پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 


محافل سياسی در انتظار گزارش
ملاقات احمدی نژاد با شورای روابط خارجی امريكا

 

ابطحی- آقای خاتمی به اعضای كابينه اش هر ساله افطاری می دهد. خانواده ها هم هستند. پريشب نماز و افطار ساده كه تمام شد، افراد شركت كننده، چند نفری دور هم جمع می ... سر يك ميز، آقا كمال خرازی و علی شمخانی، دو نفر از اعضای شورای سياستگزاری خارجی نشسته بودند، مرعشی به شوخی می گفت حالا كه احمدی نژاد با شورای سياست خارجی آمريكا ديدار كرده است، در مقابل خوب است اعضای شورای سياست خارجی ايران هم با رئيس جمهور آمريكا تقاضای ديدار نمايند! چيزی كه عوض دارد، گله ندارد. صادق خرازی يادآوری كرد كه يك بار وقتی كمال خرازی در مقام وزير خارجه ی ايران با شورای سياست خارجی آمريكا ديدار كرد چه قدر مورد انتقادات تند رسانه های جناح محافظه كار قرار گرفت. البته در حاشيه ی اين جلسات حرف های مهمی زده می شود كه هم بسيار مفيد است، هم نمی شود نوشت.