ايران

پيك

                           

 

 200 شماره روزنامه نوروز

200 شكايت مطبوعاتي از آن!

   

رجبعلي مزروعي نماينده مجلس از اصفهان و دبير انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در گفتگوئي با خبرگزاري دانشجوئي ايسنا، در باره شيوع محافظه كاري در مطبوعات و خود سانسوري در ميان اهل قلم گفت:

 سركوب و تهديد اهالي مطبوعات، انگيزه را از روزنامه‌نگاران گرفت و گروهي از مطبوعات اصلاح طلب كه اكنون فعال هستند، در نهايت محافظه‌كاري كار مي‌كنند. البته در ظاهر ممكن است رسيدن به اين شرايط براي برخي از افراد، موفقيت باشد، ولي من اين را شكستي براي نظام مي‌دانم و نسبت به عواقب آن هشدار مي‌دهم . محافظه‌كاري مطبوعات در دراز مدت به زيان نظام و جامعه است ، شايد در كوتاه مدت ، برخورد كنندگان با مطبوعات تصور كنند كه توانسته‌اند جلوي حركتي آزادي بخش را در جامعه بگيرند ولي آثار دراز مدت آن بسيار مخرب است0به عنوان نمونه، وقتي كه چاپ گفت و گويي از من در مطبوعات سبب شكايت دستگاه قضايي از روزنامه‌ها مي‌شود، بنابراين من ترجيح ‌مي‌دهم براي آن كه مدير مسوول روزنامه دچار مشكل نشود، صحبت نكنم؛ چراكه بخشي از حاكميت به اين نتيجه رسيده است كه سكوت افرادي مانند من مفيد است.
رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در پايان سخنان خود اضافه كرد: روزنامه‌ي «نوروز» پس از 200 شماره، 200 شكايت از سوي مدعي العموم داشت و بيشتر شكايت‌ها نيز به گفت و گوهاي افرادي مانند من بازمي‌گشت، چنين برخوردهايي مطبوعات را محافظه‌كار كرده است و آنان مانند گذشته به مسايل نمي‌پردازند0

اين چالش‌ها تنها در سطح مطبوعات مطرح نيست، بلكه چالش بسيار بزرگتري در جامعه جريان دارد و آن چالش ميان مردم سالاري و اقتدارگرايي است ، متاسفانه اقتدارگرايان با در اختيار داشتن بخشي از حاكميت، فكر مي‌كنند با سركوب و خاموش كردن صداها مي‌توانند حاكميت خود را تداوم بخشند. در مقابل طرفداران مردم سالاري به دليل پايبندي به مشي اصلاحات مي‌خواهند با آرامش و پرداخت كمترين هزينه ، روند اصلاح طلبي را به پيش برند، در نهايت تفهيم اصلاح طلبي به اقتدارگرايان به مجموعه‌ي فعاليت‌هاي حاكميت و نهادهاي مختلف بستگي دارد.
. هر گاه نظام از بخشي از افكار و انديشه‌ها محروم شود، روند «خود اصلاحي» در نظام ايجاد نمي‌شود و اين شرايط دوام و پايداري حكومت را كاهش مي‌دهد.

 


 


ی