ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ايست خيابانی
به ياد
دوران جنگ
سيامك زند

 
 
 
 
 

در برخی خيابان ها و محله های تهران ايست های بازرسی شبانه، به سبك دوران جنگ ايجاد كرده و بدست بسيجی های بعد از جنگ سلاح داده اند. پنجشنبه شب در مينی سيتی 2 ايست بازرسی پشت سر هم برپا كرده بودند. آنگونه كه شخصا شاهد بودم در جستجوی مشروب و اين نوع چيزها نبودند، يا دنبال كسی می گشتند و يا با ايست و بازرسی قصد ايجاد رعب و وحشت داشتند. اتومبيل ها به محض ايستادن بايد چراغ ها را خاموش می كردند تا آنها كه تفنگ بدست داشتند داخل ماشين را با انداختن چراغ قوه بداخل اتومبيل و روی صورت سرنشينان بازرسی كنند! داخل اتومبيل ما را هم خوب برانداز كردند. كارت شناسائی خواستند و پس از ديدن آن اجازه حركت دادند. به يك پرايد ايست دادند اما راننده متوجه نشد و با سرعت معمولی به حركت ادامه داد. جوان و شايد بهتراست بنويسم نوجوانی كه بدستش اسلحه داده بودند پس از همان ايست اول نشانه رفت تا شليك كند. راننده شانس آورد كه در آينه او را ديده و ترمز كرد.