ايران

پيك

                           

 

  

با آغاز به كار يك ايستگاه جديد تلويزيونی و يك فرستنده پرقدرت راديوئی

بوش به زبان فارسی
با مردم ايران سخن می‌گويد

بسته شدن فضای مطبوعاتی ايران و سقوط بي وقفه اعتبار تلويزيون جمهوري اسلامي، زمينه مناسب برای اجراي سياست جديد بوش برای ارتباط مستقيم با مردم ايران، نفی همه جناح‌ها، دفاع عام از مردمسالاری و بر سر كار آوردن يك دولت جديد در ايران را فراهم ساخته‌است.

راديو صدای امريكا، امكانات وسيع خود را در اختيار راديو صدای آزادی در پراگ قرار مي‌دهد. به روز نبودن برنامه‌هاي راديو صدای امريكا و موفق بودن راديو صدای آزادی كه در مدتی اندك به يكی از راديوهای خبري-گزارشي پرشنونده در ايران تبديل شده‌است انگيزه تقويت راديو آزادی و بهره‌گيري از امكانات و شيوه كار اين راديو شد. مديريت راديو آزادی را "ايرج گرگين" مدير شبكه دوم تلويزيون ايران در رژيم گذشته را برعهده دارد. وی سال‌ها مدير شبكه دوم راديو ايران نيز بود، كه به راديوئی براي روشنفكران ايران شهرت داشت. مديريت امريكائی راديو جديد را "باب رايلي" بر عهده خواهد داشت، كه خود را مجری سياست گفتگوی مستقيم امريكا با مردم ايران معرفی كرده‌است.

آنگونه كه گفته مي‌شود، ايستگاه جديد راديوئي، كه جانشين راديو صداي امريكا مي‌شود در پراگ مستقر بوده و كار خود را با يك ميليون دلار و با ساعاتی طولانی تر از ساعات كنوني راديو آزادی و راديو امريكا آغاز مي‌كند.

مدير برنامه‌های خارجی راديو دولتي امريكا در اين باره به روزنامه "لس‌آنجلس تايمز" گفت: بعلت كمبود بودجه پنج مركز راديوئی امريكا در بروكسل، ژوهانسبورك، كلن و كويت تعطيل مي‌شود تا بودجه آن صرف راديوئی شود كه ويژه ايران، از پراگ برنامه‌هاي خود را بزودی پخش خواهد كرد. اين راديو با سياست‌ جديد كاخ سفيد كه توسط جورج بوش اخيرا اعلام شد همآهنگ خواهد بود. بوش در آخرين سخنان خود، كه بدنبال راهپيمائی ضد امريكائی 28 تيرماه در تهران ايراد كرد گفت كه كاخ سفيد از اين پس مستقيما با مردم ايران و در دفاع از مردمسالاری و دمكراسی سخن خواهد گفت و ديگر برای هيچ جناحی در جمهوری اسلامی اعتبار قائل نيست.

تظاهرات 28 تير، كه بسياری برای آن اعتباري بيش از فراهم سازی بهانه تبليغاتي برای كاخ سفيد جهت مقابله مستقيم و نظامی امريكا با ايران، دور ساختن كشورهای اروپائی از ايران و زمينه سازی برای يورش به اصلاح طلبان ارزيابی نكرده‌اند با دعوت و خواست رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد. برآوردهای درون حكومتي، جمعيت شركت كننده دراين تظاهرات را بين 300 تا 350 هزار نفر ارزيابی كرده‌است.

بدنبال اين تظاهرات سازمان داده شده، يورش به مطبوعات، نهضت آزادی و اصلاحات ابعاد وسيع‌تری به خود گرفت.بيانيه‌ بوش كه تظاهرات سازمان داده شده 28 تيرماه را بدنبال آورد، به نوعي تنظيم شده بود كه بر اساس آن امريكا از بخش انتخابی جمهوری اسلامی در برابر بخش انتصابی آن دفاع كرده بود.

هم بيانيه بوش و هم سخنان آخر او كه بلافاصله پس از تظاهرات 28 تيرماه ايراد شد، ظاهرا بخش‌هائی از يك برنامه‌ از قبل تعيين شده‌است كه عواملی در داخل حاكميت و دركنار بيت رهبری و نهادهای وابسته به آن دانسته و يا ندانسته به مجريان داخلی اين برنامه تبديل شده‌اند. سخنان بلافاصله جورج بوش در واكنش به تظاهرات 28 تيرماه و بگيروببندي كه پس از اين تظاهرات در ايران راه‌انداخته شد، نشانه‌های قابل درنگی از آن برنامه‌ امريكائی است كه بموجب آن از يك طرف افكار عمومی جهان براي همراهی با امريكا جهت دخالت نظامي درامور داخلی ايران را آماده مي‌سازد و از طرف ديگر هرنوع اميد به تحول را در داخل كشور را از بين برده و زمينه استقبال از حمايت امريكا را فراهم مي‌سازد.

آغاز به كار فوری يك فرستنده پرقدرت راديوئی كه امريكا مستقيما مسئوليت آن را پذيرفته و مسئول راديو امريكا نيز آن را رسما تائيد كرده و در راستای سياست جديد كاخ سفيد براي ارتباط مستقيم امريكا با مردم ايران و دفاع از مردمسالاری اعلام كرده‌است نشانه ديگری از برنامه‌اي از قبل تنظيم شده است كه گام به گام اجرا مي‌شود.

آغاز به كار اين راديو و يك شبكه پرقدرت تلويزيونی به زبان فارسی و عربی از مدتی پيش مطرح بود.

 

شبكه تلويزيوني

همزمان با انتشار خبر آغاز به كار يك راديوی پرقدرت فارسی زبان از سوي كاخ سفيد، يك شبكه جديدی تلويزيوني نيز بنام "كانال يك" از ديروز (يكشنبه) پخش برنامه‌های خود برای ايران را آغازكرد. اين شبكه تلويزيونی توسط ماهواره "تله استار12 به زبان فارسی برای ايران برنامه پخش مي‌كند. اين تلويزيون برخلاف شبكه‌هاي قبلی كاملا سياسی است و با برنامه از پيش تعيين شده توسط ماهواره‌اي پخش مي‌شود كه امكان مقابله با آن ممكن نيست. آينه‌های اين ماهواره كه در افق ايران قرار دارد به سمت امريكاست و امكان ارسال امواج منفي بطرف آن وجود ندارد. تله‌استار 12 تمام ايران، هند و شمال افريقا را با قويترين امواج پوشش مي‌دهد.

سابقه خبر

در ارديبهشت ماه گذشته برخی منابع مطلع، تاسيس يك ايستگاه پر قدرت تلويزيونی فارسی زبان در يكی از كشورهای خليج فارس را تائيد كرده بودند. اين خبر در شماره پانزدهم ارديبهشت "پيك‌نت" منتشر شد. همين منابع مسئوليت اين شبكه تلويزيونی را يك امريكائي بنام "فربنكس" اعلام كردند، كه در قطر و بحرين مقدمات استقرار و آغاز به كار فرستنده تلويزيونی را فراهم مي‌كند. اين شبكه تلويزيوني از امكانات فنی شبكه تلويزيونی "الحزيره" بهره خواهد گرفت! برنامه‌های اين تلويزيون به دو زبان عربی و فارسي در يكی از كشورهای عربی تهيه مي‌شود و محتوای آن عمدتا خبري-تفسيري خواهد بود و شباهت بسيار به تلويزيون "الجزيره" خواهد داشت.‌

گفته مي‌شود عده‌ای گوينده ناشناس ايرانی كه در ماه‌های اخير در امريكا دوره ديده‌اند. برای كار در اين شبكه تلويزيونی وارد محل استقرار پايگاه تهيه و پخش اين شبكه تلويزيونی شده‌اند‌.

بصورت همزمان، ساعاتی از برنامه‌هاي تلويزيون مذكور به زبان عربی خواهد بود، كه باتوجه به وجود شبكه‌هاي تلويزيونی متعدد عرب زبان و بويژه فعاليت شبكه تلويزيونی "الجزيره" در منطقه، گمان مي‌رود بخش عربي شبكه تلويزيونی در حال تاسيس عمدتا متوجه اقوام عرب خوزستان ايران و اخيار و برنامه‌های محلی خوزستان باشد‌. (مشروح اخبار و گزارش‌های پيشتر منتشر شده مربوط به اين شبكه تلويزيونی را مي‌توانيد در آرشيو پيك نت، در شماره پانزدهم ارديبهشت پيگيري كنيد.)

 

  
 


 

ی