ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  محافل بالای حكومتی نگران شده اند
ديدار و روابط سئوال برانگيز
احمدی نژاد در نيويورك
 
 
 
 

 

در برخی محافل تهران گفته می شود كه برخی ديدارها و مذاكرات محرمانه احمدی نژاد در امريكا موجب بيم از برخی زد و بندی وی با محافل امريكائی شده است. اين نگرانی ها همزمان شده است با دريافت برخی گزارش های محرمانه به محافل بيت رهبری و نزديكان هاشمی رفسنجانی.

از جمله گفته می شود بيشترين حساسيت را نه مواضع نامتعادل و گاه نا هم خواهان احمدی نژاد با شورای امنيت ملی و يا بيت رهبری، بلكه نسبت به ملاقات او با رئيس شورای سياست گذاری امريكا بنام "ريچارد هاس" بوجود آمده است. پشت موسسه سياست خارجی امريكا كه احمدی نژاد را برای سخنرانی نيز دعوت كرده بود، ديويد راكفلر قرار دارد كه سلطان كاخ سفيد است. از سوی ديگر ظهور ناگهانی اردشيرزاهدی در تلويزيون امريكا و حمايت تلويحی او از مواضع احمدی نژاد بر شك و ترديدها نسبت به زدوبندهای پنهان احمدی نژاد درامريكا افزوده است. با توجه به نوع مناسبات اردشيرزاهدی وزير خارجه و سفير شاه در امريكا با محافل سياسی – اقتصادی قدرتمند اين كشور، اكنون مصاحبه اخير او با تلويزيون امريكا نيز كه همزمان شده است باحضور احمدی نژاد در امريكا بر سوء ظن ها افزده است. ديويد راكفلر از ثابت قدم ترين چهره های مدافع شاه در امريكا بود و اردشير زاهدی با او نيز مناسبات ويژه دارد.

اين خط سير را آخرين مصاحبه احمدي‌نژاد در امريكا كه در آن بوش را هم انديش صلح خواه خود خطاب كرد پر رنگ كرده است. احمدی نژاد در مصاحبه با تلويزيون ان.‌ بی. ‌سی آمريكا گفت: «من و بوش علايق مشتركی برای ايجاد صلح جهانی داريم. اما بايد ببينيم موانع كار در كجاست. آيا اين نيروهای نظامی ايران هستند كه كشورهای همسايه ايالات متحده را اشغال كرده‌اند يا اين نيروهای آمريكايی هستند كه كشورهای همجوار ايران را اشغال كرده‌اند؟ بوش فكر مي‌كند كه مي‌تواند بين دولت و مردم ايران فاصله ايجاد كند. او در اشتباه است. مردم آمريكا مثل مردم ايران هستند. آنها هر دو طالب صلح هستند... بوش در اشتباه است.»

اين سخنان عليرغم همه ملاحظاتی كه در آن بكار رفته عملا "كرنش" در برابر بوش و باب جديدی برای مذاكره تلقی شده است.