ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  جامعه مدرسين حوزه علميه قم
پشت هاشمی رفسنجانی ايستاد
 
 
 
 

 

موضع جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز در حمايت از هاشمی رفسنجانی برای رفتن به مجلس خبرگان اعلام شد. مجلس خبرگانی كه باحتمال زياد در همان ابتدای دوره جديد كاری خود، جانشين آيت الله مشكينی را برای رياست مجلس بايد انتخاب كند. شتاب گيری موضع گيری ها و صف بندی واحد روحانيون نشان از درك نوينی از شرايط و خارج كردن كشور از رهبری فردی و خطر كودتا و يا حاكميت يكدست فرماندهان سپاه دارد. خبرگزاری های داخلی روز گذشته از قول سخنگوی جامعه مدرسين حوزه علميه قم گزارش دادند:

محمد غروی يكی از اعضای جامعه مدرسين به نمايندگی از شورای مركزی جامعه مدرسين با هاشمی رفسنجانی برای پذيرش كانديداتوری مجلس خبرگان رهبری ديدار كرد كه در نهايت هاشمی رفسنجانی اين درخواست را به صورت مشروط پذيرفت.

غروی گفت:  در دعوتی كه از هاشمی رفسنجانی برای حضور در ليست جامعه مدرسين به عمل آمد، ايشان يك «اما» يی گذاشتند ولی ما پاسخ آقای هاشمی به درخواست‌‏مان را قبول‌‏شده و مثبت تلقی مي‌‏كنيم. ايشان شرطی گذاشتند كه مي‌‏توان آن را قبول‌‏شده تلقی كرد و اميدواريم مشكلی ايجاد نشود.