ايران

پيك

                           

 

                 باشد‏‎ آنجا‏‎ دل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جايي‌‏‎ خانه‌‏‎
بني‌اعتماد‏‎ رخشان‌‏‎ ساخته‌‏‎ شهر‏‎ پوست‌‏‎ زير‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
تراچ‌‏‎ تامارا‏‎
تاجيك‌‏‎ امين‌‏‎:ترجمه‌‏‎

 


و‏‎ كشف‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كامل‌‏‎ وسيله‌اي‌‏‎ است‌‏‎ آينه‌اي‌‏‎ تصويري‌‏‎ همچون‌‏‎ خود‏‎ ذات‌‏‎ سينمادر‏‎
از‏‎ را‏‎ آشنا‏‎ نا‏‎ مردم‌‏‎ تصاوير‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ وسايلي‌‏‎ اولين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ ديگران‌‏‎ شناخت‌‏‎
برادران‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كاري‌‏‎ همان‌‏‎ درست‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ برد‏‎ دور‏‎ سرزمين‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ضبط‏‎ غريب‏‎ محيطي‌‏‎
دادند‏‎ انجام‌‏‎ لومير‏‎
هنرهاي‌‏‎ دانشكده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فيلمسازي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ متولد‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1954‏‎ در‏‎ بني‌اعتماد‏‎ رخشان
بعد‏‎ به‌‏‎ از 1977‏‎ و‏‎ كرد‏‎ آغاز‏‎ سال‌ 1973‏‎ در‏‎ را‏‎ تلويزيون‌‏‎ براي‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ او‏‎.‎آموخت‌‏‎ دراماتيك‌‏‎
از‏‎ خارج‌‏‎" يعني‌‏‎ فيلمش‌ ، ‏‎ اولين‌‏‎ او‏‎داد‏‎ قرار‏‎ كارش‌‏‎ اصلي‌‏‎ برنامه‌‏‎ را‏‎ مستند‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ ساختن‌‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ ساختن‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ همزمان‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ سال‌ 1987‏‎ در‏‎ را‏‎ "محدوده‌‏‎
.داد‏‎ ادامه‌‏‎ داستاني‌‏‎ و‏‎ مستند‏‎
ساخته‌‏‎ عام‌‏‎ مخاطب‏‎ براي‌‏‎ اساسا‏‎ هم‌دوره‌اش‌ ، ‏‎ مردهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ برخلاف‌‏‎ بني‌اعتماد‏‎ كارهاي‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ شناخته‌‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ او‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كارگرداني‌‏‎ بهترين‌‏‎ جايزه‌‏‎ (‎‏‏1992‏‎)‎ نرگس‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ بيشتر‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ لوكارنو‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ از‏‎ را‏‎ برنز‏‎ پلنگ‌‏‎ جايزه‌‏‎ (‎‎‏‏1995‏‎)‎ "آبي‌‏‎ روسري‌‏‎" و‏‎ شد‏‎ برنده‌‏‎ فجر‏‎
.آورد‏‎
.است‌‏‎ اخير‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎ او‏‎ فيلم‌‏‎ روايي‌ترين‌‏‎ و‏‎ داستاني‌ترين‌‏‎ (‎سال‌ 2000‏‎ محصول‌‏‎)‎ شهر‏‎ پوست‌‏‎ زير‏‎
خانواده‌اش‌‏‎ و‏‎ كارخانه‌‏‎ كارگر‏‎ (‎آدينه‌‏‎ و‏‎ گلاب‏‎) طوبي‌‏‎ داستان‌‏‎ و‏‎ مي‌گذرد‏‎ معاصر‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎
پسر‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مجبور‏‎ طوبي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ناتوان‌‏‎ و‏‎ عليل‌‏‎ فردي‌‏‎ طوبي‌‏‎ شوهر‏‎.‎مي‌كند‏‎ بازگو‏‎ را‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ بزرگش‌‏‎ دختر‏‎.‎كند‏‎ سرپرستي‌‏‎ و‏‎ تامين‌‏‎ را‏‎ خانواده‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(فروتن‌‏‎ محمدرضا‏‎)‎ عباس‌‏‎ بزرگش‌‏‎
.مي‌روند‏‎ مدرسه‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ هم‌‏‎ كوچك‌ترش‌‏‎ دختر‏‎ و‏‎ پسر‏‎ و‏‎ دهد ، ‏‎ در‏‎ تن‌‏‎ ناشايست‌‏‎ و‏‎ تحميلي‌‏‎ ازدواج‌‏‎
هر‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ زندگي‌‏‎ همديگر‏‎ با‏‎ نزديك‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دوست‌داشتني‌‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎ خانواده‌اي‌‏‎ در‏‎ همگي‌‏‎
تصميم‌‏‎ ناگزير‏‎ و‏‎ نااميد‏‎ عباس‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌برند‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ فشار‏‎ زير‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎
طرز‏‎ به‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ قرار‏‎ فروپاشي‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ برود ، ‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎
همسايه‌ ، ‏‎ دختر‏‎ زمان‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎بفروشند‏‎ را‏‎ خانوادگي‌‏‎ خانه‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ هم‌دست‌‏‎ پدرش‌‏‎ با‏‎ مخفيانه‌‏‎
.مي‌گريزد‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ مي‌شود‏‎ واقع‌‏‎ سركوب‏‎ و‏‎ اذيت‌‏‎ مورد‏‎ متعصباش‌‏‎ برادر‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ دائما‏‎ كه‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ بازداشت‌‏‎ ولگردي‌‏‎ جرم‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ ملاقات‌‏‎ محل‌‏‎ پارك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ طوبي‌‏‎ دختر‏‎
ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎كند‏‎ آزاد‏‎ را‏‎ آنها‏‎ وثيقه‌‏‎ و‏‎ تضمين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ هم‌‏‎ شده‌‏‎ فروخته‌‏‎ خانه‌‏‎
اعتراض‌‏‎ و‏‎ فرار‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ عباس‌‏‎ از‏‎ تصويري‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ قاچاق‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ عباس‌‏‎
در‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ رخ‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ كارخانه‌‏‎ در‏‎ طوبي‌‏‎ شكايت‌‏‎ و‏‎
و‏‎ موقعيت‌ها‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظرات‌‏‎ آنها‏‎ طي‌‏‎ طوبي‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ مي‌گذرد‏‎ تلويزيوني‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ دو‏‎ خلال‌‏‎
.مي‌كند‏‎ اعلام‌‏‎ سياسي‌‏‎ جريان‌هاي‌‏‎
يلم‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ برخلاف‌‏‎ كه‌ ، ‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ كرد ، ‏‎ شگفت‌زده‌‏‎ مرا‏‎ شهر‏‎ پوست‌‏‎ زير‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎
مي‌كند‏‎ بازسازي‌‏‎ را‏‎ صميمي‌تر‏‎ و‏‎ خانوادگي‌تر‏‎ فضايي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ ديده‌ام‌ ، ‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ ايراني‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ وجودي‌‏‎ با‏‎مي‌كند‏‎ منتقل‌‏‎ بيننده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎ نزديكي‌‏‎ احساس‌‏‎ و‏‎
وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ نداشته‌ام‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ و‏‎ آشنايي‌‏‎ گونه‌‏‎ هيچ‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ برمي‌خيزد‏‎
واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ احتمالا‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ عمده‌اي‌‏‎ قسمت‌‏‎.‎نمي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ناملموس‌‏‎ و‏‎ بيگانه‌‏‎
ساير‏‎ از‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌گذرد ، ‏‎ حال‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ شهري‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ناشي‌‏‎
اغلب‏‎ در‏‎ روستايي‌‏‎ زندگي‌‏‎ - مي‌بخشد‏‎ متمايز‏‎ مفهومي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ جدا‏‎ ايراني‌‏‎ كارهاي‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ جريان‌هايي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏1996‏‎)‎ مخملباف‌‏‎ گلدون‌‏‎ و‏‎ نون‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ كيارستمي‌ ، ‏‎ كارهاي‌‏‎
حس‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ خانوادگي‌‏‎ صميميت‌‏‎ اين‌‏‎دارند‏‎ وجود‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ عمومي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
و‏‎) عرضه‌‏‎ و‏‎ نمايش‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ كه‌‏‎ واداشت‌‏‎ مرا‏‎ مي‌شود‏‎ ارائه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دنيايي‌‏‎ و‏‎ كرده‌ام‌‏‎
طبيعت‌‏‎ درباره‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ عميق‌تري‌‏‎ نگاه‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ بيگانگي‌‏‎ و‏‎ غربت‌‏‎ (ادراك‌‏‎ حتي‌‏‎
.كنم‌‏‎ تعمق‌‏‎ بيشتر‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ بين‌‏‎ ارتباط‏‎
و‏‎ كشف‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كامل‌‏‎ وسيله‌اي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آينه‌اي‌‏‎ تصويري‌‏‎ همچون‌‏‎ خود‏‎ ذات‌‏‎ در‏‎ سينما‏‎
از‏‎ را‏‎ آشنا‏‎ نا‏‎ مردم‌‏‎ تصاوير‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ وسايلي‌‏‎ اولين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ ديگران‌‏‎ شناخت‌‏‎
برادران‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كاري‌‏‎ همان‌‏‎ درست‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ برد ، ‏‎ دور‏‎ سرزمين‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ضبط‏‎ غريب‏‎ محيطي‌‏‎
فيلم‌هايي‌‏‎ تا‏‎ فرستادند‏‎ دنيا‏‎ نقاط‏‎ تمام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فيلمبرداراني‌‏‎ آنها‏‎.‎دادند‏‎ انجام‌‏‎ لومير‏‎
اين‌‏‎ شگفتي‌‏‎ و‏‎ جذبه‌‏‎ امروز‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎) كنند‏‎ تهيه‌‏‎ شگفت‌آور‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ پديده‌هاي‌‏‎ و‏‎ اتفاقات‌‏‎ از‏‎ مستند‏‎
ديگر‏‎ فرهنگ‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بي‌شماري‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ شايد‏‎.‎(است‌‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ آنها‏‎ اختلافات‌‏‎ و‏‎ تمدن‌ها‏‎
تقدير‏‎ مورد‏‎ اندازه‌اي‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ اختلافات‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ خود‏‎ افشاسازي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ شدند ، ‏‎ تهيه‌‏‎
همان‌‏‎ درست‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎.بودند‏‎ شده‌‏‎ بودنشان‌‏‎ فيلم‌‏‎ ارزش‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ واقع‌‏‎
.مي‌شد‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ طوري‌‏‎
و‏‎ خرافه‌سازي‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ ديگران‌‏‎ درباره‌‏‎ وسواس‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ مشكلي‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ ولي‌‏‎
به‌‏‎ دقيق‌‏‎ و‏‎ عميق‌‏‎ نگاه‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ رويكرد ، ‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ اختلافات‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ شگفت‌زدگي‌‏‎
براي‌‏‎ نامربوطتر‏‎ و‏‎ غيرواقعي‌تر‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ بدهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ اتفاقات‌‏‎
حركت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ شگفت‌زده‌‏‎ مرا‏‎ كيارستمي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ همچنان‌‏‎.دهد‏‎ جلوه‌‏‎ بيننده‌‏‎
آدم‌ها‏‎ كه‌‏‎ لباس‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ تماشا‏‎ اين‌‏‎ خلال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ من‌‏‎ وجود‏‎ در‏‎ بخشي‌‏‎ واداشته‌اند ، ‏‎
و‏‎ مي‌كرده‌‏‎ تحسين‌‏‎ را‏‎ ساختمان‌ها‏‎ معماري‌‏‎ و‏‎ ديوارها‏‎ رنگ‌هاي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌كرده‌‏‎ نگاه‌‏‎ پوشيده‌اند‏‎
نباشد ، ‏‎ هم‌‏‎ عيب‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎ البته‌‏‎.است‌‏‎ نمي‌رفته‌‏‎ هم‌‏‎ جزئيات‌‏‎ و‏‎ سطحي‌‏‎ لايه‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎
هيچ‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ظاهر‏‎ نقش‌‏‎ اين‌‏‎ ايفاي‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎ خودش‌‏‎ كيارستمي‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
و‏‎ اتفاقات‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بيگانه‌‏‎ فردي‌‏‎ همچون‌‏‎ را‏‎ (خودش‌‏‎ آينه‌اي‌‏‎ تصوير‏‎ يا‏‎) خودش‌‏‎ او‏‎ (‎‏‏1992‏‎)‎
مي‌شود ، ‏‎ شگفت‌زده‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ مي‌كند ، ‏‎ ظاهر‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ مي‌نگرد‏‎ اطرافش‌‏‎ ناآشناي‌‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ پديده‌هاي‌‏‎
واقعيت‌‏‎ ولي‌‏‎كند‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ مي‌كوشد‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ پرسش‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ آنها‏‎ بي‌رحمانه‌‏‎
.مي‌مانند‏‎ باقي‌‏‎ دور‏‎ و‏‎ جدا‏‎ اختلافات‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ جاري‌‏‎
پناهي‌‏‎ يا‏‎ كيارستمي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ ديدن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.باشد‏‎ داشته‌‏‎ عميقي‌‏‎ بار‏‎ مي‌تواند‏‎ جدايي‌‏‎ اين‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ همان‌‏‎ درست‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎ آه‌ ، ‏‎ - است‌‏‎ آنها‏‎ سادگي‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ ذهن‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فكري‌‏‎ اولين‌‏‎
مصرانه‌‏‎ خواسته‌هايش‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ لجوج‌‏‎ و‏‎ خودسر‏‎ بچه‌اي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ بنا‏‎ آن‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎
"كجاست‌‏‎ دوست‌‏‎ خانه‌‏‎" نظير‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ كردن‌‏‎ بي‌ارزش‌‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎ -‎ !زيبا‏‎ چه‌‏‎ ;مي‌كوشد‏‎
به‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎ برعكس‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ (‎پناهي‌ ، 1995‏‎ جعفر‏‎) "سفيد‏‎ بادكنك‌‏‎" يا‏‎ (كيارستمي‌ ، 1987‏‎ عباس‌‏‎)‎
سينما‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎ افشاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ ذات‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ - هستند‏‎ هم‌‏‎ نفس‌گير‏‎ شدت‌‏‎
بر‏‎ قصه‌ها‏‎ كه‌‏‎ واقعيت‌هايي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎ شكل‌‏‎ اجبار‏‎ سر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ قصه‌هايي‌‏‎ چه‌‏‎ ;مي‌پردازند‏‎
همچون‌‏‎ رسيدند ، ‏‎ غرب‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎.شده‌اند‏‎ ساخته‌‏‎ آنها‏‎ پايه‌‏‎
زير‏‎ مثل‌‏‎ فيلمي‌‏‎ تماشاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎.رسيدند‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ واقعيت‌ها‏‎ برخي‌‏‎ آشكارسازي‌‏‎ براي‌‏‎ مدركي‌‏‎
حتي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌فهماند‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ آن‌‏‎ واسطه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تدبيري‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ جالب‏‎ شهر‏‎ پوست‌‏‎
كمترين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ناآشنا‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ شگفتي‌‏‎ و‏‎ تحسين‌‏‎ لحظه‌‏‎ در‏‎
من‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ شهر‏‎ پوست‌‏‎ زير‏‎.‎كرد‏‎ آشنايي‌زدايي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ رساند‏‎ حد‏‎
نتوانستم‌‏‎ هرگز‏‎ من‌‏‎.‎است‌‏‎ يافته‌‏‎ رشد‏‎ ناگهان‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ فرق‌‏‎ ديده‌ام‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎
هاليوودي‌‏‎ عظيم‌‏‎ توليدات‌‏‎ از‏‎.‎بگيرم‌‏‎ ناديده‌‏‎ را‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ آمريكا‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ سينمايي‌‏‎ عظيم‌‏‎ موج‌‏‎
به‌‏‎ حالا‏‎سينما‏‎ از‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ پيشروهاي‌‏‎ ديگر‏‎ يا‏‎ اسميت‌‏‎ كريس‌‏‎ خلاق‌‏‎ و‏‎ مستقل‌‏‎ سينماي‌‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎
يك‌‏‎ بدون‌‏‎ حتي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎.كرد‏‎ پيدا‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ عقيده‌‏‎ همين‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ سادگي‌‏‎
زير‏‎".‎نبود‏‎ باخبر‏‎ آن‌‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ رخ‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ قبلي‌‏‎ آگهي‌‏‎ پيش‌‏‎
موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ درك‌‏‎ براي‌‏‎ شد‏‎ وسيله‌اي‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شايستگي‌اش‌‏‎ و‏‎ لياقت‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ "شهر‏‎ پوست‌‏‎
ايران‌‏‎ قطعا‏‎.‎توجه‌‏‎ جلب‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ عاملي‌‏‎ و‏‎ زينتي‌‏‎ بيشتر‏‎ است‌‏‎ مفهومي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ در‏‎ بيگانگي‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ غرب‏‎ از‏‎
زير‏‎.‎است‌‏‎ فيلم‌‏‎ ساختار‏‎ شود‏‎ كاسته‌‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ بيگانگي‌‏‎ حس‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ مهم‌‏‎ عامل‌‏‎
را‏‎ تهران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فيلمي‌‏‎ اولين‌‏‎ ديده‌ام‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ تمام‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ پوست‌‏‎
معرفي‌‏‎ قديمي‌‏‎ مدل‌‏‎ ماشين‌هاي‌‏‎ و‏‎ اسكيت‌ها‏‎ نيز‏‎ و‏‎ آسانسورها‏‎ و‏‎ كامپيوترها‏‎ با‏‎ شهري‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
شهر‏‎.‎مي‌كند‏‎ تاكيد‏‎ ساكنينش‌‏‎ زندگي‌‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ تاثير‏‎ و‏‎ شهر‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ فيلم‌‏‎ عنوان‌‏‎مي‌كند‏‎
پيش‌‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ همين‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ روايت‌‏‎ آنها‏‎ داستان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ برگرفته‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خانواده‌اي‌‏‎
است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ فرهنگي‌‏‎ كاري‌ ، ‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ شهر ، ‏‎ نمايش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ روشي‌‏‎.‎مي‌رود‏‎
اين‌‏‎ شهري‌‏‎ هويت‌‏‎ بتوانند‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ زندگي‌‏‎ شهرها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎
براي‌‏‎ اساسا‏‎ شهر ، ‏‎ زيرپوست‌‏‎ كيارستمي‌ ، ‏‎ كارهاي‌‏‎ از‏‎ عظيمي‌‏‎ بخش‌‏‎ برخلاف‌‏‎.دريابند‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎
همان‌‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎ جالبي‌ ، ‏‎ طرز‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مخاطبين‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ بومي‌‏‎ بيننده‌هاي‌‏‎
برداشت‌هاي‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ نجات‌‏‎ ناآشنايي‌‏‎ و‏‎ غربت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ دليلي‌‏‎
برايمان‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ مي‌بينيم‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ بنابراين‌‏‎ مي‌كند‏‎ وارد‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ خودشان‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اتفاقي‌‏‎ بلكه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ نشده‌‏‎ عرضه‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ اختلاف‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ باشد ، ‏‎ ناآشنا‏‎
زيادي‌‏‎ اهميت‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ ما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ناگهان‌‏‎ كه‌‏‎ اختلافي‌‏‎ چنين‌‏‎ قطعا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ رخ‌‏‎ ناخودآگاه‌‏‎
خودمان‌‏‎ به‌‏‎ ناگهان‌‏‎ ما‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌رود‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ اختلاف‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎ندارد‏‎ هم‌‏‎
چيزهايي‌‏‎.‎است‌‏‎ خود‏‎ طبيعي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ دروني‌اش‌‏‎ ملزومات‌‏‎ با‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ درمي‌يابيم‌‏‎ و‏‎ مي‌آييم‌‏‎
به‌‏‎ درست‌‏‎ عباس‌‏‎ دوست‌‏‎.‎مي‌يابند‏‎ متفاوت‌‏‎ خود‏‎ نوبه‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ديگران‌‏‎ يافته‌ايم‌ ، ‏‎ متفاوت‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
و‏‎ بزرگ‌‏‎ پوستر‏‎ با‏‎ اندازه‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ ژاپن‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ اندازه‌‏‎ همان‌‏‎
غذاهاي‌‏‎ و‏‎ طوبي‌‏‎ خانه‌‏‎ حياط‏‎ از‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ شگفت‌زده‌‏‎ ژاپني‌‏‎ غذاخوري‌‏‎ چوبهاي‌‏‎ و‏‎ رشته‌فرنگي‌‏‎
.كرده‌ام‌‏‎ تعجب‏‎ مي‌پزد‏‎ آشپزخانه‌اش‌‏‎ در‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ عجيبي‌‏‎ و‏‎ بومي‌‏‎
جنسيت‌‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ شده‌تر‏‎ شناخته‌‏‎ ايراني‌‏‎ كارهاي‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ بين‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ بزرگ‌‏‎ اختلاف‌‏‎
تنها‏‎ او‏‎ كار‏‎ بلكه‌‏‎ مي‌سازد ، ‏‎ فيلم‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ زني‌‏‎ تنها‏‎ بني‌اعتماد‏‎.است‌‏‎ كارگردان‌‏‎
تاكيد‏‎ با‏‎ زن‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ عملكرد‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎ من‌‏‎.‎ديده‌ام‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نمونه‌اي‌‏‎
وجود ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ولي‌‏‎ بگيرم‌‏‎ ناديده‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ محدود‏‎ دارد ، ‏‎ خودش‌‏‎ موقعيت‌‏‎ بر‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ فوق‌العاده‌اي‌‏‎
با‏‎ مقابله‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ دائما‏‎ شهر‏‎ زيرپوست‌‏‎.نمي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ مهمي‌‏‎ عامل‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎
ارائه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بار‏‎ هر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ محدوديت‌ها‏‎
به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ موفقي‌‏‎ نمايش‌‏‎ توانسته‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎ تصويري‌‏‎
چيز‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ مصمم‌‏‎ و‏‎ قدرتمند‏‎ كارگرداني‌‏‎ بني‌اعتماد‏‎ كه‌‏‎ دريافت‌‏‎ سادگي‌‏‎
شكلي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ گريزهاي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎.‎مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ مهارت‌‏‎ و‏‎ توانايي‌‏‎
موهايش‌‏‎ طوبي‌‏‎ وقتي‌‏‎.گرفته‌اند‏‎ جاي‌‏‎ شخصيت‌ها‏‎ طبيعي‌‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ داستاني‌‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎ ماهرانه‌‏‎ كاملا‏‎
به‌‏‎ كردن‌‏‎ نگاه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شوهرش‌‏‎ برروي‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ او‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ تصوير‏‎ فوكوس‌‏‎ مي‌شويد ، ‏‎ را‏‎
ناواضح‌‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ موهاي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ نگاه‌‏‎ محو‏‎ نوري‌‏‎ خلال‌‏‎ از‏‎ را‏‎ همسرش‌‏‎ او‏‎.‎اوست‌‏‎
ممنوعه‌ ، ‏‎ شي‌ء‏‎ مو ، ‏‎.‎مي‌زند‏‎ پس‌‏‎ را‏‎ او‏‎ همسرش‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ نزديك‌‏‎ همسرش‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎.هستند‏‎ ديدن‌‏‎ قابل‌‏‎
تاثيرگذارتر‏‎ بسيار‏‎ نيافتني‌اش‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ارائه‌‏‎ بيننده‌‏‎ به‌‏‎ طوري‌‏‎ ناواضح‌ ، ‏‎ شي‌ء‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ لحظه‌اي‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎مي‌شد‏‎ بود ، ‏‎ لمس‌‏‎ قابل‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ حالتي‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ همسايه‌اش‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ طوبي‌‏‎ كوچك‌‏‎ دختر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خشونتي‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ انرژي‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎
.مي‌زند‏‎ صورتش‌‏‎ به‌‏‎ محكمي‌‏‎ سيلي‌‏‎ او‏‎:‎مي‌گيرد‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ خواهرش‌‏‎ با‏‎ او‏‎ بدرفتاري‌‏‎ خاطر‏‎
تقابل‌‏‎ و‏‎ شخصيت‌ها‏‎ از‏‎ شهر‏‎ زيرپوست‌‏‎ تغييرات‌ ، ‏‎ برخي‌‏‎ ارائه‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ دعوتي‌‏‎ بيشتر‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎
آنها ، ‏‎ خود‏‎ مثل‌‏‎ درست‌‏‎ را ، ‏‎ مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ تا‏‎ مي‌گيرد‏‎ بهره‌‏‎ آنها‏‎ رفتاري‌‏‎
نمايش‌‏‎ در‏‎ كلي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ عامل‌‏‎ روسري‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎.‎دهد‏‎ قرار‏‎ ارزيابي‌‏‎ مورد‏‎
اين‌‏‎ ولي‌‏‎ دارد ، ‏‎ تجملي‌‏‎ و‏‎ حسي‌‏‎ كاملا‏‎ استفاده‌اي‌‏‎ مورد‏‎ غرب ، ‏‎ در‏‎ روسري‌‏‎.‎مي‌آيد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ زن‌ها‏‎
بيروني‌‏‎ اضطرار‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ ضروري‌‏‎ و‏‎ افتاده‌‏‎ جا‏‎ مفهومي‌‏‎ زنان‌‏‎ براي‌‏‎ روسري‌‏‎ جا‏‎
غربي‌‏‎ زنان‌‏‎ براي‌‏‎ مدها‏‎ انواع‌‏‎ كه‌‏‎ اضطراري‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ قطعا‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ سرچشمه‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
پشمي‌‏‎ كلاه‌‏‎ يا‏‎ هندي‌‏‎ زنان‌‏‎ براي‌‏‎ ساري‌‏‎ همچون‌‏‎ روسري‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.نيست‌‏‎ اجباري‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ ايجاد‏‎
روسري‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ متداول‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ پوشيدن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ افغاني‌‏‎ مردان‌‏‎ براي‌‏‎
عمومي‌‏‎ اجتماع‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ را‏‎ سياهش‌‏‎ روسري‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خاصي‌‏‎ روش‌‏‎ به‌‏‎ طوبي‌‏‎ كردن‌‏‎ سر‏‎
روسري‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ خانه‌‏‎ داخل‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ را‏‎ ترش‌‏‎ روشن‌‏‎ روسري‌‏‎ و‏‎ مي‌پوشد‏‎ مي‌شود‏‎ روبه‌رو‏‎
براي‌‏‎ مانعي‌‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ دين‌‏‎ ;نمي‌آيد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ مزاحم‌‏‎ مانعي‌‏‎ يا‏‎ سركوبكننده‌‏‎ چيزي‌‏‎ او‏‎ براي‌‏‎
او‏‎ ايمان‌‏‎ مي‌خواهد ، ‏‎ كمك‌‏‎ خدا‏‎ از‏‎ مشكلاتش‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ وقتي‌‏‎.‎نمي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ زندگي‌اش‌‏‎
لحظاتي‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎اضافي‌‏‎ يا‏‎ تحميلي‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ستايش‌برانگيز‏‎ و‏‎ محكم‌‏‎ كاملا‏‎
روسري‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ طوبي‌‏‎ مصمم‌‏‎ و‏‎ قوي‌‏‎ روح‌‏‎ از‏‎ نمادي‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ روسري‌‏‎ آنها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ وجود‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ مثل‌‏‎ درست‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎ راه‌‏‎ خيابان‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ استوار‏‎ و‏‎ مي‌زند‏‎ گره‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ سر‏‎ را‏‎ سياهش‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ تن‌‏‎ بر‏‎ روان‌‏‎ و‏‎ نرم‌‏‎ زره‌اي‌‏‎
نمادي‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ او‏‎ روسري‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ قرار‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ و‏‎ اذيت‌‏‎ مورد‏‎ همسايه‌ ، ‏‎ دختر‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎
مي‌كند ، ‏‎ فرار‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ او‏‎ وقتي‌‏‎مي‌شود‏‎ برادرش‌‏‎ دستان‌‏‎ در‏‎ او‏‎ شخصيت‌‏‎ سركوب‏‎ عليه‌‏‎ بر‏‎ دفاع‌‏‎ از‏‎
در‏‎ او‏‎ تصوير‏‎.‎مي‌پوشاند‏‎ را‏‎ موهايش‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ نمي‌پوشد ، ‏‎ را‏‎ روسري‌اش‌‏‎ ديگر‏‎
و‏‎ تكان‌دهنده‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ دارد ، ‏‎ روسري‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ همسايه‌اش‌‏‎ كنار‏‎ تيره‌ ، ‏‎ عينك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ غربي‌‏‎ لباس‌هاي‌‏‎
كاملا‏‎ شكل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ آزادتر‏‎ بسيار‏‎ روسري‌اش‌‏‎ با‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.‎است‌‏‎ اهميت‌‏‎ با‏‎
با‏‎ ابتدا‏‎ او ، ‏‎ آزار‏‎ و‏‎ سركوب‏‎.‎مي‌شود‏‎ مسئله‌ساز‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ روسري‌‏‎ خود‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ واضح‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ صحيح‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ طوبي‌‏‎ خانواده‌‏‎.درمي‌آيد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ نداشتن‌‏‎ با‏‎ بعد‏‎ و‏‎ روسري‌‏‎ داشتن‌‏‎
افرادي‌‏‎ همگي‌‏‎ مردم‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ همسايه‌‏‎ پسر‏‎ اما‏‎ مي‌شود ، ‏‎ روبه‌رو‏‎ قضيه‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ روش‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ انتخاب‏‎ بزرگ‌‏‎ قابي‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ سرنوشت‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎
.مي‌دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ غرب‏‎ در‏‎ اينجا‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ همين‌‏‎ مثل‌‏‎ درست‌‏‎ ;برمي‌گزينند‏‎
برجسته‌اي‌‏‎ نكات‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ كارگرداني‌‏‎ زن‌‏‎ يك‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ زيرپوست‌‏‎ به‌‏‎ كردن‌‏‎ نگاه‌‏‎
دارند ، ‏‎ قديمي‌‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ پيچيده‌ ، ‏‎ طبيعتي‌‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎;مي‌كند‏‎ آشكار‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
اثر‏‎ "هيچ‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎" آخر‏‎ نماي‌‏‎ مثال‌ ، ‏‎ براي‌‏‎.‎برسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ساده‌‏‎ بسيار‏‎ آنها‏‎ طرح‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎
خود‏‎ ذات‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ نما‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ باشد ، ‏‎ سينما‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ تصاوير‏‎ كامل‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شايد‏‎ كيارستمي‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ عميقي‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ سوال‌‏‎ و‏‎ سربالايي‌‏‎ جاده‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ براي‌‏‎ ماشين‌‏‎ تقلاي‌‏‎:دارد‏‎ را‏‎ خاصيت‌‏‎ همين‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هيچ‌‏‎ شهر‏‎ زيرپوست‌‏‎ ولي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ پياده‌‏‎ مرد‏‎ نكردن‌‏‎ يا‏‎ كردن‌‏‎ سوار‏‎ درباره‌‏‎
عروسكي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ خانواده‌‏‎ بزرگ‌‏‎ پسر‏‎ عباس‌‏‎ دارد ، ‏‎ ديگري‌‏‎ چيزهاي‌‏‎ عوض‌‏‎ در‏‎ و‏‎ - ندارد‏‎ را‏‎ ويژگي‌ها‏‎
شوهرش‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ موهايش‌‏‎ شست‌وشوي‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ طوبي‌‏‎ از‏‎ تصويري‌‏‎ مي‌رقصد ، ‏‎ آشپزخانه‌‏‎ در‏‎ مكانيكي‌‏‎
مي‌كنند ، ‏‎ صحبت‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ ديوار‏‎ يك‌‏‎ پشت‌‏‎ از‏‎ نردبان‌‏‎ برروي‌‏‎ كه‌‏‎ دختري‌‏‎ دو‏‎ مي‌كند ، ‏‎ نگاه‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎
كوچكي‌‏‎ پسر‏‎ است‌ ، ‏‎ خواهرش‌‏‎ زندگي‌‏‎ محل‌‏‎ نگران‌‏‎ باشد‏‎ عروسي‌اش‌‏‎ مراسم‌‏‎ نگران‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ عروسي‌‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ صميميتي‌‏‎ و‏‎ بياموزد‏‎ طوبي‌‏‎ مادرش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خواندن‌‏‎ تا‏‎ مي‌كوشد‏‎ زيادي‌‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
نگاه‌‏‎ از‏‎ نه‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ قدرت‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ اهميت‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ زنانگي‌‏‎
اين‌‏‎ بلكه‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ كلي‌‏‎ تصاوير‏‎ تماشاي‌‏‎ از‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ حاصل‌‏‎ دارد‏‎ اطراف‌‏‎ و‏‎ بيرون‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خيره‌اي‌‏‎
حتي‌‏‎ -‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ حقيقت‌‏‎ نمايش‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ برمي‌خيزد‏‎ آن‌‏‎ اجزاء‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ قدرت‌‏‎
نگاه‌‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ اين‌‏‎.‎خصوصي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بومي‌‏‎ فيلمي‌‏‎ اين‌‏‎.برسد‏‎ مبتذل‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ زنان‌‏‎
اول‌ ، ‏‎ نگاه‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎.است‌‏‎ درآورده‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌تپد‏‎ خانواده‌اي‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ زيرپوست‌‏‎ قلب‏‎
پيش‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ همچنان‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وخيمي‌‏‎ اوضاع‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ فيلم‌‏‎ عنوان‌بندي‌‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ طوبي‌‏‎ خانواده‌‏‎ است‌ ، ‏‎ دربرگرفته‌‏‎ خود‏‎ زيرپوست‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ درمي‌يابيم‌‏‎ مي‌رويم‌ ، ‏‎
.مي‌آورد‏‎ بيرون‌‏‎ شده‌اش‌‏‎ طلسم‌‏‎ و‏‎ اسطوره‌اي‌‏‎ حالت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خانواده‌‏‎ همين‌‏‎ قطع‌‏‎ طور‏‎
و‏‎ بزرگ‌‏‎ حوادث‌‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ است‌ ، ‏‎ بيرون‌‏‎ به‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ بني‌اعتماد‏‎ نگاه‌‏‎
خلق‌‏‎ را‏‎ خانواده‌اي‌‏‎ او‏‎.‎مي‌افزايد‏‎ داشتني‌‏‎ دوست‌‏‎ و‏‎ صميمانه‌‏‎ لحظه‌هايي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ كند‏‎ اضافه‌‏‎ عجيب‏‎
فرودهايش‌ ، ‏‎ و‏‎ فراز‏‎ و‏‎ دروني‌‏‎ وابستگي‌هاي‌‏‎ ارتباطات‌ ، ‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ مي‌شناسيم‌ ، ‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎
نجاتش‌‏‎ بودن‌‏‎ غريبه‌‏‎ باريك‌‏‎ خط‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ واقعي‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ بخشيدن‌‏‎ با‏‎ توانسته‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ خانواده‌اي‌‏‎
و‏‎ مي‌آييم‌‏‎ ها‏‎"خانواده‌‏‎" همين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ ولي‌‏‎ متفاوتند ، ‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ خانواده‌ها‏‎ همه‌‏‎دهد‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هراسي‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ نااميدي‌ ، ‏‎ عشق‌ ، ‏‎ درك‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ كه‌‏‎ بگوييم‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هيچ‌‏‎
تصويري‌‏‎ مي‌شويم‌ ، ‏‎ شگفت‌زده‌‏‎ آن‌‏‎ ديدن‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آينه‌اي‌‏‎ همچون‌‏‎ فيلم‌‏‎.‎نيستيم‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎
وجود‏‎ نيست‌‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ اين‌‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ و‏‎ نيست‌ ، ‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ ما‏‎ خود‏‎ از‏‎ تصويري‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
نگاه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ وحشت‌‏‎ و‏‎ مي‌شويم‌‏‎ سرخوش‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عميق‌‏‎ دريايي‌‏‎ دارد ، ‏‎
ناديده‌‏‎ گاهي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ واقعيتي‌‏‎ دارند ، ‏‎ اختلاف‌‏‎ ما‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
ناشي‌‏‎ جا‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ فريفتگي‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ و‏‎ دارند‏‎ اختلاف‌‏‎ ما‏‎ با‏‎ آدم‌ها‏‎ اين‌‏‎ مي‌گيريم‌ ، ‏‎
رخشان‌‏‎.‎ندارند‏‎ اختلاف‌‏‎ ما‏‎ با‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌‏‎ آن‌‏‎ آنها ، ‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ واقعيت‌‏‎.مي‌شود‏‎
راه‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ زير‏‎ در‏‎ واقعي‌‏‎ خانواده‌اي‌‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ شهري‌‏‎ زيرپوست‌‏‎ به‌‏‎ نفوذ‏‎ با‏‎ بني‌اعتماد‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ واقع‌‏‎ نيست‌‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ بين‌‏‎ دريايي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ فيلم‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
دنياي‌‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ هدايت‌‏‎ فضايي‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ فرهنگ‌هاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تماشاگرانش‌‏‎ او‏‎
او‏‎ ترتيب ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ اختلافاتش‌‏‎ تجربي‌ ، ‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎ با‏‎ سينمايي‌‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ سينماي‌‏‎ غناي‌‏‎ بلكه‌‏‎ مي‌كند‏‎ آشكار‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ غناي‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ آموخته‌ايم‌ ، ‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ چيزهايي‌‏‎ تمام‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ حالا‏‎ مي‌كند ، ‏‎ يادآوري‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎
.كنيم‌‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ درك‌‏‎ كامل‌‏‎ طور‏‎
senses of cinema:منبع‌‏‎   

نقل از همشهري                                                                                                            

 


 


ی