جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

الجزيره چاپ عربستان:
اعراب به ايران و اسرائيل
 با يك چشم نگاه می كنند!

 
 
 
 

 

روزنامه الجزيره چاپ عربستان سعودی، به آن شايعات و اخبار غير رسمی كه درجريان جنگ اخيرلبنان، درباره همسوئی كشورهای عربی با اسرائيل و امريكا برای حمله به ايران منتشر می شد رسميت داد و نوشت: ايران و اسرائيل به يك اندازه برای كشورهای عربی تهديد  محسوب می شوند. همين كشورها عملا از حمله اسرائيل به لبنان حمايت می كردند. الجزيره نوشت: تنها اسراييل نيست كه سرزمين های عربی را اشغال كرده، بلكه ايران نيز3 جزيره امارات را سال هاست كه در اشغال خود دارد.