ايران

پيك

                           

 

تشكيل جلسه مجلس خبرگان رهبری پشت درهای بسته

  اعتراض و مخالفت با سخنان

 رفسنجانی در مجلس خبرگان!

 

 

مجلس خبرگان رهبري، در تهران تشكيل جلسه داد. اين اجلاس پس از بازگشت حاج‌حبيب‌الله عسگراولادی از سفر و مذاكراتی كه در شهر قم انجام داده بود تشكيل شد و آنگونه كه از متن سخنان آيت‌الله مشگينی و هاشمی رفسنجاني بعنوان رئيس و نايب رئيس مجلس در ابتدای تشكيل اين اجلاس بر مي‌آيد، مقابله با دو لايحه تغيير قانون انتخابات و تطبيق اختيارات رياست جمهوری با قانون اساسی در دستور كار اين جلسه قرار دارد. از ميان انبوه مسائل مهمی كه جامعه با آن دست به گريبان است و اصلاحات را برای دست يابی به آن انتخاب كرده، رئيس و نايب رئيس مجلس خبرگان بحث ضرورت دينی بودن حكومت و ضرورت حمايت از روحانيت در حكومت را برجسته كردند.

اين درحالی است كه از درون همين مجلس خبرگان نيز بتدريج افرادی نگران از اين همه انكار واقعيت از سوی روحانيون صاحب قدرت و ايستادگی آنها در برابر خواست و اراده مردم برای اصلاحات و تغييرات زبان به اعتراض گشوده‌اند. گفتگوی نسبتا تند و صريح مجيد انصاری نماينده مجلس شورای اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری با هاشمی رفسنجانی در نخستين روز برپائی اين اجلاس نشان دهنده همين نگرانی و مقاومت در برابر حرف‌ها و سخنان فرمايشی و تبليغاتی بود. بی شك از مهم‌ترين موضوعات مورد بحث در اين اجلاس مواضع اعتراض آميز آيت‌الله طاهري اصفهانی نسبت به اوضاع كشور و حمايت آشكارتر و قاطع تر وی از اصلاحات است، در عين حال كه مواضع آيت‌الله مشگينی برای صدور فرمان غير شرعی عليه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و سخنان فتوا گونه‌ای كه برای تعيين سرنوشت هاشم آغاجری ايراد كرده نيز در اين اجلاس مطرح خواهد بود.

مجيد انصاری در نخستين روز جلسه خبرگان، خطاب به هاشمی رفسنجانی كه عليه اصلاحات و در جهت دفاع از روحانيت حكومتي بصورتی دو پهلو سخن گفته و چند موضوع پراكنده را به هم وصل كرده بود گفت:

-          ” شما در سخنان خود بر نهادهای مردم‌سالاری مانند مجلس و دولت تكيه نمي‌كنيد” خوب است در يك فضای بسته‌ي محرمانه، به طور جدی بر نارسايي‌های شيوه‌هاي تبليغ و فرهنگ گفتاری و چهره‌ای كه از اسلام به وسيله‌ی ما در تريبون‌ها نشان داده مي‌شود تجديدنظر كنيم. بالاخره در دنيای انفجار اطلاعات، به نظر نمي‌آيد كه با نگاه گذشته، شيوه‌های تبليغی ارايه‌ی اسلام و اصولا جايگاه دفاع از دين، با سنت‌های گذشته، بتوانيم جايگاه مهمی در جريان جهانی شدن داشته باشيم؛ حفظ اصول و نوآوری در شيوه‌ها و مبارزه‌ی جدی با تحجر و ليبراليسم، بايد مورد توجه جدی قرار بگيرد.

-‌ هاشمی رفسنجاني، در پاسخ به مجيد انصاری چپ مذهبی را هم در كنار مرتجعين قرار داد و گفت: ”از ابتدا با نهضت‌های متحجرانه‌ در چپ و راست، سازگار نبودم”!  بايد مانع شويم كه افراد متحجر و افراطی چه در چپ و چه در راست، مانع شوند كه ايران در تصميم‌گيري‌هاي اساسی جهاني، نقش ايفا كند.

پس از اين گفتگوی كوتاه، كه نشاندهنده ناممكن بودن ادامه جلسات مجلس خبرگان به شيوه گذشته است، جلسه غير علنی اعلام شد و از نخستين روز جلسه، تنها اطلاعيه‌ای كوتاه با امضای دبيرخانه خبرگان در مطبوعات منتشر شد. در اين اطلاعيه چند خطی نيز از سخنان آيت‌الله دستغيب منتشر شد كه طی آن ظاهرا خواستار همسوئی با اصلاحات شده بود.

 


 


ی