ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

"هلالی"
مداح به اين هفت خطی
حتی نديده جنتی

 
 
 

 

 

"ماجرای نيمروز" يكی از ديدنی ترين و به ياد ماندنی ترين فيلم های وسترن سينمای امريكاست. اما اگر روز و روزگاری، فيلمی از "ماجرای مداحان" در ايران تهيه شود شايد از آن هم ديدنی تر شود. آنها در يك شبكه سراسری مانند يك حزب سراسری متمركز و متشكل اند و با آنكه سالها پامنبری خوان های روحانيون بوده اند، حالا مدعی منبراند. هاشمی رفسنجانی را همين شبكه، درانتخابات رياست جمهوری زمين گير كرد و  احمدی نژاد را نيز همين شبكه بر تخت نشاند. با افتادن طشت "هلالی» مداح از بام اينترنت، گوشه ناچيزی از پرده آلودگی اين شبكه به انواع مفاسد اجتماعی بالا رفت. اما فكر می كنيد او و يا شورای مركزی و پليت بوروی مداحان جا زد؟ خير! اين شبكه می خواهد شوراهای شهر و روستا را ببرد و آن را سكوی پرش در انتخابات مجلس هشتم كند. اگر چهره هلالی را خوب بخاطر نسپاريد، شايد او نايب رئيس مجلس هشتم هم بشود! وقتی باهنر می تواند، چرا او نتواند؟

بعد از قرار گرفتن فيلم بسيار كوتاه ترياك كشی او با قليان روی صفحه اول روزنت "پيك نت" و باز انتشار آن در سايت های مختلف و بالا گرفتن كار، هلالی همه را دريك  به دست های بريده ابوالفضل حواله داد و گفت در ديدار با نايب امام، آيت الله العظمی رهبر معظم درد دل هايش را خواهد گفت! با همين نامه و ادعای اينكه آن خانمی كه درعكس ديده شده همسرش بوده و يك نابكار بی احتياط كه با تلفن دستی عكس خانوادگی گرفته باعث آن ضربه صهيونيستی به ايشان شده است. هلالی روی چشم بسيجی ها جا دارد. به خانه رهبر هم راه دارد، با احمدی نژاد هم بگی و نگی يك بده بستان غير مستقيمی داشته و شايد هم داشته باشد. بهرحال، خودمانيم مداح هفت خطی است. گفته من قند می گذاشتم دهم خانمم كه فيلم گرفته اند. حالا با انتشار اين عكس ها معلوم شده در قندان ترياك بوده نه قند و آن خانم هم همسر نبوده، بلكه از همان هائی بوده كه خانم عشرت شايق بعد از نماينده شدن در مجلس هفتم گفت اگر ده تای آنها را اعدام كنيم ديگه فحشاء تمام می شود!

"ماجرای نيمروز" فراموش نشدنی است، اما فيلم "مداحان درايران" ديدنی تر!