ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 دی  1389

infos@pyknet.net

 
 
  "عدو" شد، سبب خیر
نجات موقت
چغندر قند و نیشكر در ایران
 
 
 
 

سلام- در سال 84 و 85 كل شكر تولیدی- از چغندر قند و نیشكر حدود 1.4 تا 1.5 میلیون تن بود( مصرف حدود 2 میلیون تن) با واردات سالی 2 تا 3 میلیون تنی در سال مقدار شكر تولیدی در سال 88 به حدود 300 هزار تا 400 هزار تن رسید و تقریبا بیشتر 52 كارخانه قند به علت عدم تولید چغندر قند خوابید.  در سال های قبل بخش خصوصی و دولتی و نیز بعضی از كارخانه های قند برای جلوگیری از تعطیلی كارخانه شان  شكر خام  با قیمت حدود 300 تومان در كیلو گرم ( قیمت جهانی شكر خام) وارد كرده و بعد از تیدیل به شكر سفید در بازار مصرف می كردند.  در سال 88( اواخر سال) و سال 89 از یك طرف بر اثر فشار تولید كنندگان چغندر قند و از طرفی با افزایش تقریبا دو برابر قیمت جهانی شكر دیگر واردات به صرفه نبود و در نتیجه كشت و كار چغندر قند و نیشكر در سال 89 رونق گرفت و پیش بینی می شود امسال – 89-  تقریبا تولید شكر به حدود 1 تا 1.1 میلیون تن (البته با توجه به اینكه سال زراعی 89-88 سال نسبتا خشكی بوده است) برسد.  در مجموع به نظر می رسد كه فشار های مختلف چه از طریق نمایندگان و مجلس و چه وزارت جهاد كشاورزی در این جریان تاثیر معینی داشته اند.

 
 

اشتراک گذاری: