ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مديرمسئول "نامه":
گرايش به سلطنت طلبی
ريشه درعملكرد حاكميت دارد

 
 
 
 
 

 

كيوان صميمی مدير مسئول نشريه توقيف موقت شده "نامه" با ادوار نيوز مصاحبه كوتاهی كرده است. او در اين مصاحبه از جمله گفت: عده ای می خواهند علاوه بر يكدست شدن حاكميت، مردم را نيز يكدست سازی كنند.

اين روزها اخبار مختلف و نگران كننده ای از محروميت از تحصيل دانشجويان ستاره دار، احكام تعليق در كميته های انضباطی، محكوميت دانشجويان به جزای نقدی و تهديد و ارعاب دانشجويان دانشگاه پلی تكنيك به گوش می رسد و به نظر می رسد می بايست واكنشهای فعالانه تری از سوی فعالان سياسی و اجتماعی در قبال اين رفتارهای حاكميت صورت گيرد.

مسئوليت رشد گرايش به سلطنت طلبی و همچنين رواج بی دينی و پايمال شدن اصول اخلاقی به عهده ربع قرن عملكرد حاكميت فعلی است، متوجه كسانی است كه به نام دين هر امری را كه به حفظ حكومت كمك می كند انجام می دهند و چون حفظ حكومت را اوجب واجبات می دانند اين رفتار برايشان طبيعی نيز هست.

 

در دوران قبل نيز انجمن هايی بودند و احتياجی نداشتند كه حكومت آنها را به رسميت بشناسد. حال انجمن می خواهد فرهنگی باشد يا اسلامی. در اينجا اسم مهم نيست و اين ايرادات بنی اسراييلی بهانه ای است كه می خواهند بر اساس آن جنبش دانشجويی را از عرصه عمومی كشور خارج كنند. هدف آقايان تكرار چيزی شبيه به انقلاب فرهنگی است كه متاثر از انقلاب فرهنگی چين است و يكسان سازی و يكدست سازی دانشجويان را نشانه گرفته اند تا به خيال خودشان همه از صافی عبور كنند. می خواهند بعد از يكدست شدن حاكميت مردم را نيز يكدست ويك شكل كنند. در دهه 60 هم با وجود آن اتوريته ها و ان كاريزمای بالا و وجود افرادی كه به غلط كاملا جذب ان اتوريته ها شده بودند انقلاب فرهنگی شكست خورد زيرا با ساختارهای عينی جامعه شناختی مطابقت نداشت.