ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

رهبر و رئيس جمهور
سخنرانی غير اتمی
زير بمبارن افشاگری ها

احمدی نژاد يادش رفته كه اين روزها صحبت از عزم استوار مردم برای جنگ طلبی نيست، بلكه همه جا صحبت از گرانی، بيكاری، خصوصی سازی، اخراج كارگری و شورش های كارگری است. همانگونه كه رهبر فراموش كرده، آنچه كه بعنوان مشكلات معيشتی مردم وگرانی به آن اشاره می كند حاصل تمام سياست های اقتصادی و سياسی و نظامی است كه مستقيما زير نظر خود وی اجرا شده و دولت كنونی نيز مجری فرامين وی است!

 
 
 
 
 

 

رئيس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی ديروز در تهران سخنرانی كردند. هيچكدام از آنها به مذاكرات اتمی و غنی سازی و پيشرفت های هسته ای اشاره نكردند، چرا كه فعلا دراين روزها با انفجار يك بمب كوچك خبری شب چنان آشفته شده كه بايد منتظر زايمان سحر بود!

هر دو در سخنرانی های خود اشاره غير مستقيم به اقدام اخير هاشمی رفسنجانی در انتشار نامه آيت الله خمينی كردند و البته احمدی نژاد بی پروا تر از رهبر. اولی بی اطلاع از مسائل دهه اول جمهوری اسلامی و نبودن در شمار مطلعين و دست اندركاران بی پروا سخن گفت و دومی با اطلاع كامل از بسياری از حوادث و رويدادها و همچنين نگران از خراب كردن همه پل های پشت سر با احتياط ترسخن گفت. بخوانيد:

 

دفتر امور رسانه‌های رياست جمهوری  اطلاع داد كه احمدي‌نژاد عصر يكشنبه درجلسه هيات وزيران گفت:

كسانی كه تصور مي‌كنند مي‌توانند با زير سوال بردن ارزشهای والا در اراده مستحكم ملت بزرگ ايران برای پيشرفت و سازندگی ( ظاهرا اشاره او بايد پيشرفت اتمی باشد و سياست جنگی باشد، چرا كه دراين روزها صحبتی از پيشرفت ها و سازندگی نبوده و هرچه بوده صحبت از بيكاری و گرانی و اعتراضات و شورش های كارگری است!) خللی ايجاد كنند، بايد بدانند نه تنها دراين راستا موفق نخواهند شد بلكه فقدان هوشمندی، توانايی و تعهد خود را ثابت مي‌كنند.

ملت ايران در مسير پرافتخاری كه انتخاب كرده استوار و مستحكم است و بازيهای سياسی و جناحی تاثيری در ادامه اين راه نخواهد داشت.

 

رهبر جمهوری اسلامی نيز در ديدار با اعضای دولت گفت:

عشق ورزی و محبت واقعی به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان ( بعنوان نمونه مراجعه كنيد به اخبار مربوط به سركوب اعتراضات كارگری در روزهای گذشته ) از وظايف اصلی مسئولان نظام اسلامی است.

مردم همواره نقاط خاصی از عملكرد دولت‌‏ها و مسئولان همچون كفايت، قدرت دفاع از هويت ملی و امانت داری در ارتباط با مردم را مورد قضاوت قرار مي‌دهند كه اين مساله بايد به عنوان يك ملاك و عبرت مورد نظر دولت‌‏ها و مسئولان باشد زيرا همان قضاوتها در مورد آنان نيز تكرار خواهد شد

در هفته‌‏های اخير مساله گرانی و افزايش قيمت‌‏ها به مردم به ويژه قشرهای كم درآمد فشار زيادی وارد كرده است كه دولت و مسئولان اقتصادی بايد ضمن بررسی علل اين مساله، در جهت برطرف كردن آنها تلاش كنند