اخبار

پيك

                         

 
فريبرززئيس دانا : ماهم نباشيم، آيندگان جنايت ملی راپيگيری خواهندكرد
مردم به صحنه می آيند
،برای مقابله باآزادی كشی، فسادشرم آور
جنايت، بيكاری 4 ميليونی وفقرگسترده

من از قول خود، بازماندگان، رفيقان و نويسندگانی كه قربانی آزادی انديشه و بيان و قلم شده‌اند و از قول وكيل پرونده مي‌گويم، که طرفدار انتقام‌جويی از چند قاتل نیستیم. ما مخالف كشتن انسانيم، اما با قاطعيت و تا زنده هستيم ـ و پس از ما نيز آن‌ها كه مي‌مانند و مي‌آيند ـ تعهد مي‌كنيم برای اجرای عدالت و معرفی دشمنان زندگي، آزادی و بهروزی مردم ايران به همه‌ی مردم جهان و تحويل آنان به دادگاه خلق، مبتنی بر عالي‌ترين عدالت انساني، از پای ننشينيم.

وي با اشاره به زندانی شدن ناصر زرافشان، گفت: ياران عزيز، ما نه تنها نتيجه‌ای از دستگاه رسمی و بوروكراسی پنهان‌كارانه‌ مصمم به لوث كردن پرونده نگرفتيم، بلكه در اين ميان با گرفتاري‌ها، بازجويي‌ها، برخوردها و مسايل آزار دهنده‌ زيادی نيز روبرو شديم.  بايد در ميهن ما، عدالت راستين چنان اجرا شود كه مردم شريف و ستمديده‌ ما بتوانند بی هيچ مانع و وحشتي، راه پيشرفت و سلامت اجتماعی و آزادی و رهايی فردی و اجتماعی را بپيمايند.

رييس‌دانا با يادی از داريوش و پروانه‌ی فروهر، مختاري، پوينده، مجيد شريف و همه‌يجان‌باختگان آذرماه 77 افزود: روز اول آذرماه را چونان “روز جان‌باختگان آزادي بيان” گرامی مي‌داريم. امروز نيز در اين

گرامي‌داشت، جای اين عزيزان را در مراسم فقدان نويسنده‌ی مردم‌دوست و آزادي‌خواه، احمد محمود و نيز پرواز نماد مقاومت در برابر ستم، صفر قهرمانيان، خالی مي‌بينيم. ما يقين داريم وجدان بيدار اجتماعی و رهروان پرشور فروهرها، اين قهرمانان ميهن‌دوست و استقلال و مردم‌سالاري، مختاری و پوينده اين جان‌باختگان راه دفاع از آزادی انديشه و بيان، صداي دردآلوده‌ ما را در اعتراض به روند زشت و نگران كننده‌ فزونی زندانيان سياسي، تعطيلی مطبوعات، متوقف كردن حق قانونی و طبيعی اظهار نظر، نظرسنجی و پژوهش، رسيدن بيكاری به مرز 4 ميليون نفر، تورم جان سخت، گسترش فقر و بي‌عدالتي، افزايش خجالت‌آور

فساد و آسيب‌هاي اجتماعی و مخاطرات امنيت ملی مي‌شنوند. آن‌ها به ياری ما كه عزم خود را برای بهروزي مردم ايران جزم كرده‌ايم، آمده‌اند و مي‌آيند.

هر سال در كارنامه‌ی ما شهروندان عاشق رهايی ملی و مردمي، به حق خواست‌های انسانی و ملي بيشتری ثبت مي‌شود كه تبلور آرزوی همه‌ي مردم ايران، بلكه مردم بيدار و انسان‌دوست جهان است. اين كارنامه هر سال خواست‌ها، رنج‌ها و آرزوهاي بيشتری را ثبت مي‌كند و اكنون چهار سال است كه به انتظار اجراي عدالت در مورد قتل‌های سياسی و نابود كردن مخالفان سياسي، رقم مي‌خورد. وای اگر اين كارنامه آن روزی پر شود كه تحمل پايان پذيرفته باشد.

  
 


 

ی