ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سردار ذوالقدر
پشت فرمان جديد احمدی نژاد
انديشه تمركز قدرت خوابيده
 
 
 
 

 

در جمع اظهار نظرهائی كه پيرامون فرمان اخير احمدی نژاد پيرامون استانی كردن سازمان مديريت و برنامه ريزی شده، بندرت كسانی آن را در پيوند با انتخابات شوراها و عزم دولت برای تصرف آن مطرح كرده است. دولتی كه نيمه نظامی است و بسياری از استانداران آن نظامی اند و با فتح سنگر شوراها، عملا استان ها بصورت شوراهای فرماندهی نظامی اداره خواهد شد. خواه نا خواه و برخلاف آنچه كه دولت و احمدی نژاد بعنوان تمركز زدائی و دادن اختيارات به استان ها تبليغ می كنند، اين شوراها در سراسر كشور زير نظارت يك شورای مركزی نظامی در مركز هدايت خواهد شد كه دولت نيز زير مجموعه آنست. بدين ترتيب، بايد آن عزم نظامی كه برای فتح سنگر شوراها وجود دارد بيشتر درك شود. گرچه پس از اين فتح، نزاع و مرزبندی های سياسی در ميان همين نظامی ها شكل خواهد گرفت و جمهوری اسلامی وارد مرحله جديدی خواهد شد كه بوی جنگ داخلی از آن بر می آيد. درواقع گردانندگان پشت صحنه اين طرح ها، به نوعی تقليد از انقلاب اكتبر با شعار "همه قدرت بدست شوراها" كرده اند، اما در شكل و نه در محتوا. يعنی فكر و سازماندهی را تقليد كرده اند اما در جهت ارتجاعی و نه انقلابی آن.

 شايد گفتگوی "رضا علی زاده نادری” بعنوان كارشناس مديريت با يكی از خبرگزاری های داخلی تا حدودی بيان كننده غير مستقيم اين نگرانی باشد. گرچه او نيز به كانون فكر نزديك نشده است.

علی زاده نادری در رابطه با فرمان استانی كردن مديريت و برنامه ريزی كشور، بی آنكه مستقيما به زمينه های جنگ داخلی در اين طرح و تجزيه ايران اشاره كند می گويد: 

«در شرايطی كه امريكا بارها به صراحت ناخرسندی خود را از يكپارچگی ايران اعلام داشته و طرحهايی نيز برای تجزيه مناطق بزرگ كشور در دست بررسی و يا شايد اقدام دارد، چنين حركتهايی دارای پيامدهای مهم امنيتی و سياسی و فرهنگی خواهد بود.

تصور اين موضوع كه استانی كردن برنامه ريزی ها به جهت تقويت برنامه سفرهای استانی رئيس جمهور صورت گرفته باشد ؛ تصوری خوشبينانه است.  تصميم اخير رئيس جمهور برای انتقال وظايف سازمان برنامه به وزارت كشور موضع را برای تحليل گران پيچيده تر می كند. در اين وزارتخانه معاونی به نام (سردار) محمد باقر ذوالقدر حضور دارد كه عملا نقش قائم مقامی آن را بازی می كند. وی سابقه بسياری در انجام تغييرات سازمانی به منظور تمركز قدرت دارد . اهداف و ديدگاههای وی اغلب پنهان و به صورت جريانی در زير بدون سرو صدا به اجرا در می آيد .

او همان كسی است كه از پروژه پيچيده و چند لايه برای روی كار آمدن رئيس جمهور جديد سخن گفت و در همان زمان مسئوليت قائم مقامی سپاه پاسداران را بر عهده داشت.»

بدين ترتيب و با همين اشاره علی زاده نادری كه خوانديد مشخص می شود كه فرمان جديد رئيس جمهوری، برخلاف ظاهر آن، نه برای تمركز زدائی بلكه برای تمركز زائی است و كسانی در تهران نقشه قبضه شوراها و نشاندن نظامی ها در آن ها را كشيده اند تا پس از آن هر نوع كودتائی با ظاهری شورائی همراه باشد. اين كه از دل اين فرمان و اين نقشه، جنگ داخلی بيرون بيآيد و امريكا سوار موج شود نيز برای آنها كه اين نقشه را كشيده اند مهم نيست. مهم نيست، زيرا نقشه مذاكره و مصالحه با امريكا را هم در سر دارند!