ايران

پيك

                         

 

 

  بزرگداشت

 

صفر قهرمانيان ( صفر خان )

 

نماد مقاومت در برابر ستم و بيداد

و مظهر همبستگی در راه آزادی و عدالت

 

 

   پاس می داريم روحيه پايداری بزرگمردی را که در دفاع از آرمان های عدالت طلبانه ، آزاديخواهانه و تامين حقوق ملی و قومی ، تحمل 32 سال زندان رژيم شاه را به جان خريد .

    ارج می گذاريم اراده قهرمان صادقی را که «  نه بزرگ ِ » مقاومت در مقابل تهديد ها و اعمال فشارهای زندانبانان در زندان های سراسر کشور بود .

     عزيز می داريم ياد مبارز خستگی ناپذيری را که نمونه مدارای سياسی با همه  افراد و نيروهای سياسی درون زندان نام گرفته است .

     ما ،زندانيان سياسی رژيم گذشته و دوستداران صفرخان در برلين ، هموطنان عزيز را به شرکت در اين مراسم فرا می خوانيم .                                              

                       زندانيان سياسی رژيم گذشته و دوستداران صفر خان ـ برلين

 

 

 

زمان : شنبه 30 نوامبر 2002

شروع برنامه : ساعت 5 بعد از ظهر

 

مکان : Festsaal  واقع در Rathaus Charlottenburg

Otto – Suhr – Allee 100آدرس :                            

U- Bahn Richard – Wager – Pl.                        

 

  
 


 

  ی