ايران

پيك

                         

 

بصورت ميهمان

مجمع روحانيون در كنگره

 دوم خرداد شركت مي‌كند!
تضاد و تشتت در جبهه ضد اصلاحات به

گونه‌ايست كه هر كدام ديگري را متهم

مي‌كند و مقصرترين آنها،ادامه حمله به اصلاح

 طلبان را يگانه راه‌حل حفظ اتحاد مي‌داند!

 

سيدمحمد سلامتي، دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران در گفت‌وگوئي با خبرنگارخبرگزاری دانشجويان ايران «ايسنا» با تاكيد بر نقطه نظراتی را در باره شركت مجمع روحانيون مبارز در كنگره آينده اين جبهه مطرح كرد. بنا به گفته وي، مجمع روحانيون در اين كنگره بصورت ميهمان شركت خواهد داشت. اين درحالی است كه تاكنون برخی از رهبران مجمع روحانيون مدعی شده بودند اين مجمع در حاشيه بهتر مي‌تواند به اصلاحات و جبهه دوم خرداد ياري

برساند!‌ دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب، همچنين در باره همكاری دو حزب همبستگی و كارگزاران سازندگی در جبهه دوم خرداد خبر داد و اين درحالی است كه يك بخش از كارگزاران سازندگی كه محمد‌هاشمي، برادر علی اكبر هاشمی رفسنجانی آن را سخنگوئی مي‌كند عملا عليه جبهه دوم خرداد و شخص محمد‌خاتمی با مطبوعات مصاحبه مي‌كند. بخش‌هائي از اين گفتگو را كه بويژه در آن اشاره به اختلافات در جبهه ضد اصلاحات شده را در زير مي‌خوانيد: سلامتی گفت: مجمع روحانيون مبارز و مجمع اسلامی بانوان، هميشه در كنار شورای هماهنگی جبهه‌ی دوم خرداد بوده‌اند اما در آن حضور نداشتند. با توجه به اينكه كنگره از سوی شورای هماهنگی برگزار خواهد شد،

طبيعي است كه مجمع در كنگره حضور نخواهند داشت، بلكه به عنوان ميهمان شركت مي‌كنند.
در جناح راست

در جناح مقابل به نسبت اشتباهات زيادی كه انجام شده‌ و از دست‌رفتن مقبوليت آن، تضادهای زيادی به وجود آمده است چنانچه هر كدام سعي مي‌كنند ديگری را مقصر قلمداد كنند.

وي افزود: قبلا اتحاد بين آنها بيشتر بود، اما به تدريج تضعيف شده است و حالا سعی مي‌كنند با حمله و هجوم به جبهه‌ی دوم خرداد، اتحادشان را مجددا احيا كنند.

دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ادامه داد: گرچه ممكن است اين هجمه‌ها جبهه‌ی دوم خرداد را تضعيف كند، اما تحقيقا با اين شيوه آنها تقويت نخواهد شد بلكه بيشتر اعتبار خود را از دست مي‌دهند.

  
 


 

ی