ايران

پيك

                         

 

جمعبندی دفتر تحکيم وحدت از جنبش اعتراضی دانشجويان

"آزادی زندانيان سياسی"

شعار کنونی جنبش دانشجويی است

 

دفتر تحكيم وحدت با صدور بيانيه اي جمعبندی اين دفتر را از حوادث اخير چنين اعلام داشت:

صدور حكم شگفت‌انگيز اعدام برای استاد محترم دانشگاه جناب آقای دكتر هاشم آقاجری كه تجاوز آشكار دستگاه قضايی به حريم علم و دانش بود با واكنش گسترده دانشجويان، اساتيد و مردم روبه‌رو شد. اعتراضات خودجوش دانشجويی كه با مديريت و هماهنگي دفتر تحكيم وحدت در سراسر كشور برگزار گرديد در نوع خود از زمان بازگشايی مجدد دانشگاه‌ها پس از آنچه كه انقلاب فرهنگی خوانده شد، بي‌سابقه بود. برای نخستين بار در حركتی اعتراضی دانشگاه‌ها تعطيل شد، در سراسر كشور تجمعات و راه‌پيمايي‌هاي اعتراض‌آميز برگزار گرديد و اين همه نشان از عمق جراحاتی دارد كه در ساليان اخير از سوی اقتدارطلبان بر پيكر دانشگاه و دانشجو وارد آمده است و حضور تمامی دانشگاهيان در اعتراضات اخير بسيار مبارك و ميمون و قابل تأمل بسيار است. شورای مركزي دفتر تحكيم وحدت با جمع‌بندی نظرات خود از تحولات روزهای اخير نكات ذيل را به اطلاع دانشجويان گرامی و ملت عزيز ايران مي‌رساند:

1-گستردگی تجمعات روزهای اخير و ظهور نيروي جديد در دانشگاه نشان مي‌دهد كه عليرغم به بن‌بست رسيدن استراتژي اصلاحات از درون حاكميت تحولات همچنان در لايه‌های زيرين اجتماع ادامه دارد و مردم همچنان بر خواست‌های خود پافشاری مي‌كنند و سر ريز اين تحولات از طريق جوانان وارد دانشگاه‌ها مي‌شود. تظاهرات گسترده مردمی روز يكم آذرماه در تهران، مشهد و شيراز نمونه‌ای از اين تحولات و نارضايتي‌هاي اجتماعی است، جريان اقتدارطلب بايد بداند كه ادامه انسداد موجود در كشور كه از طريق شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام روند اصلاح ‌طلبی از درون نظام را با انسداد روبه‌رو نموده‌اند و قوه قضائيه و گروه‌هاي فشار كه مي‌كوشند روند اصلاح‌طلبي درون جامعه و نهادهای مدنی و مطبوعات به بن‌بست بكشند، اعمال مي‌شود تنها بر عمق نارضايتي‌های اجتماعي خواهد افزود و معترضين خاموش به حركت اعتراضی فعال درون جامعه مي‌افزايند.

منتسب كردن روند اعتراض ملت ايران به دشمن خيالی و بيگانگان در حالی كه مردم در انتخابات متعدد ساليان اخير به وضوح خواست خود را برای اصلاح ساختار نظام سياسی موجود اعلام كرده‌اند خطايی بزرگ است كه به خودفريبی حاكمان مي‌انجامد و سرانجام خوشی برای آنان به همراه نخواهد داشت.

2-عدم توجه حاكميت به مطالبات مردم و دانشجويان و به تمسخر گرفتن مطالبات ملی از سوی قدرتمداران باعث متراكم شدن بيش از حد مطالبات ملی گرديده است و بر عمق دره ميان مردم و حكومت افزوده و سبب شده است كه آرام آرام مردم و دانشجويان به اين نتيجه برسند كه ساختار قدرت تمايل و توان پذيرفتن مطالبات ملي را ندارد و عليرغم شعار مردم‌سالاري دينی در عمل هيچ پايبندی به شعار مردم‌سالاری ندارد زيرا مستبدترين حاكمان نيز زمانی كه رأی مردم و حكومت يكسان است پايبند به مردم‌سالاري هستند. گرايش يك حكومت به مردم‌سالاري زمانی آشكار مي‌شود كه حاكمان به رأی ملت عليرغم نظرات و منافع خود گردن نهند. متأسفانه در چند سال اخير هيچ نمونه‌ای از پايبندی بخش انتصابی حكومت كه بيشترين ابزار قدرت را نيز در اختيار داشته است به مردم‌سالاری ديده نشده است. اوج بي‌اعتنايي حكومت به مطالبات ملی و حقوق شهروندی در نحوه رسيدگی به پرونده كوی دانشگاه و پرونده‌ قتل‌هاي زنجيره‌ای پاييز 77 و اصرار حاكمان بر ادامه رسيدگی به پرونده كوي دانشگاه و پرونده‌های زنجيره‌اي پاييز 77 و اصرار حاكمان بر ادامه بازداشت و زندان زندانيان سياسی و حصر آيت‌الله منتظری آشكار شد. گويی حاكمان توجه به مطالبات ملی و حقوق شهروندی مردم را به منزله شكست برای خود مي‌پندارند و با اين نحوه تفكر روز به روز از مردم فاصله بيشتری مي‌گيرند و بر انزوايشان افزوده خواهد شد. اينك دفتر تحكيم وحدت آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی را به عنوان اصلي‌ترين خواست جنبش دانشجوی اخير اعلام مي‌كند و از تمامی مردم، دانشجويان، نيروهاي آزاديخواه كشور، احزاب سياسی تحول‌طلب، نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامي و نهادهای حقوق بشر داخلی و بين‌المللي انتظار ياری و همراهی دارد.

3-نكته مهمي كه بيش از پيش در اين تجمعات آشكار گرديد تكثر دانشجويان شركت كننده در اين تجمعات بود كه دفتر تحكيم وحدت را به عنوان تنها تشكل مستقل و فراگير دانشجويی كانال انتقال مطالبات خود مي‌ديدند. در ساليان گذشته يكی از مهمترين مطالبات دانشجويی شكل‌گيری نهادها و تشكل‌هاي مستقل دانشجويی با ديدگاه‌هاي فكری و سياسی متفاوت بوده است. دفتر تحكيم وحدت و انجمن‌های اسلامي دانشجويان نيز بارها حمايت خود را از شكل‌گيری اين تشكل‌ها اعلام نموده‌اند و برای شكل‌گيری آن نيز تلاش‌هايی صورت گرفته و اگرچه در برخی دانشگاه‌ها شوراهای صنفی و تشكل‌های علمی و فرهنگی نيز تشكيل شده است اما همچنان تا دست‌يابی به وضعيت مطلوب فرسنگ‌ها فاصله است.

اكنون كه انجمن‌هاي اسلامی دانشجويان و دفتر تحكيم وحدت مسؤولانه تلاش مي‌كنند تا بستر مناسبی برای طرح مطالبات دانشجويان با مشي‌ها و گرايش‌هاي متفاوت فراهم نمايند، شايسته است دانشجويان عزيزی كه با گرايش‌هاي فكری و سياسی متفاوت از دفتر تحكيم وحدت نيز در اين اعتراضات شركت مي‌كنند با در نظر گرفتن تكثر فكری شركت‌كنندگان و محدوديت‌های برگزار‌كنندگان برنامه‌ها با برخورد مسؤولانه، همه با هم به تداوم و نهادينه شدن حركت‌های اعتراضی از اين دست كمك كنند.

از سوي ديگر در اين شرايط كسانی نيز كه غيرمسؤولانه و فرصت‌طلبانه خط تضعيف و حذف انجمن‌های اسلامی را دنبال مي‌نمايند آب به آسياب اقتدار‌طلبان مي‌ريزند زيرا در حال حاضر دفتر تحكيم وحدت و انجمن‌هاي اسلامی دانشجويان تنها نهاد مستقل و تحول‌طلب درون‌ دانشگاه است و تضعيف و حذف آن به تهی شدن دانشگاه از نهادهای مستقل تحول‌طلب خواهد انجاميد كه بي‌شك تأثير مخربی بر كليت جنبش دموكراتيزاسيون ملت ايران خواهد گذارد.

4-هرچند تحولات دانشجويی دو هفته اخير تأثير زيادی در تغيير فضای سياسي جامعه داشته، اما نيروها و احزاب تحول‌طلب خارج از دانشگاه و نمايندگان مجلس نيز نبايد وظايف خود را فراموش نمايند جريان دانشجويی نه مسؤول به بن‌بست رسيدن اصلاحات و به وجود آمدن وضعيت فعلي است و نه وظيفه و نقش بن‌بست‌شكني شرايط را بر عهده دارد. جريان دانشجويی يكی جريان‌های تحول‌طلب درون جامعه است و ظرفيت‌ها و محدوديت‌های خاص خود را دارد هرچند كه ترديدی در حقانيت مطالبات دانشجويان وجود ندارد اما ميان حقانيت مطالبات و توان پيگري مطالبات تا انتها بايد تفاوت قائل شد. مطالبات فعلی دانشجويان و مردم ايران بسيار گسترده است، جريان دانشجويی يكی از جريان‌های تحول‌طلب درون جامعه است كه البته هميشه خصلت پيشتازی خود را حفظ نموده است. اما نه دانشجويان عليرغم پيشتاز بودن در تحولات بايد اين نقش را برای خود قائل باشند كه به تنهايی مي‌توانند جريان اقتدارطلب را عقب برانند و شرايط را از بن‌بست خارج كنند و نه ساير نيروهای تحول‌طلب، به ويژه اصلاح‌طلبان درون حاكميت بايد وظايف خود را فراموش كنند. در صورتي كه ساير نيروهای مؤثر اجتماعی و سياسی نيز با انسجام بيشتری به وظايف خود عمل نمايند، برون‌رفت از شرايط فعلی و پيشروی جدی پروژه دموكراتيزاسيون در ايران كاملاً دست يافتنی است.

5-نيروي انتظامی در دو هفته گذشته متأسفانه برخورد متناقضی از خود به نمايش گذارده است، زمانی كه با انبوه دانشجويان روبه‌رو بوده است بسيار مدنی و با احترام به وظايف خود عمل نموده است. اما رفتار اين نيرو با تجمعات كوچكتر دانشجويی در تهران و به ويژه در شهرستان‌ها بسيار قابل انتقاد است. نيروی انتظامی در شهرستان ها به ويژه اهواز و ياسوج هيچ اقدام مؤثری برای تأمين امنيت تجمعات دانشجويی انجام نداده است. همچنين در تهران نيز در مراسم بزرگداشت قربانيان قتل‌های فجيع زنجيره‌ای مأمورين انتظامی تنها نظاره‌گر ضرب و شتم مردم از سوي گروه‌های فشار و اراذل و اوباشي بودند كه مجهز به دستبند، زنجير، اسلحه كمری و بي‌سيم بودند و دست اين اراذل و اوباش و گروه‌های مفسد كه در حوادث خونين تيرماه 78 نيز به نام نيروهای مردمی به دانشگاه و دانشجو حمله كردند كاملاً باز بود. به طوری كه بعضاً شائبه هماهنگي نيروی انتظامی با اين گروه‌ها در اذهان شركت كنندگان در مراسم به وجود مي‌آمد.

6-متأسفانه در روزهای اخير موج دستگيری گسترده‌اي در شهرستان‌ها و تهران به راه افتاده است و تعدادی از اعضای انجمن‌هاي اسلامی دانشجويان و ساير شركت‌كنندگان در اعتراض‌های روزهای اخير بازداشت شده‌اند كه نگراني‌هايي را در محافل سياسی و دانشجويي برانگيخته است، دفتر تحكيم وحدت از مجلس شورای اسلامی و نهادهای حقوق بشر داخلی و بين‌المللی مي‌خواهد كه به دقت روند برخوردهای قضايي اخير را زيرنظر داشته باشند و اقدامات لازم را برای جلوگيری از گسترش آن و همچنين آزادی زندانيان فعلی انجام دهند

  
 


 

ي