ايران

پيك

                           

 

بزرگداشت استاد پرويز شهرياری

آنكه بر اين زمين عبث نميرود

در ادامه سلسله برنامه های بزرگداشت دانشمندان و فرهيختگان ايران پس از احمد بيرشك، محمد قاضي،   يدالله سحابي، جلال همائي، عبدالرحمن شرفكندي، عباس سحاب، ابراهيم يونسی و ... اكنون نوبت به پرويز شهرياری رسيده است كه طي مراسمی درروز شنبه 26 مردادماه  امسال (امروز) از مقام علمی وشخصيت اجتماعی وی تجليل به عمل ايد. پيش از اين نيز در تالار حركت تهران مراسم هفتاد و پنجمين سال تولد پرويز شهرياری گرامی داشته شد،  چنانكه در دانشگاه كرمان نيز  با حضور وزير علوم  و آموزش عالی و اساتيد رياضی ضمن پاسداشت اين انسان بزرگ دكتراي افتخاری رياضی به وی اعطا گرديد. پرويز شهرياری به گفته خود از آن زمان كه در سن 12 سالگی پدر را از دست داد با خود عهد بست كه هرگز به ظلم و بي عدالتی روزگار تسليم نشود و اكنون كه در استانه هفتاد و ششمين سال زندگی قرار دارد پيمانی كه با خود بسته را لحظه اي  فراموش نكرده است. تنها كسب علم توام با دانش اجتماعی و كاربست آن به شيوه ای متعهدانه قادر به كارستانی است كه تا ثير آن به تائيد دكتر كرم زاده در مراسم دانشگاه كرمان به تنهائی برابر با كار يك دولت يا يك سازمان يا انجمنهای علمی است. 

پرويز شهرياری با ترجمه و تاليف دويست و سی جلد كتاب و بيش از هزار مقاله و نشر مجلات گوناگون و مجاهدتها و مرارتهائی كه بهای تعهد مبارزات اجتماعی ان تحمل شش سال زندان در شش نوبت چه در قبل وچه  بعد از انقلاب بوده است اشكارا چهره ای را نشان ميدهد كه در مقابل ناملايمتها و كژيها چه در عرصه علم و چه در عمل والاترين تاثيرها را در اجتماع برجای ميگذارد و دايره اثر گذاری و عشق به مردم را به مرتبتی برتر می رساند تا جامعه‌يي كه دائما در معرض تهاجم القائات برضد ارزشهای مردمی است به عينه تجسم انسانی را در برابر خود مي‌بيند كه عليرغم همه خاكپاشی ها و تبليغات به گونه ای والا مي‌زيد و چشم اندازی ارائه می كند كه دامنه ان تا افقهاي دور گسترده ميشود و بدينسان است كه كسی انگونه كه شايسته هر پوينده راه مردم است علاوه بر مبارزه بی امان در راه آرمانهای اجتماعی لحظه ای از كسب و بذل علم فرو نمي‌گذارد. و اين خود عمل به كارپايه‌اي است كه اشكارا فراروي  همه  نيروهای بالنده جامعه  قرارگرفته  است:                              بر اين زمين عبث مرو  بيافرين بيافرين

 

  


 

ی