پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


سهراب سپهری
شاعری كه طبيعت
در جانش جاری بود
اگر می ماند، در پس 77 سالگی به كدام شاخه
 از اسلام چندين شاخه قبای شعر خويش را می آويخت؟

 

سهراب سپهری، در همين مهرماهی كه در آنيم 77 ساله شد. قرار بود در اصفهان يك بزرگذاشت جمع و جوری برای او بگيرند، اما با حملاتی كه به آخرين كنسرت در اين شهر شده و تشخيص برخی شعرهايش به مصداق انحراف و فساد، معلوم نيست اين مختصر ياد بود هم بی واكنش برگزار شود. اگر هيچ بلای زمينی نازل نشود، اين مراسم روز 15 مهرماه از ساعت 13:30 تا 16 در تالار هشت دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

سپهری پانزدهم مهرماه 1307 در كاشان متولد شد و اول ارديبهشت‌ماه 1359 سرطان خون امانش نداد تا بماند و ببيند اسلام و مذهب در ايران چند شاخه است و او به كدام شاخه می خواهد و يا می تواند بيآويزد قبای ايمان خود را!

"زندگی خواب‌ها"، "آوار آفتاب"، "صدای پای آب"، "شرق اندوه"، "حجم سبز"، "ما هيچ؛ ما نگاه" و "در كنار چمن" ازجمله آثار منتشرشده شاعری است كه طبيعت در جانش جاری بود و به روانی چشمه بر بلندای قله ها می توانست بسرايد. از سپهری شماری تابلوی نقاشی نيز باقی مانده است.