ايران

پيك

                           

 

اعتراف نا خواسته جامعه مدرسين حوزه علميه قم

پايگاه مردمی آيت‌الله منتظری

مانع پايان حصر ايشان است

توده مردم زحمتكش مذهبی خمس و سهم امام خود را

به آيت‌الله منتظری می‌رسانند و او را مرجع خود می‌شناسند!

 

مديريت سياسی جامعه مدرسين حوزه علميه قم در يك گزارش دو صفحه‌ای خواهان حصر كامل آيت‌الله منتظري شد. اين گزارش در پاسخ به طرح جمعی از نمايندگان مجلس برای بررسی مسئله حصر آيت‌الله منتظری در خانه‌ مسكوني‌ وی تهيه شده و آشكارا با اين طرح در مجلس به مخالفت برخاسته‌ است.

تهيه سريع اين گزارش و انتشار آن، نشان دهنده حساسيت و نگرانی همه جانبه‌ايست كه بخشی از روحانيون حوزه علميه قم و روحانيون صاحب قدرت در حاكميت جمهوری اسلامی از طرح علنی و دوباره مسئله حصر آيت‌الله منتظری در مجلس دارد. اين احتمال كه حتی در جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز بر سر تهيه اين گزارش و انتشار آن، مانند موارد ديگر اختلاف نظر وجود داشته باشد بسيار است و به همين دليل بايد امضای اين گزارش، يعنی "مديريت سياسی جامعه مدرسين حوزه علميه قم" را دال بر همين نكته تلقی كرد.

ظاهرا تهيه كنندگان اين گزارش، با دو هدف اين گزارش را تهيه و منتشر كرده‌اند. در درجه نخست جلوگيری از طرح ماجرای حصر آيت‌الله در مجلس و در درجه دوم توجيه اين حصر و حتی ضرورت تشديد و يا بقول نويسندگان گزارش "كامل" ساختن حصر. يعنی تبديل خانه آيت‌الله منتظری به سلول انفرادی برای وي!

در ارتباط با تصور و پيش بيني‌ اوليه، همين كه ماجرا در مجلس عنوان شده‌است، خود سد سانسور و ممنوعه بودن طرح ماجرا را شكسته و نشان مي‌دهد كه طرح كنندگان ضرورت بررسی آشكار و علني ماجرای حصر آيت‌الله منتظری در مجلس حتما اطلاعات و گزارش‌هائی را دراختيار دارند كه در صورت طرح آشكار آنها در مجلس و آگاه سازي مردم از آن، حتی اگر  به پايان حصر آيت‌الله منتظری نيز  نشود، به بي‌اطلاعی مردم از بسياری از اسناد و اطلاعات پشت صحنه خاتمه داده مي‌شود.

اما در مورد دوم، يعنی توجيه اين حصر و ضرورت كامل ساختن آن:

مطالعه دقيق گزارش منتشره، به وضوح نشان مي‌دهد، كه موقعيت آيت‌الله منتظری در تمام سال‌های حصر تقويت  و گرايش مردم مذهبی به وی بيشتر شده‌است. يعنی هرچه مردم مذهبی از روحانيت حكومتی دور شده‌اند به وي بعنوان يك مرجع مسلم دينی و منتقد جدی حاكميت نزديك شده‌است. تهيه كننده و يا سفارش دهندگان گزارش مربوطه در چند نقيض نويسی چاره‌اي جز همين اعتراف نداشته‌است. از جمله، در گزارش تاكيد مي‌شود كه انتشار خاطرات آيت‌الله منتظری و مصاحبه‌ها و بيانيه‌های دوران حصر آيت‌الله منتظری بشدت موقعيت او را در ميان مردم تضعيف كرده‌است. اگر اين سخن درست باشد، معلوم نيست جامعه مدرسين حوزه علميه قم و شخص رهبر چرا خواهان حصر كامل و قطع كامل ارتباط آيت‌الله منتظری است؟ اگر اين امر واقعيت داشته باشد، بهترين راه حل برای حذف آيت‌الله منتظری از صحنه سياسي-مذهبی نه كامل ساختن حصر او و نه ادامه حصر كنونی او، بلكه آزاد ساختن اوست تا وی بكلی از اعتبار مردمی ساقط شود و همان ادعائی ثابت شود كه در باره سفر رهبر به نجف‌آباد اصفهان طرح شده‌است. يعني رويگردانی مردم نجف آباد و اصفهان از آيت‌الله منتظری و استقبال از رهبر!

تهيه كنندگان گزارش مورد بحث، در جای ديگری اشاره مي‌كنند كه آيت‌الله منتظری نه تنها به برخي خانواده‌های زندانيان سياسی دوران اخير، بلكه به تهيه كنندگان، ويراستاران و پژوهشگرانی كه در كار تدوين كتاب خاطرات وي دست داشته‌اند ماهانه 200 هزار تومان پرداخت مي‌كرده‌است.

باتوجه به اينكه تمام حساب‌های بانكی آيت‌الله منتظری مسدود است و هر نوع عمل و حركت وی تحت كنترل امنيتي، و باز از آنجا كه دفتر ولايت فقيه و كميته امداد امام خمس و حق امام‌ها را جمع مي‌كند و بازاري‌ها و تجار بزرگ نيز اگر پولی بعنوان خمس بخواهند پرداخت كنند به كميته امداد و يا دفتر ولايت پرداخت مي‌كنند، سئوال اساسی اين است كه مقدار پول مطرح شده چگونه در اختيار آيت‌الله منتظری قرار گرفته تا وی بتواند حقوق و شهريه پرداخت كند؟ حتي اگر يك دلار از خارج از كشور به حساب وی پرداخت شده بود آن را به مهم‌ترين سند تبديل مي‌كردند و سرمايه‌داران هم كه سهم امام و خمس‌شان را به دفاتر و حساب‌های نام برده شده در بالا پرداخت مي‌كرده و مي‌كنند، بنابراين يگانه فرضی كه باقی مي‌ماند اينست كه توده مردم مذهبی از ميان روستائيان، كارگران، كسبه جزء و محروم‌ترين مردم ايران، با عبور از تمام سدهای حكومتی سهم امام خود را به آيت‌الله منتظری مي‌رسانند. اعتراف به مرجعيت ديني مورد احترام مردم مذهبی بيش از اين؟

مديريت سياسی جامعه مدرسين حوزه علميه قم، شرايطی را فرض مي‌كند كه بعد از پايان حصر آيت‌الله منتظری بوجود خواهد آمد. شرح همين فرضيات و احتمالات، كه اتفاقا- جدا از اصطلاحاتی كه مانند فتنه و تماس و... بكار گرفته شده- هسته‌هاي پرقدرتی از واقعيات نيز در آن نهفته است، نشان مي‌دهد كه خروج آيت‌الله منتظری از وضعيت كنونی ديگر مانند گذشته آسان پشت سر گذاشته نمي‌شود و استقبال مردم از وی به يك رويداد بزرگ در جمهوری اسلامی تبديل خواهد شد. همانگونه كه ادامه حصر وی در خانه‌اش ديگر ممكن نيست زيرا روز به روز بر اعتبار مردمی وي افزوده مي‌شود.

متن گزارش دريافتی را با اين توضيحات و ضرورت دقت نظر روی آنها، در ادامه مي‌آوريم.  

  


 

گزارش مديريت سياسی جامعه مدرسين حوزه علميه قم

ی