انديشه

پيك

                           

 

نگاهي به يك مناظره‌

 اقتصادی در راديو آزادی

اين سكوت

در سيمای ج.ا.

بايد شكسته شود!

 

 

راديو آزادی در شهريور ماه مناظره ای را پيرامون اصلاح قانون كار و برخی مسايل اقتصاد ايران با حضور عليرضا حيدري، فريدون خاوند و فريبرز رئيس دانا پخش كرد. اين مناطره كه قطعا شنوندگان قابل توجهی در داخل كشور نيز داشت، آن سكوت و گريز سازمان يافته راديو و سيماي جمهوری اسلامی برای طرح مباحث ريشه‌ای سمت‌گيري اقتصادی در جمهوری اسلامی را شكست. يعنی همان سمت گيری كه بحران اجتماعی و اقتصادی ايران ناشی از آنست و نام كامل آن " ليبراليسم تجاري" در جمهوری اسلامی است!

در اين نوشته كوتاه سخن برسر مضمون بحث و مطالب مطرح شده در مناظره راديو آزادی نيست. صحبت بر سر آن نيز نيست كه اين مناظره در شرايطی برابر صورت نگرفت و آقای خاوند علاوه بر فرصتی كه در اين مناظره در اختيار داشت با استفاده از تريبون راديو آزادی و ديگر راديوهای فارسی زبان هر هفته چند بار نظرات خويش را جداگانه تبليغ ميكند. اما مسئله مهم نفس برگزاری اين مناظره است كه يك اقدام جديد و مثبت از سوی راديو آزادی محسوب ميشود.

همه كسانی كه در سالهای گذشته راديوهای فارسی زبان خارج از كشور، از قبيل آزادی ، بی بی سي، صدای امريكا و يا فرانسه را شنيده‌اند، آگاهند كه سالهاست آقای فريدون خاوند بطور يكجانبه مطالب مورد قبول و مورد نظر خود را بعنوان بحث "كارشناسي" و حقيقت مطلق كه گويا جای چون و چرا در آن نيست به شنوندگان اين راديوها ارائه ميدهد و همين مطالب را برای انتشار در اختيار دو روزنامه وابسته به راست مهاجرت، يعنی كيهان و نيمروز قرار مي‌دهد.

در اين گفتارها ادعاهايی نظير اينكه اقتصاد ايران اقتصادی دولتی و اخيرا "سوسياليستي" است (اين ادعا شوخی نيست بلكه مي‌‌ توان آنرا از زبان ايشان در همين مناظره مورد بحث در راديو آزادی نيز شنيد)، اينكه قانون كار و حداقل حقوق كارگران مانع اشتغال و توليد است، اينكه خصوصی سازی و پايان تسلط ملی بر اقتصاد تنها راه حل همه مسايل و مشكلات اقتصاد ايران و جهان است هربار از زبان ايشان تكرار ميشد، بدون آنكه ديگر كارشناسانی كه داراي عقايدی ديگر و درك و تحليلی ديگر هستند حق و اجازه اظهار نظر داشته باشند. بحثی يكجانبه و يكسونگرانه، آن هم در مسايل اقتصادی كه اصولا از جمله عرصه هايی است كه شايد بيش از هر عرصه ديگری مستقيما با منافع طبقات و گروههای بزرگ انسانی سروكار دارد و در نتيجه بيشترين اختلاف نظرها بر سر آن در همه جوامع وجود دارد.

اتفاقا، هر كس به مناظره مورد بحث راديو آزادی گوش دهد درك مي‌كند گفتارهای يكطرفه آقای فريدون خاوند كه بعنوان حقيقت مطلق هر شب از راديو آزادی و گاه و بيگاه ولی بطور منظم از ديگر راديوهای فارسی زبان خارج از كشور پخش ميشود تا چه اندازه بر روی پايه هايی لرزان قرار دارد و نمي‌تواند دربرابر يك بحث جدي كارشناسانه تاب آورد. به همين دليل بايد پخش اين مباحثه از راديو آزادی را به فال نيك گرفت و اميدوار بود تجربه اين مناظره باعث نشود آقای فريدون خاوند و گردانندگان راديو آزادي برای هميشه از خير بحث و مناظره بگذرند و ادامه همان شيوه گفتارهای يكطرفه را كه خودشان انرا شيوه ايدئولوژيك و توتاليتر مينامند ترجيح دهند. (صدای اين مناظره را، در همين صفحه پيك نت مي‌توانيد گوش كنيد.)

البته نبايد دچار اين خوش خيالی شد كه گردانندگان راديو آزادی اين امكان را ميدهند كه مثلا بجاي آقای خاوند از فردا شب آقای رييس دانا بيآيد و گفتارهای اقتصادی خود را با ديدگاه "كارشناسي" خود ارائه كند تا بيطرفی حفظ شود. عرصه اقتصاد و اجتماع عرصه طبقات است و "كارشناس" ها نيز براساس طبقاتی كه از درون آن برميخيزند يا از آن دفاع مي‌كنند، تقسيم بندی ميشوند. كارشناسانی كه مدافع طبقه كارگر و زحمتكشان جامعه باشند اگر سر از بازداشت و شكنجه و زندان در نيآورند و يا اگر از پيشرفت حرفه‌اي و جايگاه علمی واقعی خود محروم نشوند، حداقل به عرصه مطبوعات و رسانه های جمعی و گفتارهاي راديوهايی كه پول آن توسط كشورهای سرمايه داری تامين ميشود راه نخواهند يافت. بنابراين، همين اندازه كه چنين مناظره هايي برگزار ميشود بايد نشان خللی دانست كه بر اركان ايدئولوژی نئوليبرال وارد آمده است. نشانه‌ای از آنكه گفتارهای يكجانبه سابق در دفاع از نئوليبراليسم كارائی تبليغاتی خود را در مقايسه با واقعياتی كه در جامعه‌ای نظير جامعه ايران مي‌گذرد از دست داده‌است. بيست سال است كه نئوليبراليسم نسخه اقتصادی واحدي را برای همه جهان مي‌پيچد و در اين مدت وضع در همه جای جهان روزبروز وخيم تر شده و كل اقتصاد جهان را در بحرانی فرو برده كه سود آنرا در همه جا تنها محافل مالی ميبرند. در اين شرايط گفتارهای يكجانبه و تكراری از نوع گفتارهاي آقای خاوند كه مدعيست به حقيقت مطلق دست يافته و در دفاع از ادامه اين سياستها ميكروفون بدست گرفته ديگر كمتر كسی را راضی مي‌كند. اين آن واقعيت نوينی است كه بايد در پس پرده مناظره راديو آزادی ديد و از آن خشنود بود. واقعيتی كه هنوز سيمای جمهوری اسلامی بعنوان مدافع برنامه تعديل اقتصادی نپذيرفته و ميزگردهاي اقتصادی آن بصورت تمام وكمال در اختيار طرفداران ليبراليسم اقتصادی وابسته به مخالفان اصلاحات در جمهوری اسلامی است.

 


 


صداي مناظره عليرضا حيدري، فريدون خاوند و فريبرز رييس دانا در مورد قانون كار و برخي مسايل اقتصاد ايران در راديو آزادي

ی