ايران

پيك

                         

 

هاشمی شاهرودی خود را برای پذيرش مقام های

حساس تر در جمهوری اسلامی آماده می کند

پيام امريکا از کدام کانال به

آيت الله شاهرودی منتقل شده؟

رئيس قوه قضائيه به بهانه نقش مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در دولت خود مختار شيعيان جنوب عراق با امريکائی ها در ارتباط قرار گرفته و محمد جواد لاريجانی برای حفظ و برقراری سرپل های انگليسی به سمت معاون امور بين الملل قوه قضائيه منصوب شده است. بازداشت عباس عبدی يک پيام سياسی مهم از سوی روحانيون غير مقلد آيت الله خمينی و مخالف انقلاب 57 و مخالف اشغال سفارت امريکا تلقی شده است و آيت الله شاهردوی رهبری اين روحانيون را برعهده دارد!

سفارت سوئيس در تهران يک پيام بسيار مهم سياسي درارتباط با آينده عراق و بويژه دولت خودمختار آينده در بخش شيعه نشين عراق را تسليم مقامات جمهوري اسلامی کرده است.

از آنجا که اين پيام ارتباط مستقيم به مسائل ايران نداشته و روی سخن و گيرنده پيام مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بوده است، گفته می شود دريافت کننده پيام آيت الله شاهرودی بوده است.

هسته مرکزی اين خبر را روزنامه چپ گرا و معتبر سوئيسی بنام "سورشر" در آستانه تشکيل اجلاس اخير ناتو و همزمان با حضور کمال خرازي وزير خارجه جمهوری اسلامي در سوئيس و آلمان منتشر کرد.

اکنون در محافل سياسي بشدت شايع است که آيت الله شاهرودی به بهانه نقش مجلس اعلای انقلاب اسلامي درآينده عراق پل هاي ارتباطی خود را، به بهانه نقش رابط و طرف مذاکره بين مجلس اعلای انقلاب اسلامی و دولت امريکا با کاخ سفيد برقرار کرده است.

آيت الله شاهرودی از جمله روحانيون معاود عراقي است که در بدو بنيانگذاري مجلس اعلای انقلاب اسلامي رياست آن را برعهده داشت و بعدها، پس از درگذشت آيت الله خمينی با حضور در شوراي نگهبان قانون اساسی و اکنون در رياست قوه قضائيه امور اجرائی مجلس اعلای انقلاب اسلامی را به شخص ديگري واگذار کرده و خود رياست عاليه و نظارتی آن را برعهده دارد.

تشکل غير علني روحانيون معاود عراقی که قوه قضائيه و ارگان هاي امنيتی جمهوری اسلامي را قبضه کرده به آيت الله شاهرودی وزن و قدرت ويژه اي در جمهوری اسلامی بخشيده است و اکنون با سرپل هائی که وی به بهانه نقش آينده مجلس اعلای انقلاب اسلامی در جنوب عراق برقرار کرده می توان ايستادگی او در برابر شورای عالی امنيت ملي، بی اعتنائی وی به مجلس و رئيس جمهور و حتی بی اعتبار تلقی کردن رهبر و بيت رهبري را بيشتر حدس زد. اين در حالی است که آيت الله شاهردوی از حمايت همه جانبه آيت الله واعظ طبسی توليت آستانقدس رضوی نيز برخوردار است و حضور تعدادی از فرزندان روحانيون معاود عراقی در نيروهای انتظامی و فرماندهی بسيج، سپاه و سازمان امنيت موازی دست او را براي قدرت نمائی در جمهوري اسلامی باز گذاشته است.

برگماری محمد جواد لاريجاني، طرف مذاکره "نيک براون" انگليسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری دوره هفتم بعنوان معاون بين الملل قوه قضائيه نيز می تواند با هدف حفظ سرپل های ارتباط با انگلستان از سوی هاشمی شاهرودي  باشد.

روحانيونی که از عراق به ايران بازگشته اند بندرت مقلد دينی آيت الله خميني اند و عمدتا از دو آيت الله مخالف آيت الله خمينی يعني آيت الله ميلانی و آيت الله حکيم پيروی ديني می کرده اند، که از آن جمله است آيت الله شاهرودي.

اين گروه خود را برکنار از مقابله با امريکا در سال هاي اول پيروزی انقلاب 57 مي دانند و چون از ابتدا با اشغال سفارت امريکا مخالف بودند اين دو موضوع را سرمايه سياسي خود برای مذاکره با امريکا و انگلستان کرده اند.

با توجه به اين سابقه و شرايط جديدی که براي هاشمی شاهرودی بدليل تحولات قريب الوقوع عراق پيش آمده بسيار محتمل است که قاطعيت شاهرودی و روحانيون تحت امر او در قوه قضائيه در برخورد با سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، هاشم آغاجری و بويِژه بازداشت عباس عبدی که به رهبری دانشجويان خط امام برای اشغال سفارت امريکا شهرت دارد ادامه تدارکات وی براي نقشی مهم تر از رياست قوه قضائيه در آينده جمهوري اسلامی باشد. يورش به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و بازداشت عباس عبدي از اين نظر يک علامت و پيام مهم سياسی برای جلب حمايت امريکا از سوي هاشمی شاهرودی و طيف او تلقی می شود.

از هم اکنون اين زمزمه در برخی محافل مذهبی جريان دارد که هاشمی شاهردوی را می توان يکی از مراجع شيعه اعلام کرد تا در آينده زمينه مرجعيت اعلم او فراهم شود!

  
 


 

  ي