جهان

پيك

                           

بوش هم سربازان امام زمان را به خدمت فراخواند

احيای مك كارتيسم 
در سراسر ايالات متحده آمريكا

هفته‌نامه "عصرما" ارگان حزب كمونيست آلمان در تاريخ دوم اگوست 2002 نوشت:

«ايالات متحده امريكا كه "توتاليتاريسم" و كنترل شهروندان را بعنوان دفاع از حريم خصوصی شهروندان و آزادي‌هاي فردي‌شان توجيه مي‌كند و آن را در چارچوب مبارزه با "ياغيان" در سراسر دنيا فرموله مي‌كند، نه تنها موفق به ايجاد وزارتخانه عظيم امنيتی در كشور شده، بلكه اكنون وزارت دادگستری ايالات متحده نيز در چارچوب يك طرح جديد، شهروندان را به جاسوسی و كنترل متقابل يكديگر دعوت كرده‌است. براساس اين طنرح كه در واقع يك سيستم اطلاعاتی همه جانبه است،سراسر كشور زير پوشش كنترل اطلاعاتی مي‌رود. اين سيستم "TIPS" نام دارد و به موجب آن هر كارگر ساختماني، تعميركار، پستچي، مامور كنترل مصرف انرژي، كارگران مونتاژ سيست گاز و آب رسانی و در يك كلام هر فرد از هر گروه شغلی كه به نحوي اجازه ورود به خانه مسكوني شهروندان را داشته باشد موظف است از طريق اينترنت و يا خطوی تلفنی ويژه "موارد مشكوك" را به اطلاع وزارت امنيت جديد برساند. اين همان است كه در هر كشوری نام وواژه‌اي خاص را تداعی مي‌كند و ترجمه امريكائی آن نيز چيزی نيست مگر "مك‌كارتيسم"!

يك چنين كنترل همگانی عواقب فاجعه باری برای دمكراسي، فرهنگ و همزيستی شهروندان بدنبال خواهد آورد.»

  
 


 

ی