نوشت:

 دراين ديدار، دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران ضمن ابراز خرسندی از اين نشست، هدف از اين ديدار را جلب توجه مسئولان حقوق بشر به منظور راه‌اندازي مجدد مكانيسم‌های نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران و همچنين فعال‌تر كردن كانالهای همكاری ميان حزب دمكرات و بنيادهای سازمان ملل متحد در زمينه‌هاي مذكور بر شمرد. محور نخست گفتگوهاي هيات، در رابطه با تصميم نهائی كميسيون حقوق بشر در عدم تعيين گزارشگر ويژه آن سازمان پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران بود.

حسن زاده، دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران، در اين ديدار ضمن ارائه اسناد و نمونه‌های تازه پايمال شدن حقوق بشر در جمهوری اسلامي، از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در جهت پركردن خلاء ناشی از عدم نظارت حقوق بشر در ايران تلاش نمايد.

"ماگزيني" نماينده حقوق بشر كه در اين ديدار سرپرستی هيات سازمان ملل را برعهده داشت به هيات كرد ايرانی اطمينان داد كه مصوبه اخير كميسيون حقوق بشر به هيچ وجه به معنای آن نيست كه نظارت بر اعمال حكومت اسلامی در رابطه با رعايت حقوق بشر خاتمه يافته است. كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از راه‌های ديگري نظارت بر امر حقوق بشر در ايران را دنبال مي‌كند. وي، همچنين بر اهميت همكاری حزب دمكرات كردستان ايران با كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمينه ارائه اطلاعات موثق و مستمر تاكيد كرد و اعلام داشت كه كميساريا و كميسيون حقوق بشر خلاء ناشی از نبود گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر درايران را باگزارشها و تحقيقاتی پيرامون موضوعات مختلف مانند ترور، شكنجه، اعدام و... كه به لحاظ كشور و منطقه محدوديت ندارد جبران مي‌كند و نظارت بر حقوق شر در ايران را به مرحله آزمايش تازه‌ای مي‌گذارد.

نشريه كوردستان، در بخش ديگری از گزارش خود پيرامون ديدار دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران با كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد كه همراه با عكسی از اين ديدار منتشر شده نوشت:

محور دوم گفتگوهای هيات حزب عبارت بود از ارائه پانورامای تازه‌ای از وضعيت سياسی ايران و بويژه كردستان. در اين بخش از گفتگوها دبيركل حزب ضمن بررسی وضعيت كنونی ايران و يادآوری سياست و اهداف حزب، با توجه به اين حقيقت كه خواست‌هاي خلق كردستان ماهيتی متفاوت از حقوق بشر ندارد و ريشه اصلی پايمال كردن حقوق بشر در ايران سياسی است و تنها راه حل سياسي هم مي‌تواند به اين وضعيت پايان دهد، از مسئولان كميسيون حقوق بشر خواست كه تلاش كنند تا جائی كه برايشان مقدور است ابتكارات خود را در چارچوب محدود حقوق فردی محدود نسازند و بيشتر توجه خود را به جنبه‌های سياسی مسئله حقوق بشر و خواست‌های عمومی مردم كردستان معطوف دارند.

در پاسخ، مسئولان كميسيون حقوق بشر ملل متحد ضمن تائيد حقايق مذكور، آمادگی خود را در اين راستان اعلام كرده و از هيات حزب دمكرات كردستان ايران خواستنند تا ديدگاه‌های خود را پيرامون اسلوب چنين تلاشی ابراز نمايند . هيات حزب دمكرات كردستان د راين زمينه پاسخ مثبت داد.

بخش پايانی گفتگوهای عبارت بود از سرنوشت بخشی از زندانيان سياسي، بويژه اعضاء و هواداران حزب دمكرات كردستان ايران كه هم اكنون با خطر اعدام مواجه‌اند و يا مفقود الاثر شده‌اند.

كوردستان نوشت: در پايان اين ديدار هيات مذاكره كننده حزب توجه مسئولان حقوق بشر ملل متحد را به وضعيت پناهندگان كرد ايران در عراق و تركيه جلب كرد و راه‌حل‌هائي نيز پيشنهاد كرد كه هيات ميزبان در اين زمينه نيز قول پيگيری بيشتر داد.

 

  
 


 

ی