جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تايم امريكا:
كدام اهداف در موج اول حمله
به ايران بمباران خواهند شد؟

 
 
 
 
 

هفته نامه تايم چاپ آمريكا نوشت: 18 تا 20 هدف اوليه برای بمباران درايران مشخص شده و طرح آن دراختيار وزارت دفاع امريكا قرار گرفته است. هم اكنون در پنتاگون بحث بر سر آنست كه چه اهدافی ابتدا بمباران شود. بويژه آنكه برخی از اين اهداف كاملاً مشخص نيست و به همين دليل آمريكا ناچار خواهد بود از انواع هواپيماهای جديد وبمب های ليزری و هدايت شونده استفاده كند.