اخبار

پيك

                         

 

نامه تشكرحسن يوسفی اشكوری

به كليه مدافعان حقوق انسانی خود 
در داخل وخارج از كشور

 

اكنون پس از از 27 ماه بازداشت بوسيله دادگاه ويژه روحانيت و نقض حكم دادگاه اول و صدور حكم 5 سال زندان دادگاه دوم در شعبه هم عرض آن دادگاه (درمجموع7سال) تا حدودی از بلاتكليفی در آمده و تقريباً كار به فرجام رسيده است.

وظيفه انسانی و اخلاقي و دينی خود مي‌دانم از عموم ملت شريف و آگاه ايران به‌ويژه از عالمان آگاه و آزاد انديش (به‌طور خاص مجتهد مجاهد آية الله العظمي منتظری ) ، رياست محترم جمهوري، رياست محترم مجلس و نمايندگان ارجمند (به طور خاص كميسيون اصل نود و رياست آن ) ، احزاب و گروه‌های سياسي، روشنفكران، نويسندگان، روزنامه‌نگاران و سياستمداران هموطن در داخل و خارج از كشور، نيز از تمامی رسانه‌ها و انجمن‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌هاي حقوق بشری و انجمن‌های “قلم” و يا مدافع حقوق انسانی و شهروندي نويسندگان و اهل قلم و انديشه، که از آغاز بازداشت تاكنون، در برابر اتهامات ناروا و برخوردهای غير قانوني، از سر آزادگی و مسئوليت انسانی و ملی و دينی به قصد دفاع از حقوق انساني‌ام، از اينجانب دفاع و حمايت كرده‌اند، صميمانه سپاسگزاری ‌نمايم.

با خدا و مردم عهد مي‌بندم كه مانند گذشته، عمر بازيافته‌ام را در خدمت دين، مردم و ميهن سپری سازم. بي‌ترديد پيروزی از آن مردم در مسير عدالت اجتماعی و مردم‌سالاری خواهد بود.

حسن يوسفی اشكوري

10/8/1381