ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی احمدی نژاد برای يك جمع دانشجوئی
نئوليبراليسم اقتصادی
به فرمان رهبر، با قاطعيت دنبال می شود
1- نسل جديدی از سرمايه سالاران نظامی در راه است
2- از اين پس، دولت حق هيچ نوع سرمايه گذاری ندارد

 
 
 
 
 

رجانيوز كه عمدتا ديدگاهها و اخبار احمدی نژاد را منتشر می كند، گزارشی از سخنرانی و ديدار احمدی نژاد با يك جمع دانشجوئی را منتشر كرده است. احمدی نژاد دراين سخنرانی دولت خود را بسيار موفق، رانت ستيز، كارشناس و... معرفی كرد. در ارتباط با دانشگاه آزاد و شخص رئيس آن "جاسبی” نيز متلكی گفت(ايشان هم مثلا از دوستان ماست) كه در واقع اشاره به اختلافات موجود و رو به تشديد در جناح راست حامی وی است.

دركنار ادعاهائی تبليغاتی كه برای دولت خود كرد، دو نكته خبری در سخنرانی احمدی نژاد برجسته است كه در زير می آوريم.

1- از رهبری تقاضا كردم كه كل سرمايه های اقتصادی دولت را به ملت(بخوانيد به نسل جديد سرمايه دارانی كه فرماندهان سپاه و بسيج اند) بدهند و خصوصی كنند. مقام معظم رهبری هم اعتماد كردند و لغو اصل 44 را ابلاغ فرمودند.

(نقض قانون اساسی و ضمنا هيچ سرمايه ای، هيچ وقت متعلق به دولت نيست، بلكه دولت حافظ سرمايه ملت است! مثل نفت، گاز و... كه سرمايه ملت است و دولت ملی در جهت حفاظت از آن گام بر می دارد)

2- ما تنها دولتی هستيم كه تصويب كرديم كه توسعه سرمايه گذاری از سوی دولت ممنوع است به جز موارد استثنايی.

(يعنی افتخار به برداشتن گام بزرگ همسوئی با بانك جهانی و صندوق بين المللی پول و نئوليبراليسم اقتصادی)

احمدی نژاد در پايان اين ديدار نيز مدعی شد:

 الان فضای كلان كشور مملو از اميد به آينده ايران و خودباوری است هرچند كه اين مسئله در عرصه های فرهنگی مثل سينما و تئاتر و ... متجلی نشده است. و البته در بعضی از قسمت های اقتصادی هم ضعيف عمل كرده ايم .