ايران

پيك

                           

 
موتلفه اسلامی و بازار تهران به پشتوانه در اختيار داشتن
بسيج سپاه پاسداران فرامين كودتايی صادر ميكنند
تجار بزرگ و بازاری ها خواهان انحلال 
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی شدند

 

انجمن اسلامی بازار ، كه زير نظر مستقيم جمعيت موتلفه اسلامی فعاليت ميكند ، خواهان انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی شده است. اين انجمن در دوران نخست وزيری و رياست جمهوري كوتاه مدت مرحوم رجايی نيز با صدور اطلاعيه ها و نامه های مختلف با وی به مقابله برخاسته بود كه با انفجار نخست وزيری و كشته شدن وی آن اطلاعيه پراكنی ها نيز خاتمه يافت. بار ديگر همين انجمن عليه دولت ميرحسين موسوی در دوران جنگ و در مخالفت با كنترل واردات و توزيع كالا در داخل كشور نيز با صدور بيانيه ها و اطلاعيه ها مقامات وقت را به اعتصاب اصناف تهديد كرد. به همين دليل ظاهرا انجمن اسلامی مذكور بدنبال سرونوشتی شبيه به سرنوشت مرحوم رجايي و يا سرنوشت ميرحسين موسوی برای رهبران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی است. اين انجمن از سوی بخش راست و انشعابی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در دوره نخست فعاليت حمايت ميشود ، بخشی كه اكنون به مافيای اقتصادی حاكم نزديك است و به بازوی مسلح جمعيت موتلفه اسلامی و مخالفان اصلاحات تبديل شده است. از جمله اين منشعبين ميتوان به افرادی نظير ذوالفدر فرمانده بسيج سپاه پاسداران اشاره كرد كه گفته ميشود عضو پنهان شورای مركزي جمعيت موتلفه اسلامی است.

خواست انجمن اسلامی بازار ، در حقيقت همانا اجراي وصيتنامه اسدالله لاجوردی عضو كشته شده رهبري موتلفه اسلامی است كه قتل عام رهبران مجاهدين انقلاب را بعنوان وصيت از خود بجای گذاشته است. بخش انشعابی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ، پس از انشعاب ، در كميته های وقت انقلاب ، سپاه پاسدارن و وزارت اطلاعات و امنيت موقعيت خود را تقويت كرد و اكنون با زبان تفنگ و زندان و شكنجه با اصلاح طلبان و ياران ديروز خود - كه مجاهدين انقلاب اسلامی بخشی از آن هستند- سخن ميگويد.

  


 


ی