پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

اصفهان
لغو كنسرت چاوشی
با يورش شيشه ای

كنسرت محسن چاوشی ومجتبی كبيری ومحمد رضا گلزاربا دخالت بسيج و حزب الله اصفهان به تعطيلی كشيده شد.

اين كنسرت در تاريخ ششم مهر 1385 در تالار رودكی ملك شهر اصفهان برگزار شد و اجرای آن در دو شب بعدی با درگيری و شكسته شدن شيشه های تالار رودكی لغو شد.

اجرا كنندگان كنسرت همان شب به تهران بازگشتند و بليت های فروخته شده برای شبهای بعد طی اطلاعيهای كه بر سر در تالار رودكی نصب شده بود پس گرفته شد. طبق اين اطلاعيه يكی از دلايل لغو كنسرت فرار برنامه گذار در شب درگيری عنوان شده است!