سخن روز

پيك

                         

 

 

حكم اعدام برای آغاجری

فاجعه بزرگ در راه است

اگر غفلت ادامه يابد!

انتشار خبر صدور حكم اعدام برای دكتر هاشم آغاجري نفرت از دستگاه قضائی منصوب رهبر جمهوری اسلامی را بيش از هر زمان ديگری تشديد كرد. حتی برخی نيروهاي مذهبی متمايل به جناح راست جمهوري اسلامی نيز ناچار شدند از صادر كنندگان چنين حكمی فاصله بگيرند و موج نفرت را از سر بگذرانند.

در جبهه ضد اصلاحات يگانه افراد و جرياناتي كه به طور ضمنی و حتی علنی به دفاع از اين حكم برخاستند همان هائي بودند كه در 22 سال گذ شته متهم به دست داشتن در قتل عام زندانيان سياسي، ترورها، اعدام، آدم ربائي و قتل، حمله به اجتماعات، قتل هاي زنجيره اي، مناسبات پنهان با انگلستان بوده اند و دستشان آلوده به توطئه ادامه جنگ با عراق، غارت كشور، زندانی كردن آيت الله منتظری در خانه اش، يورش به خوابگاه دانشجويان، شكنجه مجريان طرح قتل درماني، به زندان افكندن امثال يوسفی اشكوري، عبدالله نوري، كديور، عماد الدين باقي،‌ گنجی و... دستگير كنندگان دكتر ناصر زرافشان (وكيل خانواده قربانيان قتل های زنجيره اي)، عباس عبدی و ... هستند و منتظر فرصتی برای راه انداختن قتل عام ديگری در خيابان و خانه و زندان ها هستند.

بنابراين، حكم اعدام برای آغاجری ادامه منطقي حاكميت مافيائی است، كه به زير كشيدن آن از حاكميت بسيار آسان تر از آنچه واقعيت نشان داد تصور شده بود. آنها اگر فرصت يابند دهها و بلكه صدها آغاجری را در پای منافع عظيم اقتصادی كه در جمهوری اسلامي بدان دست يافته اند قربانی خواهند كرد. ساده لوحی است اگر تصور شود آنكس كه گوشت آلوده به جنون گاوي را وارد مملكت می كند و برای فروش و كسب سود آن به زن و بچه مردم رحم نمی كند، به آن كسی رحم كند كه نه تنها معتقد است بايد جلوی غارتگري او ايستاد، بلكه خود نيز به قامت ايستاده است!

دعوا اينجاست و سنگر اصلی هم همينجاست! بزرگترين اشتباه و غفلتی كه طی 6 سال گذشته همگان مرتكب شدند بالا نزدن همين پرده بود.

اين غفلت تاريخي به غارتگران و همانها كه مردم را به روز سياه نشانده اند، كارخانه های مصادره ای و خصوصی شده را قطعه قطعه كرده و پول نقد كردند؛ كعبه واقعی شان شيخ نشين دوبی و مسجد النبی شان بانگ های آنست و ثروت و فرهنگ، سنت و قوميت يك ملت را به تاراج بردند، به اين غارتگران فرصت داد تا حالا با شعار توسعه اقتصادی و مقابله با تهاجم فرهنگي به شكار انسان ها ادامه دهند. اگر تا ديروز می ربودند و در خانه هاي تيمی می كشتند، حالا رسما بازداشت كنند و به زندان های تيمی در پادگان های سپاه پاسداران ببرند و حكم اعدام صادر كنند. آنها كه چنين احكامی را صادر می كنند و چنين دستگاه قضائی و امنيتی را برپا كرده اند و آن فرماندهان سپاه و بسيجی كه دستش در توطئه ها و جنايات آلوده است

می خواهد در مقابل امريكا و تجاوز به خاك ايران بايستد؟

آنكه برای مجاهد و بسيجی يك پا حكم اعدام صادر می كند و آنكه جانبازان و از جبهه بازگشتگان جنگ با عراق و تصرف كنندگان سفارت امريكا را به زندان می برد و يا فرمان آن را صادر مي كند هر دغدغه ای داشته باشد، دغدغه دفاع از تماميت ارضی كشور را ندارد. اهل معامله و زدوبند است نه جنگ! اهل غارت است نه توسعه اقتصادي! دغدغه اش اينست!

هر ساعت و دقيقه اي كه در افشای صريح مافيای اقتصادي غفلت می شود، با غفلتی در حد ماه و سال برای سرنوشت يك جنبش قابل قياس است!

سخنان آقاي عليجاني، عضو اتحاد نيروهای ملی – مذهبی كه در شماره ديروز پيك بازتاب يافت، جان كلام است!

فاجعه اي بزرگتر از صدور حكم اعدام براي آغاجری در كمين است، اگر غفلت بر سر غفلت نهاده شود!  

  
 


 

ی

ی