ايران

پيك

                         

 

کميته امام دراختيار موتلفه اسلامی و تحت نظارت عسگراولادی است 

بودجه 600 ميليارد تومانی كميته امداد امام فاش شد!ا

كميته امداد امام خمينی كه نهادي غيردولتی و غيرپاسخگو به مجلس و تحت نظارت آن نيست، 600 ميليارد تومان بودجه مي‌گيرد، در حالی كه بودجه سازمان بهزيستی كه نهادی دولتی و تحت نظارت مجلس است، 180 ميليارد تومان است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی «رويداد»، شهربانو امانی عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام مطلب فوق گفت: در ماه مبارك رمضان و در زمانی كه به روز عيد فطر و پرداخت زكات فطره نزديك مي‌شويم صدا و سيما برنامه‌هايي كه از سوی بهزيستی برای معلولين تدارك ديده شده را بايكوت خبری مي‌كند. در حالی كه يكی از جاهايی كه زكات فطره به آن تعلق مي‌گيرد، سازمان بهزيستی است.

امانی گفت كه حتی رئيس سازمان بهزيستی در پي تشكيل نمايشگاه آثار معلولين در سالن نمايشگاه بين‌المللی تهران طی نامه‌ای از صدا و سيما خواسته تا اين برنامه را پوشش خبری دهد ولي آنها از اين كار خودداری نمودند.

وی افزود: وقتی بحث كودك و زن خيابانی و معلولين است مي‌گويند سازمان بهزيستی مسؤول است؛ ولی وقتی بحث زكات فطره برای محرومين و مستضعفين مي‌شود كميته امداد مسؤول معرفی مي‌شود.

اماني انتقاد به مجلس و تريبون حزبی شدن آن را رد كرد و گفت: مجلس در تمام دنيا يكی از مهمترين تريبون‌هاي سياسی است در حالی كه صدا و سيما يك رسانه ملی و حاكميتی است.

عسگراولادي و موتلفه اسلامی يکی از مدافعان مبارزه با فساد اقتصادي و طرفدار توسعه اقتصادی بجاي توسعه سياسی اند!

  
 


 

ي