سخن روز

پيك

                           

 
عبای چه كسی آلوده به ننگ
تكرار كودتای 28 مرداد است؟
كودتاچی كيست؟
كودتا كدام است؟

 

خبرگزاري‌های امروز گزارش دادند كه يكصد و پنجاه تن در برابر سفارت سابق امريكا در تهران اجتماع كرده و ضمن سردادن شعارهائی عليه امريكا، خواهان بستن مجلس و دستگيری نمايندگان و حتی اعدام آنها شده‌اند. آنها مدعی شده‌اند كه اين نمايندگان منتخب مردم و كسانی كه 6 سال تمام زير انواع فشارهاي نظامي، امنيتی و تبليغاتی بوده‌اند و اكنون هم ليست بلندبالائی برای دستگيری و سربه نيست كردن آنها در اختيار فرماندهان سپاه پاسداران است مي‌خواهند كودتا كنند؛ پس مرگ بر كودتاي 28 مرداد و مرگ بر كودتاچي!

نه خطاب به آن‌ها كه جلوی سفارت امريكا جمع‌شان كرده‌اند، بلكه خطاب به آنها كه اين نمايش را سازمان داده‌اند تا كودتای واقعی را پيش ببرند بايد گفت:

واقعا هم مرگ بر كودتای 28 مرداد، اما پيش از آن، مرگ بر كودتا سازان 28 مرداد. آنها كه با راه‌انداختن تظاهرات در روزهای پيش از كودتای 28 مرداد مدعي خطر كودتای حزب توده‌ايران شدند و مصدق را تسليم توده‌اي‌ها، آنها كه برای علمای قم (به شهادت آيت‌الله طالقانی كه خود در مسجد هدايت شاهد بوده) نامه‌های تهديد آميز به امضای حزب توده و با خودكار قرمز مي‌نوشتند و خطر كودتای توده‌ايها و اشتراكی شدن زن‌ها را يادآور مي‌شدند، آنها كه اراذل و اوباش را مردم معرفی مي‌كردند و مردم واقعی را مرعوب، گيج، خانه نشين و تحت پيگرد نيروی پليس (انتظامي)، آنها كه پول كودتا را در پشت صحنه تامين مي‌كردند، آنها كه روی شانه شعبان جعفری به متينگ‌هاي كودتا ساز مي‌آمدند، آنها كه نظير آيت‌الله بهبهانی با دربار كودتاچی هم پياله شده و علاوه بر آيت‌الله كاشاني، آيت‌الله بروجردی را هم توانستند با خود همراه كنند و فاجعه 28 مرداد را بيآفرينند. مرگ و نفرت بر امثال سيد مهدی ميراشرافی كه عامل دربار شاهنشاهی و انگليس‌ها بود و زانو به زانوي آيت‌الله كاشانی به او طرح مي‌داد و جدائی او از مصدق را توصيه مي‌كرد. واقعا هم مرگ بر كودتا سازان و كودتاچيان! اما امروز چه جرياني در جمهوری اسلامی چنين مهری بر پيشانی دارد. آنها كه در مجلس نشسته‌اند و يا آنها كه در مخفيگاه ستاد تشكيل داده‌اند و اين 150 نفر را به خيابان فرستاده‌اند و برای آنكه مردم را گمراه سازند تظاهرات را در مقابل سفارت امريكا ترتيب داده‌اند. سفارتی كه يك روز ميليون‌ها ايران تصرف آن را يك گام در جهت حفظ استقلال كشور و بيرون آمدن از زير سيطره امريكا مي‌دانستند و امروز 75 در صد آنها با نفرت از عملكرد همين ستاد و جمع خائن به انقلاب 57 و مخالف جنبش اصلاحی مي‌گويند: اگر امريكا بيآيد، با ما چه خواهد كرد كه اينها نكردند؟

كودتا يعنی ايستادن در برابر خواست و اراده يك ملت و سركوب اين خواست به زور اسلحه و زندان و شكنجه و اعدام. آنكس و آن جريانی كه امروز به اين ابراز مجهز است و در برابر خواست و اراده مردم برای دگرگونی ايستاده، مجلس و دولت و بخش انتخابی جمهوری اسلامی است و يا ارگان‌هاي غير انتخابی و منصوب بيت رهبري؟

  


 

ی