ايران

پيك

                         

 

انتشاراعلاميه بمناسبت سالگرد قتل فروهرها و

بحث بر سر غفلت، مصلحت و سياست

در کانون نويسندگان ايران

 

کانون نويسندگان ايران به مناسبت سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ايران و اطلاعيه ای صادر کرد. در اين اطلاعيه از همه قربانيان قتل های زنجيره ای ياد شده است. 

در اطلاعيه مذکور آمده است:

چهار سال از روزهای تلخ و مصيبت باري گذشت كه ايرانيان و بلكه جهانيان از رويارويی با ابعاد باورنكردني جنايتی كم سابقه از بهت برجاي ايستادند و با شگفتی بر دامنه  درنده خويی كسانی كه در تاريكی و جمود مطلق خود بر روی آزادگان و نويسندگان تيغ می كشند مبهوت نگريستند. اكنون خانواده دوستان و هواداران داريوش و پروانه و مختاري و پوينده از اجرای عدالت نوميدند و ناصر زرافشان وكيل پرونده  قتل های سياسی پاييز ٧٧ در زندان.

در طی اين چهار سال همه  كسانی كه به اين پرونده توجه داشته اند بارها و بارها اعلام كرده اند كه قصدشان از پی گيری ماجرا انتقام از عاملان نيست بلكه آنان خواهان پديداری حقيقت و برقراری عدالت و كوتاه كردن دست حاميان اين اعمال شوم هستند. كساني كه هنوز هم آشكار و پنهان به آزار و دستگيری و محاكمه  ناعادلانه و حذف انديشه ورزان ادامه می دهند.

آزادگان ايران مصرا می خواستند كه رسيدگي دادمندانه و قطعی اين پرونده موجب نابودی تفكری شود كه قتل و سركوب انديشه ورزان را تنها راهكار خروج از بن بست ها می شمارد. اين پافشاري با آن كه ابعادی جهانی به خود گرفته با كمال تاسف تاكنون به جايی نرسيده است. كانون نويسندگان ايران به روشن شدن زوايای پنهان اين پرونده همچنان اصرار می ورزد و معتقد است امنيت جانی و روانی اهل فرهنگ و ايمان و اعتقاد مردم به اجرای قضايي كشور در گرو رسيدگی به اين جنايت هولناك است.

غفلت يا سياست در رهبری کانون نويسندگان؟

 اين اطلاعيه در شرايطی صادر شده که کانون نويسندگان ايران هنوز در باره بازداشت و صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آغاجري بعنوان يک انديشه ورز دينی اطلاعيه و بيانيه ای صادر نکرده و اين در ميان دانشجويان، دانشگاهيان و روشنفکران دينی واکنش اعتراضی داشته است.

گفته می شود در جمع شورای مرکزي کانون نويسندگان ايران نيز پيرامون اين امر همچنان بحث و گفتگو وجود دارد. جمعی بر اين اعتقاداند که صدور اطلاعيه و موضع گيری در برابر حکم اعدام آغاجری به نوعی جنبه قضاوت مذهبی به خود می گيرد و کانون نويسندگان از اتخاذ چنين مواضعی بشدت پرهيز دارد. جمع ديگری در شوراي مرکزی کانون نويسندگان که تاکنون در اقليت بوده اند نظر خلاف نظر اکثريت دارند و معتقدند کانون می بايست درارتباط با بازداشت، محاکمه و صدور حکم اعدام آغاجری همانگونه واکنش نشان می داد که اگر يک انديشه ورز غير دينی باتهام انديشه بازداشت و محاکمه شود بايد واکنش نشان دهد. با آنکه هنوز اکثريت با مخالفان موضع گيری در ارتباط با حکم اعدام هاشم آغاجری است، اما در روزهای گذشته و زير فشار اعضای کانون نويسندگان ايران، روشنفکران و انتقاداتی که انديشه ورزان مذهبی و بويزه دانشجويان و دانشگاهيان اين توازن تا حدود زيادی به سود اقليت حاضر در رهبری کانون تغيير يافته است.

  
 


 

  ي