ايران

پيك

                         

 

از سوی انجمن اسلامی دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه‌های تهران دعوت به

اعتراض به تفتيش عقايد شدند

شوراي مركزی انجمن اسلامی دانشگاه تربيت مدرس محاكمه امثال كديور، اشكوري، آقاجري، گنجی و باقی را از مصاديق بارز تفتيش عقايد و محكوميت به جرم داشتن عقيده‌ای متفاوت از عقايد رسمی دانست0

يك عضو اين شورا به خبرگزاري دانشجوئی ايسنا گفت:

بازداشت بهروز گرانپايه و جنجال برسر نظرسنجی اخير نيز كه با پي‌جويي آدرس و مشخصات افرادی كه از‌ آنها نظرسنجی شده‌ نيز از مصاديق تفتيش عقايد است كه ما در تجمع هفته آينده خود به آن اعتراض خواهيم كرد.

در اين تجمع چندتن از چهره‌های اصلاح‌طلب به ابعاد سياسی و مذهبی تفتيش عقايد خواهند پرداخت و در اين باب سخنرانی خواهند كرد. وی از عموم دانشجويان دانشگاه‌های تهران برای حضور در مراسم هفته آينده كه احتمالاً روز دوشنبه ساعت 11 تا 2 عصر برگزار خواهد شد، دعوت كرد.

  
 


 

ی