ايران

پيك

                                                                                                                                                                      
                           

 

بيانيه احزاب و سازمان‌هاي طرفدار

 اصلاحات در استان لرستان

آنكه باد را در سال 60 كاشت

توفان كنوني را درو مي‌كند

 

احزاب و شخصيت‌هاي سياسي طرفدار اصلاحات در استان لرستان بيانيه‌اي صادر كرده‌اند كه در آن از لوايح دولت براي تدقيق اختيارات رياست جمهوري و سخنان اخير محمد‌خاتمي در مصاحبه مطبوعاتي‌اش دفاع شده‌است0 دراين بيانيه، در متن مسائلي كه پيرامون اوضاع كشور و مخالفت‌هائي كه اصلاحات و آزادي‌ها شده به نكات مهم ديگري نيز اشاره شده‌است0 اين نكات را بعنوان واقعياتي در بخشي از خاك ايران بايد در هر نوع محاسبه‌ تحليلي خود از اوضاع امروز ايران گنجاند0 زير بناي اصلاحات را همين خواست‌ها تشكيل مي‌دهد و آزادي براي بيان اين واقعيات و اطلاع مردم ايران از حال و روز يكديگر ضروري است0 تا اين آگاهي نباشد و درك مشتركي از درد مشترك پيدا نشود، اراده واحد و مشترك براي تغييرات اساسي در ايران بوجود نمي‌آيد0 اين بيانيه بدرستي به فاجعه‌ كنوني بعنوان حاصل دو دهه سياست‌هاي غلط در جمهوري اسلامي اشاره مي‌كند و اينكه چرخش اساسي در حاكميت جمهوري اسلامي و در سمت‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي كشور از سال 60 به بعد شروع شد و آنچه كه امروز در ايران و بعنوان فاجعه اقتصادي و سياسي شاهدش هستيم حاصل اين چرخش است0

35 درصد نيروي كار در لرستان بيكار است!

لرستان بالاترين رقم بيكاري را در سطح كشور دارد، بخش عظيمي به شهرها براي يافتن كار مهاجرت كرده‌اند. با اين كه سال‌ها از جنگ عراق مي‌گذرد، پروژه‌هاي ملي و كلان در سطح استان به اجرا درنيامده و تنها كلنگ‌هاي بي‌مورد بسياري به زمين زده شده است. در سال‌هاي بعد از انقلاب، به دليل حاكم شدن ساختار غيربرنامه‌اي بر نظام تصميم‌گيري كشور و به دليل فقدان افراد صاحب نفوذ و كارآمدي از لرستان در هرم قدرت، اين امكانات به استان اختصاص داده نشده، از طرف ديگر سياست‌هاي نامعقول دهه‌ي 60 و رشد بي‌رويه‌ي جمعيت كه از تبعات تصميم‌گيري‌هاي آن زمان بوده، اكنون به وضوح در بيكاري بالاي 35 درصد استان و افزايش بي‌سابقه‌ي جمعيت جوانان در استان خود را نشان مي‌دهد، جواناني كه اكنون مصرانه به دنبال تحقق خواسته‌هاي خود از قبيل كار، مسكن، رفاه اجتماعي و اقتصادي هستند و عده‌اي نيز در اين كشور بي‌توجه به عقبه‌ي مسائل، تنها خاتمي و دولت او را مسؤول اين وضعيت مي‌دانند، در حالي كه اين كاشت، كاشته‌ي 23 سال پيش بوده و اينك به مرحله‌ي درو رسيده است0

 

 

 


 


ی