ايران

پيك

                         

 

بااعتراض 156 نماينده مجلس نسبت به بازداشت ها
 و دادگاه امنيتی- مخفی پرونده نظرسنجی
 
 هيات پيگيری پرونده نظر سنجی
بدستور رئيس جمهور تشکيل شد

 

  
 


 

ي